Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  European Development Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Schmidt (PPE)

31-03-2015 P-005128/2015

  Geographical identification protection for non-agricultural products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emma McClarkin (ECR)

31-03-2015 P-005127/2015

  Fishing rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Joachim Zeller (PPE)

30-03-2015 P-004900/2015

  Self-consumed energy on islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

27-03-2015 P-004878/2015

  Need to curb unemployment in memorandum countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lefteris Christoforou (PPE)

27-03-2015 P-004839/2015

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) - cilvēkresursi, kas vajadzīgi, lai pildītu likumā noteiktos pienākumus uzraudzīt enerģijas vairumtirgus

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Jerzy Buzek, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja komitejas vārdā

27-03-2015 O-000028/2015

  Storm drain pipe from Spain polluting Western Beach in Gibraltar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-03-2015 P-004804/2015

  Products of modern agricultural technology (MAT)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE), Norbert Erdős (PPE)

26-03-2015 P-004803/2015

  Infant formula and follow-on formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004723/2015

  Banks in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sven Giegold (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004670/2015

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )