De vergaderzalen

Tijdens de plenaire vergaderperiodes komen de 751 leden van het Europees Parlement bijeen in de grote vergaderzalen in Straatsburg en Brussel.

Foto van de grote vergaderzaal

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

De regels voor de plaatsverdeling in de vergaderzaal worden vastgesteld door de Conferentie van voorzitters:

  • - De plaats van de leden van het Europees Parlement in de vergaderzaal wordt niet bepaald door hun nationaliteit maar door hun politieke voorkeur.
  • - De fractievoorzitters zitten op de eerste rij in een halve cirkel tegenover de Voorzitter van het Europees Parlement.
  • Op de derde rij zitten leden van het Bureau (ondervoorzitters en quaestoren).
  • De verdeling van de overige plaatsen binnen de fracties gebeurt meestal in alfabetische volgorde.

Plattegrond van de vergaderzalen

Beide plannen omvatten:

  • een numerieke lijst die voor elk plaatsnummer de naam van het lid vermeldt.
  • een alfabetische lijst die voor elk lid het plaatsnummer vermeldt.

De plaatsnummers in Straatsburg en Brussel verschillen. Een lid kan om technische of organisatorische redenen soms op een andere plaats zitten.

Deze lijsten worden voor elke vergaderperiode bijgewerkt.

Tribune

De debatten van het Europees Parlement zijn toegankelijk voor het publiek, dat de beraadslagingen kan volgen vanop de publieke tribune. Een deel van de tribune is gereserveerd voor vertegenwoordigers van de geaccrediteerde pers, officiële genodigden en het diplomatieke corps.

Vertolking

Tolken zorgen voor simultane vertolking van de debatten. Het betoog van de spreker in de plenaire vergadering wordt in alle officiële talen van de EU vertolkt.

Leden van het Europees Parlement

Op 14 juli 2009 waren er 736 Europese Parlementsleden. De zetels worden verdeeld naar evenredigheid met de bevolking van elke lidstaat. De leden verenigen zich niet naar nationaliteit, maar naar politieke voorkeur. Zij worden door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen gekozen voor een periode van vijf jaar.

Fractievoorzitters/-woordvoerders

De meeste leden behoren tot een van de fracties binnen het Europees Parlement. Leden die niet tot een fractie behoren zetelen als "Niet-fractiegebonden leden". Elke fractie wordt geleid door een voorzitter.

Raad van de Europese Unie

De Raad van ministers van de EU neemt vaak deel aan de werkzaamheden van het Europees Parlement. De Raad wordt vertegenwoordigd door zijn voorzitter, dat is de bevoegde minister van de lidstaat die op dat moment het halfjaarlijks roulerende voorzitterschap van de Raad waarneemt.

Europese Commissie

De Commissie neemt aan nagenoeg alle debatten van het Europees Parlement deel, met name om haar wetgevingsvoorstellen toe te lichten. De Commissie wordt meestal vertegenwoordigd door de commissaris die verantwoordelijk is voor het behandelde onderwerp.

Voorzitter van het Europees Parlement

De plenaire vergaderingen worden geleid door de Voorzitter van het Europees Parlement of door een van de veertien ondervoorzitters. De duur van het mandaat van de Voorzitter en de ondervoorzitters is vastgesteld op tweeënhalf jaar.

Secretariaat

De ambtenaren van het Europees Parlement die links en rechts van de Voorzitter zitten, staan deze bij om de vergadering in goede banen te leiden. Andere aanwezige ambtenaren zijn belast met de opstelling van de notulen en het uitgebreid verslag van de vergadering.

Contact

Prioritaire informatie en documenten