Zoeken

Voorstel voor een besluit van de Unie over de bevordering van de inzameling van plasma in de Europese Unie

18-12-2018 B8-0591/2018 In behandeling

Nicola CAPUTO , Annie SCHREIJER-PIERIK , Frédérique RIES , Biljana BORZAN , Miroslav MIKOLÁŠIK , José Inácio FARIA , Margrete AUKEN , Rory PALMER , Kateřina KONEČNÁ , Guillaume BALAS

Voorstel voor een besluit van de Unie over het versterken van de positie van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen

01-06-2017 B8-0303/2017 Vervallen

Nicola CAPUTO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Zbigniew KUŹMIUK , Marco ZULLO , José BOVÉ , Luke Ming FLANAGAN

Voorstel voor een besluit van de Unie over de screening van buitenlandse investeringen in strategische sectoren

26-04-2017 B8-0302/2017 Vervallen

Daniel CASPARY , Manfred WEBER , Tokia SAÏFI , Iuliu WINKLER , Salvatore CICU , Franck PROUST , Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL , Viviane REDING , Andreas SCHWAB , Adam SZEJNFELD

Voorstel voor een besluit van de Unie over verschillen in de verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU

26-04-2017 B8-0301/2017 Vervallen

Dubravka ŠUICA , György HÖLVÉNYI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Inese VAIDERE , Renate SOMMER , Michaela ŠOJDROVÁ , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , Ivo VAJGL

Contact

Voorstellen voor een besluit van de Unie: het concept

Elk lid kan uit hoofde van het initiatiefrecht van het Parlement in de zin van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een voorstel indienen waarin de Commissie wordt verzocht een voorstel in te dienen ter vaststelling van een nieuw of wijziging van een bestaand besluit.

Voorstellen voor een besluit van de Unie: procedure

  • Een voorstel voor een besluit van de Unie kan door maximaal 10 leden samen worden ingediend. In het voorstel wordt de rechtsgrond vermeld waarop het berust en hierbij kan een toelichting van maximaal 150 woorden worden gevoegd.
  • De Voorzitter controleert of de wettelijke vereisten zijn nageleefd. Hij kan het voorstel met het oog op een advies over de juistheid van de rechtsgrond ervan naar de voor dit advies bevoegde commissie verwijzen. Als de Voorzitter het voorstel ontvankelijk verklaart, maakt hij dat tijdens de plenaire vergadering bekend en verwijst hij het naar de bevoegde commissie.
  • De bevoegde commissie neemt binnen drie maanden na de verwijzing en na de indieners van het voorstel de gelegenheid te hebben geboden zich tot de commissie te richten, een besluit over het verdere verloop van de procedure.
  • De indieners van het voorstel worden in de titel van het verslag genoemd.

Voorstellen voor een besluit van de Unie: bekendmaking

Voorstellen voor een besluit van de Unie worden gepubliceerd in de officiële talen van de Unie en zijn beschikbaar op de website van het Parlement.