Tfittxija

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta’ Frar 2017bil-ħsieb li tiġi stabbilita l-identità tagħhom abbażi tal-produzzjoni jew il-preżentazzjoni ta' dokumenti tal-ivvjaġġar. Tali verifika għandha tikkonsisti minn verifika rapida u sempliċi tal-validità tad-dokument tal-ivvjaġġar għall-qsim tal-fruntiera, u tal-preżenza ta' sinjali ta’ falsifikazzjoni jew kontraffazzjoni jew le, fejn adatt bl-użu ta’ apparat tekniku, u, fil-każijiet fejn ikun hemm dubji dwar id-dokument tal-ivvjaġġar jew fejn ikun hemm indikazzjonijiet li tali persuna tista’ tirrappreżenta theddida għall-politika pubblika, is-sigurtà interna, is-saħħa pubblika jew ir-relazzjonijiet internazzjonali tal-Istati Membri, il-gwardja tal-fruntiera għandha tikkonsulta l-bażijiet ta' data msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2. (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) l-ewwel qari
LIBE

Monica MACOVEI

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' Frar 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) l-ewwel qari
LIBE

Monika HOHLMEIER

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-2 ta' Frar 2017 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa (Georgia) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) l-ewwel qari
LIBE

Mariya GABRIEL

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-2 ta’ Frar 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 19/2013 li jimplimenta l-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u l-Kolombja u l-Perù fuq in-naħa l-oħra, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 20/2013 li jimplimenta l-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Amerika Ċentrali, min-naħa l-oħra (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) l-ewwel qari
INTA

Marielle de SARNEZ

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta’ Jannar 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo min-naħa l-oħra (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) l-ewwel qari
INTA

Adam SZEJNFELD

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta’ Jannar 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) l-ewwel qari
INTA

Hannu TAKKULA

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Diċembru 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta’ sospensjoni) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) l-ewwel qari
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Diċembru 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni r-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissostitwixxi l-Annessi A u B għar-Regolament (UE) Nru 2015/848 dwar proċedimenti ta’ insolvenza _x000b_ (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) l-ewwel qari
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Diċembru 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-forniment tas-servizzi portwarji u regoli komuni dwar it-trasparenza finanzjarja tal-portijiet (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) l-ewwel qari
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-1 ta’ Diċembru 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni għal dak li jirrigwarda d-data ta’ applikazzjoni tiegħu (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) l-ewwel qari
ECON

Pervenche BERÈS

Kuntatt

Proċedura leġiżlattiva ordinarja

Proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-maġġoranza tal-liġijiet Ewropej tiġi adottata permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Din tagħti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE sehem indaqs fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar firxa estensiva ta' kwistjonijiet.

Pożizzjonijiet tal-Parlament

Skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, il-Parlament Ewropew jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari abbażi tal-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni. Jekk il-pożizzjoni ma tiġix approvata mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew jista' jadotta l-pożizzjoni tiegħu fit-tieni qari billi jadotta l-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill.
Bħala regola ġenerali, il-pożizzjonijiet tal-PE jieħdu l-forma ta' testi kkonsolidati, billi l-emendi politiċi u l-adattamenti tekniċi jiġu inkorporati fil-proposta tal-Kummissjoni (fl-ewwel qari) jew fil-pożizzjoni tal-Kunsill (fit-tieni qari).
Il-pożizzjonijiet fl-ewwel u t-tieni qari jintbagħtu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u jservu bħala bażi għal stadji ulterjuri fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja.
Għal aktar informazzjoni ara: ir-Regoli ta' Proċedura (ir-Regola 193) u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja .

Spjegazzjoni tal-immarkar tal-pożizzjonijiet tal-PE:

  • Testi li hemm qbil dwarhom mal-Kunsill qabel l-adozzjoni tagħhom mill-PE:

    Fl-emendi politiċi, it-test il-ġdid jew modifikat huwa mmarkat b'tipa skura u korsiva u t-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. Modifiki tekniċi li jirriżultaw minn reviżjoni ġurista lingwistika u mhux relatati ma' emendi politiċi ma jiġux immarkati.
  • Testi li mhemmx qbil dwarhom mal-Kunsill qabel l-adozzjoni tagħhom mill-PE:

    Fl-emendi politiċi, it-test il-ġdid jew modifikat huwa mmarkat b'tipa skura u korsiva u t-tħassir huwa indikat permezz ta' linja maqtugħa fuq it-test imħassar. L-għadd ta' emendi individwali jiġi indikat b'mod ċar f'parentesi kwadri. Modifiki tekniċi li jirriżultaw minn reviżjoni ġurista lingwistika u mhux relatati ma' emendi politiċi ma jiġux immarkati.