Il-politika industrijali spazjali tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, f'isem il-Grupp PPE
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, f'isem il-Grupp S&D
Evžen Tošenovský, f'isem il-Grupp ECR
Dominique Riquet, f'isem il-Grupp ALDE

26-05-2016 O-000084/2016

Il-liġi tal-Ġermanja dwar il-paga minima u l-proċedura ta' ksur

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, f'isem il-Grupp ECR

25-05-2016 O-000083/2016

Sanzjonijiet tal-UE li jħallu impatt fuq in-negozju tal-UE fl-Iran

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, Marietje Schaake, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

25-05-2016 O-000082/2016

L-aċċess għall-enerġija fl-Afrika

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

Regolament dwar amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pavel Svoboda, Heidi Hautala, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

17-05-2016 O-000079/2016

Sinerġiji għar-riċerka u l-innovazzjoni bejn Orizzont 2020, il-politika ta' koeżjoni u programmi oħra ta' finanzjament tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij, f'isem il-Grupp PPE
Soledad Cabezón Ruiz, Constanze Krehl, f'isem il-Grupp S&D

03-05-2016 O-000078/2016

L-interoperabilità tas-sistemi tal-informazzjoni u l-interkonnessjoni tal-bażijiet tad-dejta kollha tal-UE għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice Hortefeux, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, f'isem il-Grupp PPE

03-05-2016 O-000077/2016

L-Istat tad-dritt fis-Slovenja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Esteban González Pons, Milan Zver, f'isem il-Grupp PPE

02-05-2016 O-000076/2016

Id-diplomazija ekonomika tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Antonio Tajani, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Daniel Caspary, f'isem il-Grupp PPE
Patrizia Toia, Maria Grapini, Dan Nica, f'isem il-Grupp S&D
Kay Swinburne, f'isem il-Grupp ECR
Reinhard Bütikofer, Michael Theurer

02-05-2016 O-000075/2016

Is-settur tal-enerġija idroelettrika

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Patrizia Toia, Jean-Paul Denanot, f'isem il-Grupp S&D
Antonio Tajani, Françoise Grossetête, f'isem il-Grupp PPE
Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE

29-04-2016 O-000074/2016

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.