Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie

16-10-2014 O-000073/2014

  Jean Monnet professors and Chairs in North East England

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

15-10-2014 P-007979/2014

  Coordination on Ebola in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

15-10-2014 P-007978/2014

  Notification to the Commission of the resolution of BES, origin and basis of the case opened on 30 July 2014

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

15-10-2014 P-007956/2014

  Attempt to outlaw Memorial

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

14-10-2014 P-007942/2014

  Commission investigation into Gazprom activities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Zigmantas Balčytis (S&D)

14-10-2014 P-007941/2014

  Recognition of 'Macedonian''

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

14-10-2014 P-007940/2014

  VAT on art sales

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alexander Graf Lambsdorff (ALDE)

14-10-2014 P-007939/2014

  VP/HR - Flooding in Genoa: EU and Italian Government support

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lara Comi (PPE), Giovanni Toti (PPE)

14-10-2014 P-007886/2014

  Addressing the problem of sheep and goat pox in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanouil Glezos (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007870/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)