Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  VP/HR - Relationship between the EU and the Organization of American States (OAS) in the management of the humanitarian and political crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

19-09-2018 P-004750/2018

Vietējo un reģionālo iestāžu loma migrācijas pārvaldībā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, ALDE grupas vārdā

19-09-2018 O-000104/2018

Vietējo un reģionālo iestāžu loma migrācijas pārvaldībā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 128. pants
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, ALDE grupas vārdā

19-09-2018 O-000103/2018

  'Wild boar fence' along the Danish-German border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-09-2018 P-004719/2018

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Nelegāla lolojumdzīvnieku tirdzniecība Eiropas Savienībā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

17-09-2018 O-000102/2018

Nelegāla lolojumdzīvnieku tirdzniecība Eiropas Savienībā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 128. pants
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: atbalsta sniegšana vietējām un reģionālām iestādēm

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, GUE/NGL grupas vārdā

13-09-2018 O-000100/2018

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )