Zoeken

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 3 februari 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausule en het antiontwijkingsmechanisme die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (EP-PE_TC1-COD(2015)0079)

03-02-2016 2015/0079(COD) eerste lezing
INTA

Helmut SCHOLZ

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 februari 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) eerste lezing
JURI

Heidi HAUTALA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 februari 2016 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) eerste lezing
EMPL

Georgi PIRINSKI

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 januari 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) eerste lezing
IMCO

Catherine STIHLER

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 januari 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (EP-PE_TC1-COD(2014)0108)

20-01-2016 2014/0108(COD) eerste lezing
IMCO

Vicky FORD

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 januari 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (EP-PE_TC1-COD(2014)0107)

20-01-2016 2014/0107(COD) eerste lezing
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 januari 2016 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (EP-PE_TC1-COD(2013)0407)

20-01-2016 2013/0407(COD) eerste lezing
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 december 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) eerste lezing
PECH

Ole CHRISTENSEN

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 december 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en tot opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) eerste lezing
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) eerste lezing
LIBE

Claude MORAES

Gewone wetgevingsprocedure

Gewone wetgevingsprocedure

De meeste Europese wetten worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Deze procedure geeft het Europees Parlement en de Raad van de Unie evenveel zeggenschap op een groot aantal gebieden.

Standpunten van het Parlement

Volgens de gewone wetgevingsprocedure stelt het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vast op basis van het voorstel dat door de Commissie is ingediend. Indien de Raad het standpunt niet goedkeurt, kan het Europees Parlement zijn standpunt in tweede lezing vaststellen door amendementen op het standpunt van de Raad vast te stellen.
Standpunten van het Europees Parlement hebben in de regel de vorm van een geconsolideerde tekst waarin politieke amendementen en technische aanpassingen in het Commissievoorstel (in eerste lezing) of in het standpunt van de Raad (tweede lezing) worden opgenomen.
De standpunten in eerste en tweede lezing worden aan de Raad en de Commissie toegezonden en vormen de basis voor verdere stappen in de gewone wetgevingsprocedure.
Zie ook: Reglement (artikel 193) en gewone wetgevingsprocedure .

Betekenis van de tekstmarkering van de standpunten van het Europees Parlement:

  • Teksten waarvoor overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen aangegeven met het symbool ▌. Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.
  • Teksten waarvoor geen overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen doorgestreept (voorbeeld: "ABCD"). Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.