Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Procedure tegen Duits en Frans minimumloon in wegvervoer

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Helga Stevens (ECR)

28-06-2016 P-005174/2016

  Impact of Brexit on CETA and TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

28-06-2016 P-005173/2016

  Future of Galileo after Brexit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

28-06-2016 P-005167/2016

Samenwerkingsovereenkomst met Philip Morris International (PMI)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

28-06-2016 O-000100/2016

Volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Linda McAvan, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

28-06-2016 O-000099/2016

  Answer to Question P-000850/2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

27-06-2016 P-005153/2016

  Green bonds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

27-06-2016 P-005152/2016

  Anti-dumping measures imposed by the Australian authorities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

27-06-2016 P-005131/2016

Herziening van de gestandaardiseerde benadering van kredietrisico door het Bazelcomité

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Markus Ferber, Antonio Tajani, Burkhard Balz, Othmar Karas, namens de PPE-Fractie
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie

27-06-2016 O-000098/2016

  EU-Ukraine poultry trade - Debate on raising quotas in revisions to the autonomous trade measures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miroslav Poche (S&D)

24-06-2016 P-005123/2016

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)