Il-ħarsien tas-suq intern tal-UE u tad-drittijiet tal-konsumatur kontra l-implikazzjonijiet negattivi tal-kummerċ illegali tal-annimali tal-kumpanija

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000023/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000022/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

06-03-2019 O-000022/2019

L-iżviluppi reċenti dwar l-iskandlu Dieselgate

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000021/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Gerben-Jan Gerbrandy
f'isem il-Grupp ALDE
Eleonora Evi
f'isem il-Grupp EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
f'isem il-Grupp S&D
Merja Kyllönen
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

06-03-2019 O-000021/2019

L-iżviluppi reċenti dwar l-iskandlu Dieselgate

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000020/2019
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Gerben-Jan Gerbrandy
f'isem il-Grupp ALDE
Eleonora Evi
f'isem il-Grupp EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
f'isem il-Grupp S&D
Merja Kyllönen
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

06-03-2019 O-000020/2019

Inizjattiva tal-UE dwar il-Pollinaturi

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000019/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

04-03-2019 O-000019/2019

In-nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li tieħu miżuri urġenti dwar is-sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali (EDCs)

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000018/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

27-02-2019 O-000018/2019

Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000017/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

19-02-2019 O-000017/2019

Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000016/2019
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

19-02-2019 O-000016/2019

Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, partikolarment f'Malta u fis-Slovakkja

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000015/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

11-02-2019 O-000015/2019

Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, partikolarment f'Malta u fis-Slovakkja

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000014/2019
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Claude Moraes
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

11-02-2019 O-000014/2019

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’dibattitu

Mistoqsijiet jistgħu jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew tal-anqas 5% tal-Membri li jikkomponu l-Parlament (38) lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. Il-Konferenza tal-Presidenti jiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet jitqegħdux fl-abbozz ta' aġenda finali ta' seduta, u f'liema ordni jitqiegħdu.

L-Artikolu 123(2) sa (5) li jikkonċerna t-tqegħid fur il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.