Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Veevervoer naar Turkije

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

24-06-2016 O-000096/2016

Doorvoering van hervormingen voor banen en groei in Griekenland

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie

24-06-2016 O-000095/2016

  Type approval of agricultural and forestry vehicles: transitional period

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krzysztof Hetman (PPE)

22-06-2016 P-005066/2016

  Hellenic Competition Commission - potential freeze on NSRF - financing of infrastructure projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Kyrtsos (PPE)

22-06-2016 P-005038/2016

  Publication of the results of the fitness check on Natura 2000 legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Younous Omarjee (GUE/NGL)

22-06-2016 P-005037/2016

  Fulfilment by Turkey of the terms of the agreement on migration of 18 March 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aymeric Chauprade (NI)

22-06-2016 P-005036/2016

  Application of the new multiannual management plan for the Baltic Sea following alarming new advice from the International Council for the Exploration of the Sea regarding western Baltic cod stocks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Linnéa Engström (Verts/ALE)

22-06-2016 P-005023/2016

  Use of the ERDF for an irregular underpass in Cremona

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

22-06-2016 P-005013/2016

Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Thomas Händel, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

22-06-2016 O-000094/2016

Voortgang van het onderzoek van de klacht van FIFPRO

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Paul Tang (S&D)

21-06-2016 P-005007/2016

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)