Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

14-02-2017 O-000013/2017

Is-salvagwardja tad-drittijiet tat-tfal kollha fil-kuntest tal-migrazzjoni biex jiġi evitat l-għajbien ta' tfal migranti fl-Ewropa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Jean Lambert, f'isem il-Grupp Verts/ALE

07-02-2017 O-000012/2017

Interpellanza maġġuri - Is-sitwazzjoni traġika ta' "Terra dei Fuochi" (l-art tan-nirien) u tal-abitanti tagħha

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, f'isem il-Grupp EFDD

06-02-2017 O-000011/2017

Il-pjattaformi tal-kondiviżjoni tal-filmati u r-responsabbiltà editorjali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Curzio Maltese, f'isem il-Grupp GUE/NGL

06-02-2017 O-000010/2017

Il-ġlieda kontra l-għajbien ta' tfal migranti fl-Ewropa

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, f'isem il-Grupp ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, f'isem il-Grupp PPE
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

03-02-2017 O-000009/2017

Ksur tad-drittijiet għall-moviment liberu attwali taċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit u użu ta' proċeduri ta' tkeċċija wara sitt xhur

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, f'isem il-Grupp ALDE
Claude Moraes, Seb Dance, f'isem il-Grupp S&D
Jean Lambert, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, f'isem il-Grupp GUE/NGL

03-02-2017 O-000008/2017

Rieżami tar-Regolament dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Danuta Maria Hübner, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

31-01-2017 O-000007/2017

Dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi operattivi tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (SIE) - L-impatt fuq il-politika ta' koeżjoni u t-triq 'il quddiem

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

24-01-2017 O-000005/2017

Interpellanza maġġuri - Kooperazzjoni bejn it-traffikanti tal-bnedmin u l-NGOs involuti fit-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b’dibattitu
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD

24-01-2017 O-000004/2017

It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub

10-01-2017 O-000003/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.