Meklēšana

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 23. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK (EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

23-11-2016 2013/0443(COD) pirmais lasījums
ENVI

Julie GIRLING

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti (EP-PE_TC1-COD(2016)0193)

25-10-2016 2016/0193(COD) pirmais lasījums
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 4. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

04-10-2016 2014/0005(COD) pirmais lasījums
INTA

Marietje SCHAAKE

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 4. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (EP-PE_TC1-COD(2013)0409)

04-10-2016 2013/0409(COD) pirmais lasījums
LIBE

Dennis de JONG

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 15. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) pirmais lasījums
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Direktīvu 2008/92/EK (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) pirmais lasījums
ITRE

Barbara KAPPEL

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) pirmais lasījums
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) pirmais lasījums
TRAN

Michael CRAMER

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) pirmais lasījums
LIBE

Artis PABRIKS

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) pirmais lasījums
PECH

Alain CADEC

Kontakti

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.