Bescherming van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000023/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000022/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

06-03-2019 O-000022/2019

Recente ontwikkelingen in het Dieselgate-schandaal

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000021/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Gerben-Jan Gerbrandy
namens de ALDE-Fractie
Eleonora Evi
namens de EFDD-Fractie
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
namens de S&D-Fractie
Merja Kyllönen
namens de GUE/NGL-Fractie
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

06-03-2019 O-000021/2019

Recente ontwikkelingen in het Dieselgate-schandaal

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000020/2019
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Gerben-Jan Gerbrandy
namens de ALDE-Fractie
Eleonora Evi
namens de EFDD-Fractie
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
namens de S&D-Fractie
Merja Kyllönen
namens de GUE/NGL-Fractie
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

06-03-2019 O-000020/2019

EU-initiatief inzake bestuivers

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000019/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

04-03-2019 O-000019/2019

Het uitblijven van urgente maatregelen van de Commissie inzake hormoonontregelende chemische stoffen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000018/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

27-02-2019 O-000018/2019

Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000017/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

19-02-2019 O-000017/2019

Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000016/2019
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

19-02-2019 O-000016/2019

Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000015/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

11-02-2019 O-000015/2019

Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000014/2019
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

11-02-2019 O-000014/2019

Contact

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Vragen kunnen door een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement (38) worden voorgelegd aan de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda worden ingeschreven

Artikel 123, leden 2 tot en met 5, betreffende de indiening van en stemming over ontwerpresoluties, is van overeenkomstige toepassing.