Wyszukiwanie

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 października 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/...w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (EP-PE_TC1-COD(2013)0264)

08-10-2015 2013/0264(COD) pierwsze czytanie
ECON

Antonio TAJANI

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 października 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (EP-PE_TC1-COD(2014)0180)

07-10-2015 2014/0180(COD) pierwsze czytanie
BUDG

Ingeborg GRÄSSLE

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 października 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz uchylająca dyrektywę Rady 83/417/EWG (EP-PE_TC1-COD(2014)0096)

07-10-2015 2014/0096(COD) pierwsze czytanie
ENVI

Giovanni LA VIA

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 października 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

07-10-2015 2013/0442(COD) pierwsze czytanie
ENVI

Andrzej GRZYB

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 października 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (EP-PE_TC1-COD(2013)0403)

07-10-2015 2013/0403(COD) pierwsze czytanie
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 października 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczególnych środków dla Grecji (EP-PE_TC1-COD(2015)0160)

06-10-2015 2015/0160(COD) pierwsze czytanie
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 września 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 (EP-PE_TC1-COD(2015)0028)

08-09-2015 2015/0028(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 września 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu [Popr. 1. Pierwsza część tej poprawki, a mianowicie zastąpienie dyrektywy rozporządzeniem, dotyczy całego tekstu] (EP-PE_TC1-COD(2013)0433)

08-09-2015 2013/0433(COD) pierwsze czytanie
AGRI ENVI

Giulia MOI , Renate SOMMER

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 lipca 2015 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE (EP-PE_TC1-COD(2014)0011)

08-07-2015 2014/0011(COD) pierwsze czytanie
ENVI

Ivo BELET

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 lipca 2015 r. Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 lipca 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... ▌zmieniającej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE, 2009/38/WE i 2002/14/WE oraz dyrektywy Rady 98/59/WE i 2001/23/WE w odniesieniu do marynarzy (EP-PE_TC1-COD(2013)0390)

08-07-2015 2013/0390(COD) pierwsze czytanie
EMPL

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza

Większość europejskich aktów prawnych jest ustanawiana w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki temu stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w wielu poruszanych kwestiach liczą się w równej mierze.

Stanowiska Parlamentu

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 193Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza .

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:

  • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
  • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane