Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Genoma rediģēšanas tehnoloģijas: iespējas un riski

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, ENF grupas vārdā

24-06-2016 O-000097/2016

Lauksaimniecības dzīvnieku transportēšana uz Turciju

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

24-06-2016 O-000096/2016

Reformu, ar kurām rada darbvietas un veicina izaugsmi, īstenošana Grieķijā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, ALDE grupas vārdā

24-06-2016 O-000095/2016

  Fulfilment by Turkey of the terms of the agreement on migration of 18 March 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aymeric Chauprade (NI)

22-06-2016 P-005036/2016

  Application of the new multiannual management plan for the Baltic Sea following alarming new advice from the International Council for the Exploration of the Sea regarding western Baltic cod stocks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Linnéa Engström (Verts/ALE)

22-06-2016 P-005023/2016

  Use of the ERDF for an irregular underpass in Cremona

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

22-06-2016 P-005013/2016

Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Thomas Händel, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

22-06-2016 O-000094/2016

  Progress on investigation into FIFPro complaint

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

21-06-2016 P-005007/2016

  Voting on CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

21-06-2016 P-004999/2016

  Legal basis for fining EU Member States that do not accept refugees on their territory

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laurenţiu Rebega (ENF)

21-06-2016 P-004980/2016

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )