Plenaire vergadering

Volgens de gewone wetgevingsprocedure stelt het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vast op basis van het voorstel dat door de Commissie is ingediend. Indien de Raad het standpunt niet goedkeurt, kan het Europees Parlement zijn standpunt in tweede lezing vaststellen door amendementen op het standpunt van de Raad vast te stellen.
Standpunten van het Europees Parlement hebben in de regel de vorm van een geconsolideerde tekst waarin politieke amendementen en technische aanpassingen in het Commissievoorstel (in eerste lezing) of in het standpunt van de Raad (tweede lezing) worden opgenomen.
De standpunten in eerste en tweede lezing worden aan de Raad en de Commissie toegezonden en vormen de basis voor verdere stappen in de gewone wetgevingsprocedure.
Zie ook: Reglement (artikel 180) en gewone wetgevingsprocedure

Zoeken

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Woord(en)

Zoektermen kunnen rechts en/of links worden ingekort met een sterretje (*): land*

 
 
Meest recente geconsolideerde wetgevingsdocumenten
 

Documenten :

 • 191k 
 • 101k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 december 2013 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Datum : 12-12-2013

Referentie :

2013/0192(COD) eerste lezing
ENVI

Matthias GROOTE

Documenten :

 • 184k 
 • 98k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 december 2013 met het oog op vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van visserij en diergezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Datum : 12-12-2013

Referentie :

2013/0191(COD) eerste lezing
PECH

João FERREIRA

Documenten :

 • 123k 
 • 58k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Datum : 11-12-2013

Referentie :

2013/0249(COD) eerste lezing
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Documenten :

 • 244k 
 • 126k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Datum : 11-12-2013

Referentie :

2011/0269(COD) eerste lezing
EMPL

Marian HARKIN

Documenten :

 • 133k 
 • 58k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 december 2013 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2013/EU van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Datum : 10-12-2013

Referentie :

2012/0202(COD) eerste lezing
ENVI

Matthias GROOTE

Documenten :

 • 868k 
 • 612k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 december 2013 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Datum : 10-12-2013

Referentie :

2011/0062(COD) eerste lezing
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documenten :

 • 140k 
 • 59k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 november 2013 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2013/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG (Solvabiliteit II) wat betreft de datum van omzetting en de datum van toepassing daarvan en de datum van intrekking van bepaalde richtlijnen (Solvabiliteit I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Datum : 21-11-2013

Referentie :

2013/0327(COD) eerste lezing
ECON

Sharon BOWLES

Documenten :

 • 931k 
 • 634k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Datum : 21-11-2013

Referentie :

2011/0428(COD) eerste lezing
ENVI

Jutta HAUG

Documenten :

 • 362k 
 • 220k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie ("EaSI") en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Datum : 21-11-2013

Referentie :

2011/0270(COD) eerste lezing
EMPL

Jutta STEINRUCK

Documenten :

 • 918k 
 • 817k 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Datum : 20-11-2013

Referentie :

2011/0282(COD) eerste lezing
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Betekenis van de tekstmarkering van de standpunten van het Europees Parlement:
 
 • Teksten waarvoor overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

  In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen aangegeven met het symbool ▌. Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.
 • Teksten waarvoor geen overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

  In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen doorgestreept (voorbeeld: "ABCD"). Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.