Zoeken

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 april 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie (herschikking) (EP-PE_TC1-COD(2014)0177)

29-04-2015 2014/0177(COD) eerste lezing
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 april 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (codificatie) (EP-PE_TC1-COD(2014)0159)

29-04-2015 2014/0159(COD) eerste lezing
JURI

Andrzej DUDA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 28 april 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en Verordeningen (EU) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in verband met de aanlandingsverplichting, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 van de Raad (EP-PE_TC1-COD(2013)0436)

28-04-2015 2013/0436(COD) eerste lezing
PECH

Alain CADEC

Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 28 april 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-04-2015 2012/0288(COD) tweede lezing
ENVI

Nils TORVALDS

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 maart 2015 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (EP-PE_TC1-COD(2015)0005)

25-03-2015 2015/0005(COD) eerste lezing
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 maart 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (codificatie) (EP-PE_TC1-COD(2014)0276)

11-03-2015 2014/0276(COD) eerste lezing
JURI

Andrzej DUDA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 maart 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (codificatie) (EP-PE_TC1-COD(2014)0275)

11-03-2015 2014/0275(COD) eerste lezing
JURI

Andrzej DUDA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 maart 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (codificatie) (EP-PE_TC1-COD(2014)0272)

11-03-2015 2014/0272(COD) eerste lezing
JURI

Andrzej DUDA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 maart 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (codificatie) (EP-PE_TC1-COD(2014)0190)

11-03-2015 2014/0190(COD) eerste lezing
JURI

Andrzej DUDA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 maart 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking) (EP-PE_TC1-COD(2014)0168)

11-03-2015 2014/0168(COD) eerste lezing
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Gewone wetgevingsprocedure

Gewone wetgevingsprocedure

De meeste Europese wetten worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Deze procedure geeft het Europees Parlement en de Raad van de Unie evenveel zeggenschap op een groot aantal gebieden.

Standpunten van het Parlement

Volgens de gewone wetgevingsprocedure stelt het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vast op basis van het voorstel dat door de Commissie is ingediend. Indien de Raad het standpunt niet goedkeurt, kan het Europees Parlement zijn standpunt in tweede lezing vaststellen door amendementen op het standpunt van de Raad vast te stellen.
Standpunten van het Europees Parlement hebben in de regel de vorm van een geconsolideerde tekst waarin politieke amendementen en technische aanpassingen in het Commissievoorstel (in eerste lezing) of in het standpunt van de Raad (tweede lezing) worden opgenomen.
De standpunten in eerste en tweede lezing worden aan de Raad en de Commissie toegezonden en vormen de basis voor verdere stappen in de gewone wetgevingsprocedure.
Zie ook: Reglement (artikel 193) en gewone wetgevingsprocedure .

Betekenis van de tekstmarkering van de standpunten van het Europees Parlement:

  • Teksten waarvoor overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen aangegeven met het symbool ▌. Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.
  • Teksten waarvoor geen overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen doorgestreept (voorbeeld: "ABCD"). Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.