Meklēšana

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) pirmais lasījums
PECH

Ole CHRISTENSEN

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) pirmais lasījums
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas sadarbību un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) pirmais lasījums
LIBE

Claude MORAES

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar ko atceļ konkrētus Šengenas acquis tiesību aktus attiecībā uz policijas sadarbību un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) pirmais lasījums
LIBE

Claude MORAES

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar ko atceļ konkrētus Šengenas acquis tiesību aktus (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) pirmais lasījums
LIBE

Claude MORAES

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2015/..., ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu un kopīgu sistēmu nodrošināšanai (programma ISA2) kā līdzekli publiskā sektora modernizācijai (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) pirmais lasījums
ITRE

Carlos ZORRINHO

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ▌ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) pirmais lasījums
LIBE

Kinga GÁL

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) pirmais lasījums
ECON

Renato SORU

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2015. gada 28. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/..., ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) otrais lasījums
JURI

António MARINHO E PINTO

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 27. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) pirmais lasījums
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.