Zoeken

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 juni 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) eerste lezing
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 juni 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) eerste lezing
ITRE

Dario TAMBURRANO

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 1 juni 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform visummodel (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) eerste lezing
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 mei 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) eerste lezing
JURI

Jean-Marie CAVADA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (codificatie) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) eerste lezing
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (2018) (EP-PE_TC1-COD(2016)0259)

27-04-2017 2016/0259(COD) eerste lezing
CULT

Mircea DIACONU

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0182)

27-04-2017 2016/0182(COD) eerste lezing
ECON

Philippe LAMBERTS

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27-04-2017 2016/0110(COD) eerste lezing
ECON

Theodor Dumitru STOLOJAN

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013 (EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

27-04-2017 2015/0263(COD) eerste lezing
REGI

Lambert van NISTELROOIJ , Constanze KREHL

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten (EP-PE_TC1-COD(2016)0185)

06-04-2017 2016/0185(COD) eerste lezing
ITRE

Miapetra KUMPULA-NATRI

Contact

Gewone wetgevingsprocedure

Gewone wetgevingsprocedure

De meeste Europese wetten worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Deze procedure geeft het Europees Parlement en de Raad van de Unie evenveel zeggenschap op een groot aantal gebieden.

Standpunten van het Parlement

Volgens de gewone wetgevingsprocedure stelt het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vast op basis van het voorstel dat door de Commissie is ingediend. Indien de Raad het standpunt niet goedkeurt, kan het Europees Parlement zijn standpunt in tweede lezing vaststellen door amendementen op het standpunt van de Raad vast te stellen.
Standpunten van het Europees Parlement hebben in de regel de vorm van een geconsolideerde tekst waarin politieke amendementen en technische aanpassingen in het Commissievoorstel (in eerste lezing) of in het standpunt van de Raad (tweede lezing) worden opgenomen.
De standpunten in eerste en tweede lezing worden aan de Raad en de Commissie toegezonden en vormen de basis voor verdere stappen in de gewone wetgevingsprocedure.
Zie ook: Reglement (artikel 193) en gewone wetgevingsprocedure .

Betekenis van de tekstmarkering van de standpunten van het Europees Parlement:

  • Teksten waarvoor overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen aangegeven met het symbool ▌. Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.
  • Teksten waarvoor geen overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen doorgestreept (voorbeeld: "ABCD"). Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.