Meklēšana

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 11. maijá, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) pirmais lasījums
ECON

Sander LOONES

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 14. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) pirmais lasījums
JURI

Constance LE GRIP

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 14. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) pirmais lasījums
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 12. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar kuriem izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (pārstrādāta redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) pirmais lasījums
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 12. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā ("Dzīvnieku audzēšanas regula") (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) pirmais lasījums
AGRI

Michel DANTIN

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) pirmais lasījums
INTA

Marielle de SARNEZ

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/..., ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem (kodifikācija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) pirmais lasījums
JURI

Laura FERRARA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (kodificēta redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) pirmais lasījums
JURI

Laura FERRARA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) pirmais lasījums
LIBE

Caterina CHINNICI

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 8. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) pirmais lasījums
ECON

Roberto GUALTIERI

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.