Wyszukiwanie

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 marca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) pierwsze czytanie
AGRI

Marc TARABELLA

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 lutego 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) pierwsze czytanie
EMPL

Heinz K. BECKER

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł przewidziany w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (EP-PE_TC1-COD(2015)0080)

03-02-2016 2015/0080(COD) pierwsze czytanie
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł przewidzianych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (EP-PE_TC1-COD(2015)0079)

03-02-2016 2015/0079(COD) pierwsze czytanie
INTA

Helmut SCHOLZ

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 lutego 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (tekst jednolity) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) pierwsze czytanie
JURI

Heidi HAUTALA

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 lutego 2016 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej ▌ (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) pierwsze czytanie
EMPL

Georgi PIRINSKI

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Catherine STIHLER

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (EP-PE_TC1-COD(2014)0108)

20-01-2016 2014/0108(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Vicky FORD

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (EP-PE_TC1-COD(2014)0107)

20-01-2016 2014/0107(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (EP-PE_TC1-COD(2013)0407)

20-01-2016 2013/0407(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza

Większość europejskich aktów prawnych jest ustanawiana w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki temu stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w wielu poruszanych kwestiach liczą się w równej mierze.

Stanowiska Parlamentu

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 193Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza .

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:

  • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
  • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane