Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

16-05-2017 O-000042/2017

VP/HR - Evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Marietje Schaake, f'isem il-Grupp ALDE

09-05-2017 O-000041/2017

Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/458 dwar it-tisħiħ tal-verifiki fuq il-fruntieri esterni ma' bażijiet ta' data rilevanti

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Ivan Jakovčić, f'isem il-Grupp ALDE

09-05-2017 O-000040/2017

VP/HR - Implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Marietje Schaake, f'isem il-Grupp ALDE
Ian Duncan, f'isem il-Grupp ECR

08-05-2017 O-000039/2017

Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Thomas Händel, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

05-05-2017 O-000038/2017

Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, Sajjad Karim, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

04-05-2017 O-000037/2017

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

Minor interpellation for written answer
to the Commission
Rule 130a
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri

04-05-2017 O-000036/2017

Interpellanza maġġuri - Pjattaformi ta' "video-sharing" u r-responsabbiltà editorjali

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu
lill-Kummissjoni
Artikolu 130b tar-Regoli ta’ Proċedura
Curzio Maltese, Martina Michels, f'isem il-Grupp GUE/NGL

04-05-2017 O-000035/2017

VP/RGħ - Ir-reżiljenza bħala prijorità strateġika tal-azzjoni esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Linda McAvan, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

27-04-2017 O-000034/2017

Ir-reżiljenza bħala prijorità strateġika tal-azzjoni esterna tal-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Linda McAvan, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

27-04-2017 O-000033/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Jistgħu jsiru mistoqsijiet minn kumitat, minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk dawn il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-aġenda u f'liema ordni.