Wyszukiwanie

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 lutego 2016 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej ▌ (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) pierwsze czytanie
EMPL

Georgi PIRINSKI

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Catherine STIHLER

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (EP-PE_TC1-COD(2014)0108)

20-01-2016 2014/0108(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Vicky FORD

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (EP-PE_TC1-COD(2014)0107)

20-01-2016 2014/0107(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (EP-PE_TC1-COD(2013)0407)

20-01-2016 2013/0407(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1236/2010 ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) pierwsze czytanie
PECH

Ole CHRISTENSEN

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej oraz zawieszające jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) pierwsze czytanie
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie uchylenia niektórych aktów w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Claude MORAES

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie uchylenia niektórych aktów wchodzących w skład dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Claude MORAES

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie uchylenia niektórych aktów wchodzących w skład dorobku Schengen (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Claude MORAES

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza

Większość europejskich aktów prawnych jest ustanawiana w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki temu stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w wielu poruszanych kwestiach liczą się w równej mierze.

Stanowiska Parlamentu

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 193Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza .

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:

  • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
  • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane