Tfittxija

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Diċembru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1236/2010 li jistabbilixxi skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni dwar is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) l-ewwel qari
PECH

Ole CHRISTENSEN

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Diċembru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bożnija-Ħerzegovina (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) l-ewwel qari
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' Novembru 2015 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ċerti atti fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) l-ewwel qari
LIBE

Claude MORAES

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' Novembru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ċerti atti mill-acquis ta' Schengen fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) l-ewwel qari
LIBE

Claude MORAES

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' Novembru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ċerti atti mill-acquis ta' Schengen (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) l-ewwel qari
LIBE

Claude MORAES

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Novembru 2015 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Deċizjoni (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà u oqfsa komuni għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (Programm ISA2) bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) l-ewwel qari
ITRE

Carlos ZORRINHO

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' Ottubru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) u li ▌jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/681/ĠAI (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) l-ewwel qari
LIBE

Kinga GÁL

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' Ottubru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza ta' transazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) l-ewwel qari
ECON

Renato SORU

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-28 ta' Ottubru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE, EURATOM) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (EP-PE_TC2-COD(2011)0901B)

28-10-2015 2011/0901B(COD) it-tieni qari
JURI

António MARINHO E PINTO

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-27 ta' Ottubru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 76/621/KEE dwar l-iffissar tal-livell massimu ta’ aċidu erukiku fiż-żjut u x-xaħmijiet u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 li jistabilixxi skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) l-ewwel qari
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Proċedura leġiżlattiva ordinarja

Proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-maġġoranza tal-liġijiet Ewropej tiġi adottata permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Din tagħti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE sehem indaqs fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar firxa estensiva ta' kwistjonijiet.

Pożizzjonijiet tal-Parlament

Skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, il-Parlament Ewropew jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari abbażi tal-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni. Jekk il-pożizzjoni ma tiġix approvata mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew jista' jadotta l-pożizzjoni tiegħu fit-tieni qari billi jadotta l-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill.
Bħala regola ġenerali, il-pożizzjonijiet tal-PE jieħdu l-forma ta' testi kkonsolidati, billi l-emendi politiċi u l-adattamenti tekniċi jiġu inkorporati fil-proposta tal-Kummissjoni (fl-ewwel qari) jew fil-pożizzjoni tal-Kunsill (fit-tieni qari).
Il-pożizzjonijiet fl-ewwel u t-tieni qari jintbagħtu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u jservu bħala bażi għal stadji ulterjuri fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja.
Għal aktar informazzjoni ara: ir-Regoli ta' Proċedura (ir-Regola 193) u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja .

Spjegazzjoni tal-immarkar tal-pożizzjonijiet tal-PE:

  • Testi li hemm qbil dwarhom mal-Kunsill qabel l-adozzjoni tagħhom mill-PE:

    Fl-emendi politiċi, it-test il-ġdid jew modifikat huwa mmarkat b'tipa skura u korsiva u t-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. Modifiki tekniċi li jirriżultaw minn reviżjoni ġurista lingwistika u mhux relatati ma' emendi politiċi ma jiġux immarkati.
  • Testi li mhemmx qbil dwarhom mal-Kunsill qabel l-adozzjoni tagħhom mill-PE:

    Fl-emendi politiċi, it-test il-ġdid jew modifikat huwa mmarkat b'tipa skura u korsiva u t-tħassir huwa indikat permezz ta' linja maqtugħa fuq it-test imħassar. L-għadd ta' emendi individwali jiġi indikat b'mod ċar f'parentesi kwadri. Modifiki tekniċi li jirriżultaw minn reviżjoni ġurista lingwistika u mhux relatati ma' emendi politiċi ma jiġux immarkati.