Meklēšana

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) pirmais lasījums
INTA

Marielle de SARNEZ

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/..., ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem (kodifikācija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) pirmais lasījums
JURI

Laura FERRARA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (kodificēta redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) pirmais lasījums
JURI

Laura FERRARA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) pirmais lasījums
LIBE

Caterina CHINNICI

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 8. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) pirmais lasījums
ECON

Roberto GUALTIERI

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 8. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) pirmais lasījums
AGRI

Marc TARABELLA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 25. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) pirmais lasījums
EMPL

Heinz K. BECKER

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 2. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodificēta redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) pirmais lasījums
JURI

Heidi HAUTALA

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 2. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2016/... par Eiropas platformas izveidi sadarbības stiprināšanai nolūkā novērst nedeklarētu darbu (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) pirmais lasījums
EMPL

Georgi PIRINSKI

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 20. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par gāzveida kurināmā iekārtām, ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) pirmais lasījums
IMCO

Catherine STIHLER

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.