SPRAWOZDANIE w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2015 r.

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Lista głosowań :   [init.]

Poprawki

DRUGIE SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Lista głosowań :   [discharge]  FINAL VERSION [discharge]

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii politycznych na rzecz zagwarantowania dochodu minimalnego jako narzędzia walki z ubóstwem

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie aspektów praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]   [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Lista głosowań :   [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (tzw. ELD)

11-10-2017 A8-0297/2017 2016/2251(INI)
JURI

Laura FERRARA

Lista głosowań :   [init.]

SPRAWOZDANIE dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH

Lista głosowań :  FINAL VERSION [budget]

Poprawki

  • pdf_disabled

SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2017 na rok budżetowy 2017, zapewniającego finansowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną w następstwie zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych

12-10-2017 A8-0301/2017 2017/2135(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Lista głosowań :   [budget]

  • pdf_disabled

ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

16-10-2017 A8-0303/2017 2006/0048(NLE)
TRAN

Dominique RIQUET

Lista głosowań :   [***]

  • pdf_disabled

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE

16-10-2017 A8-0304/2017 2017/0127(CNS)
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Lista głosowań :   [*]

  • pdf_disabled

SPRAWOZDANIE w prawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontrolnym

16-10-2017 A8-0309/2017 2017/0152(NLE)
LIBE

Michał BONI

Lista głosowań :   [*]

SPRAWOZDANIE w sprawie polityki gospodarczej strefy euro

23-10-2017 A8-0310/2017 2017/2114(INI)
ECON

Gunnar HÖKMARK

Lista głosowań :   [init.]

SPRAWOZDANIE Zalecenie dla Rady w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do negocjacji handlowych z Australią

23-10-2017 A8-0311/2017 2017/2192(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Lista głosowań :   [init.]

SPRAWOZDANIE Zalecenie dla Rady w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do negocjacji handlowych z Nową Zelandią

23-10-2017 A8-0312/2017 2017/2193(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Lista głosowań :   [init.]