Meklēšana

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 15. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) pirmais lasījums
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Direktīvu 2008/92/EK (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) pirmais lasījums
ITRE

Barbara KAPPEL

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) pirmais lasījums
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) pirmais lasījums
TRAN

Michael CRAMER

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) pirmais lasījums
LIBE

Artis PABRIKS

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) pirmais lasījums
PECH

Alain CADEC

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/...par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) pirmais lasījums
ENVI

Elisabetta GARDINI

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 23. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) pirmais lasījums
PECH

Gabriel MATO

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 23. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) pirmais lasījums
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. jūnija, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2016/... par to, lai Vispārējai tiesai nodotu kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Eiropas Savienību un tās darbiniekiem (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) pirmais lasījums
JURI

Mady DELVAUX

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.