Zoeken

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 december 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing van die bedragen aan andere acties in het kader van de nationale programma's (EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

11-12-2018 2018/0371(COD) eerste lezing
LIBE

Miriam DALLI

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau), tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2120 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) eerste lezing
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 november 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) eerste lezing
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 november 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) eerste lezing
ITRE

Miroslav POCHE

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 oktober 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) eerste lezing
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) eerste lezing
LIBE

Carlos COELHO

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen en tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) eerste lezing
LIBE

Carlos COELHO

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) eerste lezing
LIBE

Jeroen LENAERS

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 oktober 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" (EP-PE_TC1-COD(2018)0265)

23-10-2018 2018/0265(COD) eerste lezing
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 oktober 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) eerste lezing
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Contact

Gewone wetgevingsprocedure

Gewone wetgevingsprocedure

De meeste Europese wetten worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Deze procedure geeft het Europees Parlement en de Raad van de Unie evenveel zeggenschap op een groot aantal gebieden.

Standpunten van het Parlement

Volgens de gewone wetgevingsprocedure stelt het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vast op basis van het voorstel dat door de Commissie is ingediend. Indien de Raad het standpunt niet goedkeurt, kan het Europees Parlement zijn standpunt in tweede lezing vaststellen door amendementen op het standpunt van de Raad vast te stellen.
Standpunten van het Europees Parlement hebben in de regel de vorm van een geconsolideerde tekst waarin politieke amendementen en technische aanpassingen in het Commissievoorstel (in eerste lezing) of in het standpunt van de Raad (tweede lezing) worden opgenomen.
De standpunten in eerste en tweede lezing worden aan de Raad en de Commissie toegezonden en vormen de basis voor verdere stappen in de gewone wetgevingsprocedure.
Zie ook: Reglement (artikel 193) en gewone wetgevingsprocedure .

Betekenis van de tekstmarkering van de standpunten van het Europees Parlement:

  • Teksten waarvoor overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen aangegeven met het symbool ▌. Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.
  • Teksten waarvoor geen overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen doorgestreept (voorbeeld: "ABCD"). Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.