Plenaire vergadering

Plenaire zitting van 14 t/m 17 april 2014
Straatsburg
 
Maandag 14 april 2014  
   
Woensdag 16 april 2014 Agenda  
09:00 - 11:50 Debatten

100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: te trekken lering en toekomst van Europa

Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne

 
 
12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Seychellen

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Madagaskar

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

Kaderovereenkomst EU-Korea wat overnameaangelegenheden betreft

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

Kaderovereenkomst EU-Korea met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG-Montenegro (Protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië)

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

Kaderovereenkomst EU-Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Machtiging van Portugal tot een verlaging van de accijns in de autonome regio's Madeira en de Azoren op bepaalde alcoholische dranken

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische eilanden

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Wijziging van de toepassingsduur van Beschikking 2004/162/EG betreffende de octroi de mer -regeling in de Franse overzeese departementen

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Wijziging van artikel 90 van het Reglement van het Parlement betreffende internationale overeenkomsten

A7-0253/2014

David Martin

 

Wijziging van het Reglement van het Parlement om elektronische handtekeningen toe te staan

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 - het Europees Investeringsfonds, Horizon 2020 en de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

Actie van de Unie voor het evenement "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

Incidentele vangsten van walvisachtigen

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Bewaking van de zeebuitengrenzen

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Overbrenging van motorvoertuigen

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Financiering van Europese politieke partijen

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Invasieve uitheemse soorten

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

Technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

Kwijting 2012: Europees Parlement

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Enquêterecht van het Europees Parlement

A7-0352/2011

David Martin

 

De betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Debatten
 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Alarmerend tekort aan betalingen voor de financiering van externe steun van de EU

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Stelsel van eigen middelen

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Europees Geneesmiddelenbureau (uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Honing

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Europese Politieacademie

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Debatten

Arrest van het Hof van Justitie van 8 april inzake het bewaren van gegevens (C-293/12 en C-594/12)

Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit

 

Inbreuken op het mededingingsrecht

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Europese langetermijninvesteringsfondsen

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Donderdag 17 april 2014 Agenda  
08:30 - 11:50 Debatten

Overbrenging van afvalstoffen

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerder (Verordening (EG) nr. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer

Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam

 
  
12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Europese langetermijninvesteringsfondsen

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Inbreuken op het mededingingsrecht

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Overbrenging van afvalstoffen

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nieuwe psychoactieve stoffen

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit

B7-0365/2014 

Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne

 

Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam

B7-0367/2014 

Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels

 
16:00 - 17:00 Stemmingen (na afloop van de voorgaande debatten)

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)

 
   
 
Het Europese Parlement is in plenaire vergadering in Straatsburg
 
 
 
Jaarrooster