Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Question to Frans Timmermans on Refit and the regulatory simplification agenda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

21-11-2014 P-009600/2014

  VP/HR - developments in Mexico following the disappearance of 43 students

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

20-11-2014 P-009524/2014

ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Claude Moraes, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā

20-11-2014 O-000090/2014

ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 128. pants
Claude Moraes, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā

20-11-2014 O-000089/2014

  New dangerous strain of bird flu

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

19-11-2014 P-009485/2014

  Fair competition in the taxi sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

19-11-2014 P-009477/2014

  VAT for public television channels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

19-11-2014 P-009436/2014

  Education

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iveta Grigule (NI)

19-11-2014 E-009119/2014

  'Luxembourg Leaks' and the fight against tax evasion

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

18-11-2014 P-009432/2014

  VP/HR - EU aid for reconstruction of Gaza

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

18-11-2014 P-009428/2014

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )