Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums”

06-02-2019 A8-0068/2019 2018/0208(COD)
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER , Heidi HAUTALA

GROZĪJUMI

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES Krāpšanas apkarošanas programmu

05-02-2019 A8-0064/2019 2018/0211(COD)
CONT

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.