Projbizzjoni globali tal-ittestjar fuq l-annimali għall-prodotti kożmetiċi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

12-04-2018 O-000041/2018

Projbizzjoni globali tal-ittestjar fuq l-annimali għall-prodotti kożmetiċi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

12-04-2018 O-000040/2018

Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ ta' żewġ suldati Griegi arrestati u miżmuma fit-Turkija

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, f'isem il-Grupp PPE

11-04-2018 O-000039/2018

It-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari (TPNW)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana

04-04-2018 O-000038/2018

Id-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju (2014/53/UE)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Anneleen Van Bossuyt, f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

22-03-2018 O-000037/2018

L-implimentazzjoni ta' miżuri restrittivi tal-UE dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi mal-Krimea u ma' Sevastopol

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

22-03-2018 O-000036/2018

Implimentazzjoni u segwitu tal-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Lívia Járóka, f'isem il-Grupp PPE

22-03-2018 O-000035/2018

Implimentazzjoni u segwitu tal-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Lívia Járóka, f'isem il-Grupp PPE

22-03-2018 O-000034/2018

Il-parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-elezzjonijiet Ewropej

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet

21-03-2018 O-000033/2018

Interpellanza maġġuri - VP/HR - Ir-reazzjoni tal-UE għall-imġiba ħażina sesswali fl-organizzazzjonijiet umanitarji

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 O-000032/2018

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’dibattitu

Mistoqsijiet jistgħu jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew tal-anqas 5% tal-Membri li jikkomponu l-Parlament (38) lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. Il-Konferenza tal-Presidenti jiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet jitqegħdux fl-abbozz ta' aġenda finali ta' seduta, u f'liema ordni jitqiegħdu.

L-Artikolu 123(2) sa (5) li jikkonċerna t-tqegħid fur il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.