Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Help for the people of Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

20-11-2014 P-009525/2014

  VP/HR - developments in Mexico following the disappearance of 43 students

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

20-11-2014 P-009524/2014

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

20-11-2014 O-000090/2014

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

20-11-2014 O-000089/2014

Het concurrentievermogen van de staalsector in de Europese Unie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Patrizia Toia, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Brando Benifei, Simona Bonafè, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini, namens de S&D-Fractie

20-11-2014 O-000088/2014

Staalfabriek Acciai Speciali Terni (AST) in Italië

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie

20-11-2014 O-000087/2014

  New dangerous strain of bird flu

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

19-11-2014 P-009485/2014

  REMO applications

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ian Hudghton (Verts/ALE)

19-11-2014 P-009478/2014

  Fair competition in the taxi sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

19-11-2014 P-009477/2014

  VAT for public television channels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

19-11-2014 P-009436/2014

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)