ZIŅOJUMS par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas valdes locekļa iecelšanu

09-12-2019 A9-0049/2019 2019/0817(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.