Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Slaughter of pigs: price transparency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

16-04-2018 P-002153/2018

  Visa discrimination against Romanian and Bulgarian citizens by the Cayman Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

13-04-2018 P-002116/2018

  Human rights violations in Vietnam and the EU-Vietnam trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

12-04-2018 P-002107/2018

  Free Interrail passes for 18-year-old EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

12-04-2018 P-002105/2018

Vispārējs aizliegums veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu pārbaudē

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

12-04-2018 O-000041/2018

Vispārējs aizliegums veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu pārbaudē

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 128. pants
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

12-04-2018 O-000040/2018

  Changes to the Portugal 2020 Partnership Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

11-04-2018 P-002072/2018

  VP/HR - Detention of Jesús Santrich on 9 April in Colombia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

11-04-2018 P-002071/2018

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

11-04-2018 P-002070/2018

  High-Level Expert Group on Fake News - Stephen Rae appointment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

11-04-2018 P-002069/2018

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )