Posiedzenia plenarne

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 180 Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza

Wyszukiwanie

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Słowo/słowa

Wyraz można obciąć z prawej i/lub lewej strony za pomocą gwiazdki (*): requir*

 
 
Najnowsze skonsolidowane dokumenty legislacyjne
 

Dokumenty :

 • 203k 
 • 103k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE zmieniającej niektóre dyrektywy w obszarze środowiska, rolnictwa, polityki społecznej i zdrowia publicznego ze względu na zmianę statusu Majotty względem Unii Europejskiej (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Data : 12-12-2013

Odniesienie :

2013/0192(COD) pierwsze czytanie
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenty :

 • 191k 
 • 99k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego niektóre rozporządzenia w obszarze rybołówstwa i zdrowia zwierząt ze względu na zmianę statusu Majotty względem Unii Europejskiej (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Data : 12-12-2013

Odniesienie :

2013/0191(COD) pierwsze czytanie
PECH

João FERREIRA

Dokumenty :

 • 125k 
 • 59k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Data : 11-12-2013

Odniesienie :

2013/0249(COD) pierwsze czytanie
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumenty :

 • 253k 
 • 191k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Data : 11-12-2013

Odniesienie :

2011/0269(COD) pierwsze czytanie
EMPL

Marian HARKIN

Dokumenty :

 • 140k 
 • 58k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2013/UE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Data : 10-12-2013

Odniesienie :

2012/0202(COD) pierwsze czytanie
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenty :

 • 927k 
 • 827k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz Rozporządzenie (UE) Nr 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Data : 10-12-2013

Odniesienie :

2011/0062(COD) pierwsze czytanie
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumenty :

 • 145k 
 • 73k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 listopada 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji i daty rozpoczęcia jej stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw (Wypłacalność I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Data : 21-11-2013

Odniesienie :

2013/0327(COD) pierwsze czytanie
ECON

Sharon BOWLES

Dokumenty :

 • 951k 
 • 717k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Data : 21-11-2013

Odniesienie :

2011/0428(COD) pierwsze czytanie
ENVI

Jutta HAUG

Dokumenty :

 • 384k 
 • 281k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniającego decyzję nr 283/2010/UE. ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Data : 21-11-2013

Odniesienie :

2011/0270(COD) pierwsze czytanie
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumenty :

 • 966k 
 • 1111k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Data : 20-11-2013

Odniesienie :

2011/0282(COD) pierwsze czytanie
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:
 
 • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

  W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
 • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

  W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.