Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

In-negozjati għal Konvenzjoni li tistabbilixxi qorti multilaterali għas-soluzzjoni ta' tilwim dwar l-investiment (MIC)

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Bernd Lange, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

09-11-2017 O-000084/2017

Tutela għal persuni b'diżabilitajiet intellettwali

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Maria Grapini, Olga Sehnalová, Lambert van Nistelrooij, José Inácio Faria, Dieter-Lebrecht Koch, Romana Tomc, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Rosa Estaràs Ferragut, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Michał Boni, Heinz K. Becker, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sógor, Emil Radev, Marek Plura, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Monika Smolková, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Dietmar Köster, Viorica Dăncilă, Brando Benifei, Wajid Khan, Michela Giuffrida, Miltiadis Kyrkos, István Ujhelyi, Costas Mavrides, Catherine Stihler, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Dan Nica, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea, Emilian Pavel, Julie Ward, Marc Tarabella, Helga Stevens, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Igor Šoltes, Merja Kyllönen, Georgios Epitideios, Zoltán Balczó

31-10-2017 O-000083/2017

Embargo Russu - is-settur tal-frott u l-ħaxix tal-Unjoni Ewropea

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

30-10-2017 O-000082/2017

L-impatt tal-projbizzjoni mir-Russja fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli mill-UE

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE

20-10-2017 O-000081/2017

Profitti SMP u ANFA mill-bonds Griegi

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, f'isem il-Grupp GUE/NGL

16-10-2017 O-000080/2017

It-tnaqqis tal-ispazju għas-soċjetà ċivili

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis Michel, Angelika Mlinar, f'isem il-Grupp ALDE

16-10-2017 O-000079/2017

It-tnaqqis tal-ispazju għas-soċjetà ċivili

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis Michel, Angelika Mlinar, f'isem il-Grupp ALDE

16-10-2017 O-000078/2017

  Major interpellation - EU-Norway dispute on snow crab fisheries in Svalbard

Major interpellation for written answer with debate
to the Commission
Rule 130b
Alain Cadec, on behalf of the Committee on Fisheries

11-10-2017 O-000077/2017

Il-protezzjoni ta' ħabitats tal-baħar kostali: il-każ ta' Posidonia oceanica

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alain Cadec, f'isem il-Kumitat għas-Sajd
Adina-Ioana Vălean, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

04-10-2017 O-000076/2017

In-newtralità tas-sistemi ta' riservazzjoni tal-linji tal-ajru u r-restrizzjoni tal-aċċess għall-informazzjoni dwar it-titjira

Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

27-09-2017 O-000075/2017

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’dibattitu

Mistoqsijiet jistgħu jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew tal-anqas 5% tal-Membri li jikkomponu l-Parlament (38) lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. Il-Konferenza tal-Presidenti jiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet jitqegħdux fl-abbozz ta' aġenda finali ta' seduta, u f'liema ordni jitqiegħdu.

L-Artikolu 123(2) sa (5) li jikkonċerna t-tqegħid fur il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.