Plenārsēde

Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Eiropas Parlaments pieņem nostāju pirmajā lasījumā, pamatojoties uz Komisijas iesniegto priekšlikumu. Ja Padome nostāju neapstiprina, Eiropas Parlaments var pieņemt nostāju otrajā lasījumā, pieņemot grozījumus Padomes nostājā.
Parasti EP nostājas tiek noformētas kā konsolidētie teksti, kuros politiskie grozījumi un tehniskie pielāgojumi tiek iekļauti Komisijas priekšlikumā (pirmajā lasījumā) vai Padomes nostājā (otrais lasījums).
Pirmā un otrā lasījuma nostājas nosūta Padomei un Komisijai, un tās kalpo par pamatu turpmākajiem parastās likumdošanas procedūras posmiem.
Papildinformācijai skat.: Reglaments (180. pants) un parastā likumdošanas procedūra

Meklēšana

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Vārds(-i)

Jūs varat saīsināt vārdus no labās un/vai kreisās puses, izmantojot zvaigznīti (*), piem.: requir*

 
 
Jaunākie konsolidētie normatīvie dokumenti
 

Dokumenti :

 • 185k 
 • 99k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/.../ES, ar kuru groza atsevišķas direktīvas vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Datums : 12-12-2013

Atsauce :

2013/0192(COD) pirmais lasījums
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenti :

 • 182k 
 • 99k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar kuru groza atsevišķas regulas zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Datums : 12-12-2013

Atsauce :

2013/0191(COD) pirmais lasījums
PECH

João FERREIRA

Dokumenti :

 • 120k 
 • 59k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Datums : 11-12-2013

Atsauce :

2013/0249(COD) pirmais lasījums
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumenti :

 • 238k 
 • 162k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Datums : 11-12-2013

Atsauce :

2011/0269(COD) pirmais lasījums
EMPL

Marian HARKIN

Dokumenti :

 • 132k 
 • 58k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 10. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) Nr. ../2013, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, precizējot noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiku (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Datums : 10-12-2013

Atsauce :

2012/0202(COD) pirmais lasījums
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenti :

 • 836k 
 • 775k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 10. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Datums : 10-12-2013

Atsauce :

2011/0062(COD) pirmais lasījums
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumenti :

 • 137k 
 • 75k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 21. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/.../ES, ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu (Maksātspēja I) atcelšanas datumu (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Datums : 21-11-2013

Atsauce :

2013/0327(COD) pirmais lasījums
ECON

Sharon BOWLES

Dokumenti :

 • 919k 
 • 693k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 21. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Datums : 21-11-2013

Atsauce :

2011/0428(COD) pirmais lasījums
ENVI

Jutta HAUG

Dokumenti :

 • 354k 
 • 268k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 21. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu („EaSI”) un ar kuru groza Lēmumu Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Datums : 21-11-2013

Atsauce :

2011/0270(COD) pirmais lasījums
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumenti :

 • 902k 
 • 1005k 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Datums : 20-11-2013

Atsauce :

2011/0282(COD) pirmais lasījums
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:
 
 • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

  Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
 • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

  Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.