Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Monthly payments to Joaquin Almunia following his appointment as Chairman of the Centre for European Policy Studies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

05-12-2016 P-009205/2016

  Misappropriation of EU funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gilles Pargneaux (S&D)

05-12-2016 P-009204/2016

  VP/HR - Condemnation of provocative statements by Turkish Foreign Minister Çavuşoğlu maintaining that Imia belongs to Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

05-12-2016 P-009192/2016

  Marketing of a hybrid tobacco product

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

05-12-2016 P-009191/2016

  Measures to control Salmonella infantis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

05-12-2016 P-009190/2016

  EU funding for the port of Augusta and observations of the European Court of Auditors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD)

05-12-2016 P-009189/2016

  Sri Lanka - GSP+ status

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

05-12-2016 P-009188/2016

Schending van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in Griekenland, wat arbeidsverhoudingen betreft

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie

05-12-2016 O-000148/2016

  EUR 100 million for fruit and vegetables - request for clarification

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

02-12-2016 P-009181/2016

  About free movement of data in de European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carolina Punset (ALDE)

01-12-2016 P-009147/2016

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)