Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  VP/HR - EU measures to end Turkish encroachments on its external borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

26-05-2016 P-004212/2016

ES kosmosa rūpniecības politika

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, PPE grupas vārdā
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, S&D grupas vārdā
Evžen Tošenovský, ECR grupas vārdā
Dominique Riquet, ALDE grupas vārdā

26-05-2016 O-000084/2016

  Provisional application of the comprehensive economic and trade agreement with Canada (CETA)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

25-05-2016 P-004200/2016

  Interpretation of the list of administrative requirements and control measures pursuant to Article 9 of the Enforcement Directive concerning the Posting of Workers Directive (2014/67/EU)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Thomas Händel (GUE/NGL), Thomas Mann (PPE)

25-05-2016 P-004192/2016

  North Korean workers in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kati Piri (S&D), Agnes Jongerius (S&D)

25-05-2016 P-004172/2016

Vācijas likums par minimālo algu un pārkāpuma procedūra

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, ECR grupas vārdā

25-05-2016 O-000083/2016

ASV sankcijas, kas ietekmē ES darījumus ar Irānu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Bernd Lange, Marietje Schaake, Starptautiskās tirdzniecības komiteja komitejas vārdā

25-05-2016 O-000082/2016

  Evacuation of the Idomeni refugee camp in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javi López (S&D)

24-05-2016 P-004160/2016

  Specifying maturation periods on spirit drink labels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

24-05-2016 P-004141/2016

Enerģijas pieejamība Āfrikā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )