Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Milieu-impact van de luchtvaart - toewijzing van slots

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Bas Eickhout (Verts/ALE)

18-04-2018 P-002187/2018

  VP/HR - The humiliation of a high-ranking Serbian official in Kosovo and the degradation of Serbia-Kosovo relations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF)

18-04-2018 P-002186/2018

Prijstransparantie ten aanzien van slachtingen van varkens

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Tom Vandenkendelaere (PPE)

16-04-2018 P-002153/2018

  Visa discrimination against Romanian and Bulgarian citizens by the Cayman Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

13-04-2018 P-002116/2018

Mensenrechtenschendingen in Vietnam en het handelsverdrag tussen de EU en Vietnam

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

12-04-2018 P-002107/2018

  Free Interrail passes for 18-year-old EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

12-04-2018 P-002105/2018

  The inclusion of shops selling cultural artefacts in Annex III to the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

12-04-2018 P-002090/2018

Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

12-04-2018 O-000041/2018

Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

12-04-2018 O-000040/2018

  Changes to the Portugal 2020 Partnership Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

11-04-2018 P-002072/2018

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)