Zoeken

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 maart 2017 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (EP-PE_TC1-COD(2014)0121)

14-03-2017 2014/0121(COD) eerste lezing
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 maart 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied, en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0031)

02-03-2017 2016/0031(COD) eerste lezing
ITRE

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 februari 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) eerste lezing
LIBE

Monica MACOVEI

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 februari 2017 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) eerste lezing
LIBE

Monika HOHLMEIER

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 februari 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Georgië) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) eerste lezing
LIBE

Mariya GABRIEL

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 februari 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad (EP-PE_TC1-COD(2015)0289)

02-02-2017 2015/0289(COD) eerste lezing
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 februari 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 19/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 20/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) eerste lezing
INTA

Marielle de SARNEZ

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 januari 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) eerste lezing
INTA

Adam SZEJNFELD

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 januari 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) eerste lezing
INTA

Hannu TAKKULA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 december 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) eerste lezing
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Contact

Gewone wetgevingsprocedure

Gewone wetgevingsprocedure

De meeste Europese wetten worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Deze procedure geeft het Europees Parlement en de Raad van de Unie evenveel zeggenschap op een groot aantal gebieden.

Standpunten van het Parlement

Volgens de gewone wetgevingsprocedure stelt het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vast op basis van het voorstel dat door de Commissie is ingediend. Indien de Raad het standpunt niet goedkeurt, kan het Europees Parlement zijn standpunt in tweede lezing vaststellen door amendementen op het standpunt van de Raad vast te stellen.
Standpunten van het Europees Parlement hebben in de regel de vorm van een geconsolideerde tekst waarin politieke amendementen en technische aanpassingen in het Commissievoorstel (in eerste lezing) of in het standpunt van de Raad (tweede lezing) worden opgenomen.
De standpunten in eerste en tweede lezing worden aan de Raad en de Commissie toegezonden en vormen de basis voor verdere stappen in de gewone wetgevingsprocedure.
Zie ook: Reglement (artikel 193) en gewone wetgevingsprocedure .

Betekenis van de tekstmarkering van de standpunten van het Europees Parlement:

  • Teksten waarvoor overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen aangegeven met het symbool ▌. Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.
  • Teksten waarvoor geen overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen doorgestreept (voorbeeld: "ABCD"). Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.