Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Relationship between ESIF and EFSI

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krzysztof Hetman (PPE)

15-03-2017 P-001751/2017

  Implementation of EU law in the area of free movement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE), Pál Csáky (PPE)

15-03-2017 P-001750/2017

  Monte Amiata geothermal power plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Laura Agea (EFDD)

15-03-2017 P-001749/2017

Uitgebreide interpellatie - Verschillen in verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat
aan de Commissie
Artikel 130 ter van het Reglement
Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera

15-03-2017 O-000019/2017

  Excessively low compensation rates for RES decided by the Spanish government

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carolina Punset (ALDE)

14-03-2017 P-001730/2017

  Acquisition of Cemex Croatia by Duna Dráva Cement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

14-03-2017 P-001720/2017

  Data on nitrates and definition of groundwater - follow-up to Written Question E-008558/2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jørn Dohrmann (ECR)

14-03-2017 P-001707/2017

  VP/HR - National Assembly elections in The Gambia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE)

14-03-2017 P-001706/2017

Belastingheffing op havens

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

13-03-2017 O-000018/2017

  Lesser duty rule in the EU-Vietnam trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D), Alessia Maria Mosca (S&D), David Martin (S&D), Emmanuel Maurel (S&D), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), Eric Andrieu (S&D), Karoline Graswander-Hainz (S&D)

10-03-2017 P-001672/2017

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)