Meklēšana

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/... par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) pirmais lasījums
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/..., ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) pirmais lasījums
ITRE

Miroslav POCHE

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... ar ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes Direktīvu 90/167/EEK (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) pirmais lasījums
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 24. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) pirmais lasījums
LIBE

Carlos COELHO

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 24. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) pirmais lasījums
LIBE

Carlos COELHO

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 24. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) pirmais lasījums
LIBE

Jeroen LENAERS

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 4. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) pirmais lasījums
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 4. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) pirmais lasījums
LIBE

Axel VOSS

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 2. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) pirmais lasījums
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko Regulu (EK) Nr. 110/2008 groza attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still” veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs pildītu šoču (EP-PE_TC1-COD(2018)0097)

12-09-2018 2018/0097(COD) pirmais lasījums
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Kontakti

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Eiropas Parlaments pieņem nostāju pirmajā lasījumā, pamatojoties uz Komisijas iesniegto priekšlikumu. Ja Padome nostāju neapstiprina, Eiropas Parlaments var pieņemt nostāju otrajā lasījumā, pieņemot grozījumus Padomes nostājā.
Parasti EP nostājas tiek noformētas kā konsolidētie teksti, kuros politiskie grozījumi un tehniskie pielāgojumi tiek iekļauti Komisijas priekšlikumā (pirmajā lasījumā) vai Padomes nostājā (otrais lasījums).
Pirmā un otrā lasījuma nostājas nosūta Padomei un Komisijai, un tās kalpo par pamatu turpmākajiem parastās likumdošanas procedūras posmiem.
Papildinformācijai skat.: Reglaments (193.pants) un parastā likumdošanas procedūra.

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.