Meklēšana

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, notiek Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu kopijām pieejamā formātā (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) pirmais lasījums
JURI

Max ANDERSSON

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/... par dažiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) pirmais lasījums
JURI

Max ANDERSSON

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 4. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) pirmais lasījums
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) pirmais lasījums
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2017/... par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) pirmais lasījums
ITRE

Sofia SAKORAFA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2017/..., ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību "Eiropas kultūras galvaspilsētas" no 2020. līdz 2033. gadam (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) pirmais lasījums
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) pirmais lasījums
ITRE

Dario TAMBURRANO

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 1. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) pirmais lasījums
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 18. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) pirmais lasījums
JURI

Jean-Marie CAVADA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 27. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) pirmais lasījums
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Kontakti

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Eiropas Parlaments pieņem nostāju pirmajā lasījumā, pamatojoties uz Komisijas iesniegto priekšlikumu. Ja Padome nostāju neapstiprina, Eiropas Parlaments var pieņemt nostāju otrajā lasījumā, pieņemot grozījumus Padomes nostājā.
Parasti EP nostājas tiek noformētas kā konsolidētie teksti, kuros politiskie grozījumi un tehniskie pielāgojumi tiek iekļauti Komisijas priekšlikumā (pirmajā lasījumā) vai Padomes nostājā (otrais lasījums).
Pirmā un otrā lasījuma nostājas nosūta Padomei un Komisijai, un tās kalpo par pamatu turpmākajiem parastās likumdošanas procedūras posmiem.
Papildinformācijai skat.: Reglaments (193.pants) un parastā likumdošanas procedūra.

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.