Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 listopada 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) pierwsze czytanie
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 listopada 2018 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) pierwsze czytanie
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 listopada 2018 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) pierwsze czytanie
ITRE

Miroslav POCHE

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego dyrektywę Rady 90/167/EWG (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) pierwsze czytanie
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 24 October 2018 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2018/… of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending and repealing Council Decision 2007/533/JHA, and repealing Regulation (EC) No 1986/ 2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Decision 2010/261/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Carlos COELHO

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Carlos COELHO

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Jeroen LENAERS

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Axel VOSS

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) pierwsze czytanie
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Kontakt

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza

Większość europejskich aktów prawnych jest ustanawiana w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki temu stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w wielu poruszanych kwestiach liczą się w równej mierze.

Stanowiska Parlamentu

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 193Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza .

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:

  • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
  • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane