Tfittxija

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-8 ta' Frar 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) l-ewwel qari
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-8 ta’ Frar 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 480/2009 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) l-ewwel qari
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Diċembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta’ applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) l-ewwel qari
ENVI

Julie GIRLING

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-30 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward it-tibdil fir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u fir-riżorsi għall-investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi u l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) l-ewwel qari
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-30 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva (UE) 2014/59/UE fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) l-ewwel qari
ECON

Gunnar HÖKMARK

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-30 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar Arranġamenti tranżitorji għall-mitigazzjoni tal-impatt tal-introduzzjoni tal-IFRS 9 dwar fondi proprji u għat-trattament ta’ espożizzjonijiet kbar ta’ ċerti skoperturi tas-settur pubbliku denominat f'muniti differenti minn dawk domestiċi tal-Istati Membri (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) l-ewwel qari
ECON

Peter SIMON

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/40/UE fir-rigward tal-perjodu għall-adozzjoni ta' atti delegati (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) l-ewwel qari
TRAN

Gesine MEISSNER

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) l-ewwel qari
INTA

Salvatore CICU

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 fir-rigward tat-tipoloġiji territorjali (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) l-ewwel qari
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) l-ewwel qari
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Kuntatt

Proċedura leġiżlattiva ordinarja

Proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-maġġoranza tal-liġijiet Ewropej tiġi adottata permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Din tagħti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE sehem indaqs fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar firxa estensiva ta' kwistjonijiet.

Pożizzjonijiet tal-Parlament

Skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, il-Parlament Ewropew jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari abbażi tal-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni. Jekk il-pożizzjoni ma tiġix approvata mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew jista' jadotta l-pożizzjoni tiegħu fit-tieni qari billi jadotta l-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill.
Bħala regola ġenerali, il-pożizzjonijiet tal-PE jieħdu l-forma ta' testi kkonsolidati, billi l-emendi politiċi u l-adattamenti tekniċi jiġu inkorporati fil-proposta tal-Kummissjoni (fl-ewwel qari) jew fil-pożizzjoni tal-Kunsill (fit-tieni qari).
Il-pożizzjonijiet fl-ewwel u t-tieni qari jintbagħtu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u jservu bħala bażi għal stadji ulterjuri fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja.
Għal aktar informazzjoni ara: ir-Regoli ta' Proċedura (ir-Regola 193) u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja .

Spjegazzjoni tal-immarkar tal-pożizzjonijiet tal-PE:

  • Testi li hemm qbil dwarhom mal-Kunsill qabel l-adozzjoni tagħhom mill-PE:

    Fl-emendi politiċi, it-test il-ġdid jew modifikat huwa mmarkat b'tipa skura u korsiva u t-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. Modifiki tekniċi li jirriżultaw minn reviżjoni ġurista lingwistika u mhux relatati ma' emendi politiċi ma jiġux immarkati.
  • Testi li mhemmx qbil dwarhom mal-Kunsill qabel l-adozzjoni tagħhom mill-PE:

    Fl-emendi politiċi, it-test il-ġdid jew modifikat huwa mmarkat b'tipa skura u korsiva u t-tħassir huwa indikat permezz ta' linja maqtugħa fuq it-test imħassar. L-għadd ta' emendi individwali jiġi indikat b'mod ċar f'parentesi kwadri. Modifiki tekniċi li jirriżultaw minn reviżjoni ġurista lingwistika u mhux relatati ma' emendi politiċi ma jiġux immarkati.