Meklēšana

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) pirmais lasījums
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/...par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) pirmais lasījums
ENVI

Elisabetta GARDINI

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 23. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) pirmais lasījums
PECH

Gabriel MATO

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 23. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) pirmais lasījums
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. jūnija, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2016/... par to, lai ▌ Vispārējai tiesai nodotu kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Eiropas Savienību un tās darbiniekiem (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) pirmais lasījums
JURI

Mady DELVAUX

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 8. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2016/..., ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai (EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

08-06-2016 2016/0039(COD) pirmais lasījums
INTA

Marielle de SARNEZ

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (EP-PE_TC1-COD(2016)0034)

07-06-2016 2016/0034(COD) pirmais lasījums
ECON

Markus FERBER

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/..., ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

07-06-2016 2016/0033(COD) pirmais lasījums
ECON

Markus FERBER

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 11. maijá, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) pirmais lasījums
ECON

Sander LOONES

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 10. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) pirmais lasījums
JURI

Heidi HAUTALA

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.