Zoeken

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 8 februari 2018 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) eerste lezing
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 8 februari 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad tot instelling van een Garantiefonds (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) eerste lezing
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 december2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) eerste lezing
ENVI

Julie GIRLING

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 30 november 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) eerste lezing
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 30 november 2017 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) eerste lezing
ECON

Gunnar HÖKMARK

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 30 november 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 voor het eigen vermogen en ter behandeling als grote risicoblootstellingen van blootstellingen met betrekking tot bepaalde overheidsinstanties welke in andere dan de nationale valuta van een lidstaat luiden (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) eerste lezing
ECON

Peter SIMON

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 november 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) eerste lezing
TRAN

Gesine MEISSNER

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 november 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) eerste lezing
INTA

Salvatore CICU

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) eerste lezing
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) eerste lezing
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Contact

Gewone wetgevingsprocedure

Gewone wetgevingsprocedure

De meeste Europese wetten worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Deze procedure geeft het Europees Parlement en de Raad van de Unie evenveel zeggenschap op een groot aantal gebieden.

Standpunten van het Parlement

Volgens de gewone wetgevingsprocedure stelt het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vast op basis van het voorstel dat door de Commissie is ingediend. Indien de Raad het standpunt niet goedkeurt, kan het Europees Parlement zijn standpunt in tweede lezing vaststellen door amendementen op het standpunt van de Raad vast te stellen.
Standpunten van het Europees Parlement hebben in de regel de vorm van een geconsolideerde tekst waarin politieke amendementen en technische aanpassingen in het Commissievoorstel (in eerste lezing) of in het standpunt van de Raad (tweede lezing) worden opgenomen.
De standpunten in eerste en tweede lezing worden aan de Raad en de Commissie toegezonden en vormen de basis voor verdere stappen in de gewone wetgevingsprocedure.
Zie ook: Reglement (artikel 193) en gewone wetgevingsprocedure .

Betekenis van de tekstmarkering van de standpunten van het Europees Parlement:

  • Teksten waarvoor overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen aangegeven met het symbool ▌. Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.
  • Teksten waarvoor geen overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen doorgestreept (voorbeeld: "ABCD"). Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.