Sale obrad plenarnych

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, których jest 751, zasiadają podczas sesji w salach obrad plenarnych w Strasburgu i Brukseli.

Zdjęcie sali obrad plenarnych

Jak przydzielane są miejsca?

Zasady rządzące przydziałem miejsc w każdej sali posiedzeń plenarnych są ustalane przez Konferencję Przewodniczących:

  • Posłowie do Parlamentu Europejskiego łączą się w grupy w oparciu o poglądy polityczne, a nie narodowość.
  • Przewodniczący grup politycznych zasiadają w pierwszym rzędzie w półokręgu naprzeciw przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
  • Trzeci rząd jest przeznaczony m.in. dla członków Prezydium (wiceprzewodniczących i kwestorów).
  • Przydział pozostałych miejsc w obrębie grup politycznych odbywa się zwykle w porządku alfabetycznym.

Plan sal posiedzeń plenarnych

Obydwa plany zawierają:

  • wykaz miejsc wraz z numeracją i nazwiskami posłów zajmujących poszczególne miejsca
  • alfabetyczny wykaz posłów i numerów przydzielonych im miejsc.

Numery zajmowanych miejsc różnią się w Strasburgu i Brukseli; może też zdarzyć się, że poseł zasiada w innym miejscu z powodów technicznych czy organizacyjnych.

Wykazy są aktualizowane przed każdą sesją plenarną.

Trybuny dla publiczności

Debaty w Parlamencie Europejskim są jawne. Publiczność może je śledzić z zarezerwowanych dla niej trybun. Niektóre części trybun są zarezerwowane dla przedstawicieli akredytowanej prasy, zaproszonych gości przybywających z oficjalną wizytą i korpusu dyplomatycznego.

Tłumacze ustni

Tłumacze ustni tłumaczą debaty symultanicznie. Przekładają oni wystąpienie mówcy na posiedzeniu plenarnym na wszystkie języki urzędowe UE.

Posłowie europejscy

Od 14 lipca 2009 r. liczba posłów europejskich wynosi 736. Mandaty są rozłożone proporcjonalnie do liczby ludności poszczególnych państw członkowskich. Posłowie europejscy łączą się w grupy w oparciu o poglądy polityczne, a nie narodowość. Są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres 5 lat.

Przewodniczący / rzecznicy grup politycznych

Większość posłów należy do grup politycznych działających w Parlamencie Europejskim. Posłowie, którzy nie należą do żadnej grupy politycznej, zasiadają jako tzw. niezrzeszeni. Każdą grupą polityczną kieruje jej przewodniczący.

Rada Unii Europejskiej

Rada ministrów UE często bierze udział w pracach Parlamentu Europejskiego. Jest wtedy reprezentowana przez swojego przewodniczącego, tzn. właściwego ministra z państwa członkowskiego sprawującego rotacyjną półroczną prezydencję w Radzie.

Komisja Europejska

Komisja Europejska uczestniczy praktycznie we wszystkich debatach Parlamentu Europejskiego, przedstawiając m.in. swoje wnioski ustawodawcze. Zazwyczaj jest reprezentowana przez komisarza właściwego dla omawianego tematu.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Posiedzeniom plenarnym przewodniczy albo przewodniczący Parlamentu Europejskiego, albo jeden z czternastu wiceprzewodniczących. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących trwa dwa i pół roku.

Sekretariat

Urzędnicy Parlamentu Europejskiego, zasiadający po obu stronach przewodniczącego, pomagają mu w prowadzeniu posiedzenia. Inni obecni urzędnicy są odpowiedzialni za sporządzenie protokołu i pełnego sprawozdania z obrad.

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym