Wyszukiwanie

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) pierwsze czytanie
JURI

Max ANDERSSON

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2017 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) pierwsze czytanie
JURI

Max ANDERSSON

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) pierwsze czytanie
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym przez klęski żywiołowe (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) pierwsze czytanie
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) pierwsze czytanie
ITRE

Sofia SAKORAFA

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) pierwsze czytanie
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) pierwsze czytanie
ITRE

Dario TAMBURRANO

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 czerwca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 maja 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) pierwsze czytanie
JURI

Jean-Marie CAVADA

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie 1 znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) pierwsze czytanie
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Kontakt

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza

Większość europejskich aktów prawnych jest ustanawiana w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki temu stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w wielu poruszanych kwestiach liczą się w równej mierze.

Stanowiska Parlamentu

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 193Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza .

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:

  • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
  • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane