Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Wretched living conditions of refugees under the snow

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sotirios Zarianopoulos (NI)

11-01-2017 P-000091/2017

  Greek government responsibility for reception conditions for refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

11-01-2017 P-000090/2017

Nieuw wetenschappelijk advies uv-straling

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Ivo Belet (PPE)

11-01-2017 P-000089/2017

  State of play of the risk management options analysis procedure for aprotic solvents

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jens Gieseke (PPE)

10-01-2017 P-000087/2017

  Protecting homeless people, the poor, the elderly and refugees in freezing temperatures in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D), José Blanco López (S&D)

10-01-2017 P-000074/2017

  VP/HR - Human rights defender detained in Sudan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

10-01-2017 P-000073/2017

  Cases of mesothelioma

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD)

09-01-2017 P-000051/2017

Tegemoetkoming aan buitenlandse handelsbekommernissen bij de vaststelling van nieuwe criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Stefan Eck, Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie
Pavel Poc, Piernicola Pedicini, Bart Staes

09-01-2017 O-000002/2017

Gezondheidsrisico's in verband met de consumptie van plantaardige olie, in het bijzonder palmolie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

06-01-2017 O-000001/2017

  Aquaculture in Manfredonia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD)

04-01-2017 P-000033/2017

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 128)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 129)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 130)