Plenārsēde

Plenārsesija no 14 līdz 2014. gada 17. aprīlis
Strasbūra
 
Pirmdiena, 2014. gada 14. aprīlis  
   
Otrdiena, 2014. gada 15. aprīlis  
   
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis Darba kārtība  
09:00 - 11:50 Debates

100 gadi pēc Pirmā pasaules kara - pieredze, no kuras būtu jāmācās, un Eiropas nākotne

Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā

 
 
12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts EK un Seišelu Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kuri paredzēti ES un Komoru Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Madagaskaras Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Melnkalnes Republiku (Protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos)

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

Eiropas Savienības un Gruzijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Atļaujas piešķiršana Portugālei piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi noteiktiem alkoholiskajiem dzērieniem Madeiras autonomajā apgabalā un Azoru salu autonomajā apgabalā

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Lēmuma 2004/162/EK par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas ilgumu

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Grozījumu izdarīšana Reglamenta noteikumos par Parlamenta jautājumiem

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 90. pantā "Starptautiski nolīgumi"

A7-0253/2014

David Martin

 

Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā, lai paredzētu iespēju izmantot elektronisko parakstu

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekts — tehniskie pielāgojumi attiecībā uz Eiropas Investīciju fondu, programmu "Apvārsnis 2020 " un kopuzņēmumu “Shift2Rail”

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

Vaļveidīgo nejauša nozveja

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešana

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Ārējo jūras robežu uzraudzība

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošana

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Eiropas politisko partiju finansēšana

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Invazīvas svešzemju sugas

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola tehniskā īstenošanā

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības

A7-0352/2011

David Martin

 

Eiropas Parlamenta attiecības ar dalībvalstu parlamentiem

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Debates
 

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Satraucošais maksājumu apropriāciju trūkums ES ārējās palīdzības finansēšanai

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)

Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Pašu resursu sistēma

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Tradicionālie PVN un NKI pašu resursi un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšana

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Eiropas Zāļu aģentūra (farmakovigilances darbību veikšana attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm)

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Makrofinansiālā palīdzība Tunisijas Republikai

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Euro un citu valūtu krimināltiesiskā aizsardzība pret viltošanu

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Medus

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Eiropas Policijas akadēmija

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Debates

Eiropas Savienības Tiesas 8. aprīļa spriedums attiecībā uz datu saglabāšanu (lietas C 293/12 un C 594/12)

Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība

 

Konkurences tiesību pārkāpumi

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis Darba kārtība  
08:30 - 11:50 Debates

Atkritumu sūtījumi

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumi (Regula (EK) Nr. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Dalībvalstu pagarināti termiņi trešo valstu valstspiederīgo, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, turēšanai apsardzībā, pārkāpjot Atgriešanas direktīvā noteikto 18 mēnešu ierobežojumu

Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu

 
  
12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

ES un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšana (Horvātijas pievienošanās)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Vienošanās ar Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Vienošanās ar Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Konkurences tiesību pārkāpumi

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Atkritumu sūtījumi

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Jaunas psihoaktīvas vielas

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Noziedzīgas darbības un sodi narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība

B7-0365/2014 

Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā

 

Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu

B7-0367/2014 

Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu

 
16:00 - 17:00 Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)

 
   
 
Notiek Eiropas Parlamenta plenārsesija Strasbūrā
 
 
 
Gada kalendārs