It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub

10-01-2017 O-000003/2017

Il-kunsiderazzjoni tat-tħassib dwar il-kummerċ barrani rigward il-kriterji ġodda għall-identifikazzjoni tal-interferenti endokrinali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Stefan Eck, Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Pavel Poc, Piernicola Pedicini, Bart Staes

09-01-2017 O-000002/2017

Ir-riskji għas-saħħa relatati mal-konsum taż-żjut veġetali, b'mod partikolari ż-żjut tal-palm

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

06-01-2017 O-000001/2017

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta' pjan rivedut tal-Ġermanja li jintroduċi pedaġġ stradali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

07-12-2016 O-000152/2016

L-iskambju ta' informazzjoni relatata mal-infurzar tal-liġi fl-UE u s-sostituzzjoni tal-istrumenti pre-Lisbona

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, f'isem il-Grupp ALDE

07-12-2016 O-000151/2016

L-iskambju ta' informazzjoni relatata mal-infurzar tal-liġi fl-UE u s-sostituzzjoni tal-istrumenti pre-Lisbona

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, f'isem il-Grupp ALDE

07-12-2016 O-000150/2016

Bilanċ bejn is-sessi fost l-Imħallfin tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Mady Delvaux, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

06-12-2016 O-000149/2016

Ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE fil-Greċja, fir-rigward tar-relazzjonijiet tax-xogħol

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, f'isem il-Grupp GUE/NGL

05-12-2016 O-000148/2016

Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

29-11-2016 O-000147/2016

Is-sitwazzjoni fl-Italja wara t-terremoti

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, f'isem il-Grupp GUE/NGL

23-11-2016 O-000146/2016

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.