Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Split payments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Dorfmann (PPE)

21-04-2015 P-006396/2015

Recentste rampen met migrantenschepen op de Middellandse Zee

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, namens de PPE-Fractie

21-04-2015 O-000043/2015

Herbevestiging van de steun van de EU voor een tweestatenoplossing voor het Palestijns-Israëlische conflict

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie
Margrete Auken, Edouard Martin

21-04-2015 O-000042/2015

  Further suspension of EU funding for Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-04-2015 P-006267/2015

VP/HR - Het ontbreken van een reactie van het Vaticaan op de voordracht van een Franse ambassadeur die openlijk voor zijn homofilie uitkomt

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Sophia in 't Veld (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

20-04-2015 P-006266/2015

  Catalan law on cinema in Catalan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Javier Nart (ALDE), Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE)

20-04-2015 P-006265/2015

  Medicine exports from Slovakia to other Member States - notification requirement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

20-04-2015 P-006245/2015

  EURARE project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

20-04-2015 P-006242/2015

Transparantie van Europese middelen - informatie en publiciteit over de archeologische vindplaats Capocolonna te Crotone (Italië)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie

20-04-2015 O-000041/2015

Lagere btw-tarieven voor digitale boeken en kranten

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie

20-04-2015 O-000040/2015

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)