Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  The collection of personal data and the right to privacy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

10-09-2014 P-006730/2014

Krievijas Federācijas noteiktā ES lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecības aizlieguma ietekme uz Eiropas lauksaimniecību

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, ECR grupas vārdā

10-09-2014 O-000068/2014

  Delay in implementing the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

09-09-2014 P-006721/2014

  Town twinning

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

09-09-2014 P-006720/2014

  Public consultation on ISDS

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

09-09-2014 P-006719/2014

  Impact of the embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Katrougkalos (GUE/NGL)

09-09-2014 P-006718/2014

  Financial aid for Greek transport operators following the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg (PPE)

09-09-2014 P-006704/2014

  Suspension of funding for Sardinia ROP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

09-09-2014 P-006692/2014

  Google antitrust case: penalty requirement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Andreas Schwab (PPE)

09-09-2014 E-006691/2014

Ukrainā notikušās reisa MH-17 katastrofas izmeklēšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, GUE/NGL grupas vārdā

09-09-2014 O-000067/2014

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )