Wyszukiwanie

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w celu ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Kinga GÁL

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Kinga GÁL

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/... w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) pierwsze czytanie
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... uchylającego rozporządzenie (UE) nr 256/2014 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

03-07-2018 2017/0347(COD) pierwsze czytanie
ITRE

Barbara KAPPEL

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... ustanawiającego Europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu obronnego Unii (EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

03-07-2018 2017/0125(COD) pierwsze czytanie
ITRE

Françoise GROSSETÊTE

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

03-07-2018 2016/0389(COD) pierwsze czytanie
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (EP-PE_TC1-COD(2016)0404)

14-06-2018 2016/0404(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Andreas SCHWAB

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

12-06-2018 2015/0277(COD) pierwsze czytanie
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony dla niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

29-05-2018 2017/0348(COD) pierwsze czytanie
PECH

Alain CADEC

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w Morzu Północnym oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 676/2007 i (WE) nr 1342/2008 (EP-PE_TC1-COD(2016)0238)

29-05-2018 2016/0238(COD) pierwsze czytanie
PECH

Ulrike RODUST

Kontakt

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza

Większość europejskich aktów prawnych jest ustanawiana w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki temu stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w wielu poruszanych kwestiach liczą się w równej mierze.

Stanowiska Parlamentu

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 193Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza .

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:

  • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
  • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane