Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

  European rules and Greek reality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

30-06-2015 P-010546/2015

  EU aid in the area of border surveillance, migration and refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Péter Niedermüller (S&D)

29-06-2015 P-010521/2015

Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkta un Patērētāju tiesību direktīvas 8. panta 3. punkta īstenošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Evelyne Gebhardt, S&D grupas vārdā
Andreas Schwab, PPE grupas vārdā

29-06-2015 O-000083/2015

  Radicalisation and recruitment of Europeans via social media platforms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

26-06-2015 P-010419/2015

  Progress on investigations into laws on deferred tax assets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

26-06-2015 P-010404/2015

  VP/HR - Situation in Guinea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

25-06-2015 P-010366/2015

  Discrimination against Italian cross-border workers in Canton Ticino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mercedes Bresso (S&D)

25-06-2015 P-010364/2015

  New lines for the Nord Stream gas pipeline

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

25-06-2015 P-010326/2015

  Greece's asylum capacity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Smolková (S&D)

25-06-2015 P-010325/2015

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (128. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (129. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (130. pants )