Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Planned classification of titanium dioxide

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

19-06-2018 P-003327/2018

  Legality of Shell tax ruling in light of state aid rules

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

19-06-2018 P-003326/2018

  Performance framework for the 2014-2020 Calabria ROP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD)

18-06-2018 P-003303/2018

  Transposition and implementation of Directives 2001/42/EC and 92/43/EEC in the Grand Duchy of Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE)

18-06-2018 P-003301/2018

  Natura 2000

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-06-2018 P-003299/2018

  Granting Georgia safe-country-of-origin status

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

18-06-2018 P-003289/2018

  Haemochromatosis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-06-2018 P-003248/2018

  US duties on table olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Gabriel Mato (PPE), Esteban González Pons (PPE), Pilar Ayuso (PPE), Verónica Lope Fontagné (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Francesc Gambús (PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE)

15-06-2018 P-003242/2018

Lauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Iskra Mihaylova, Reģionālās attīstības komiteja komitejas vārdā

15-06-2018 O-000067/2018

  Publication of Euribor decision (Case AT 39914)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zanni (ENF)

14-06-2018 P-003231/2018

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )