Posiedzenia plenarne

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 180 Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza

Wyszukiwanie

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Słowo/słowa

Wyraz można obciąć z prawej i/lub lewej strony za pomocą gwiazdki (*): requir*

 
 
Najnowsze skonsolidowane dokumenty legislacyjne
 

Dokumenty :

 • 2186k 
 • 1911k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2013 r. celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0276)

Data : 20-11-2013

Odniesienie :

2011/0276(COD) pierwsze czytanie
REGI

Lambert van NISTELROOIJ , Constanze Angela KREHL

Dokumenty :

 • 407k 
 • 304k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0268)

Data : 20-11-2013

Odniesienie :

2011/0268(COD) pierwsze czytanie
EMPL

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Dokumenty :

 • 430k 
 • 326k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 października 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (EP-PE_TC1-COD(2012)0055)

Data : 23-10-2013

Odniesienie :

2012/0055(COD) pierwsze czytanie
ENVI

Carl SCHLYTER

Dokumenty :

 • 199k 
 • 105k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 października 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (EP-PE_TC1-COD(2011)0440)

Data : 22-10-2013

Odniesienie :

2011/0440(COD) pierwsze czytanie
EMPL

Csaba SÓGOR

Dokumenty :

 • 201k 
 • 115k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 października 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych i ogniwach guzikowych o niskiej zawartości rtęci, oraz uchylająca decyzję Komisji 2009/603/WE (EP-PE_TC1-COD(2012)0066)

Data : 10-10-2013

Odniesienie :

2012/0066(COD) pierwsze czytanie
ENVI

Vladko Todorov PANAYOTOV

Dokumenty :

 • 655k 
 • 541k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 października 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (EP-PE_TC1-COD(2011)0435)

Data : 09-10-2013

Odniesienie :

2011/0435(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Bernadette VERGNAUD

Dokumenty :

 • 591k 
 • 649k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 października 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę Rady 94/25/WE (EP-PE_TC1-COD(2011)0197)

Data : 09-10-2013

Odniesienie :

2011/0197(COD) pierwsze czytanie
IMCO

Malcolm HARBOUR

Dokumenty :

 • 190k 
 • 93k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 października 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 dotyczącego pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania (EP-PE_TC1-COD(2012)0065)

Data : 08-10-2013

Odniesienie :

2012/0065(COD) pierwsze czytanie
EMPL

Pervenche BERÈS

Dokumenty :

 • 277k 
 • 163k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr .../2013 (EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

Data : 12-09-2013

Odniesienie :

2012/0244(COD) pierwsze czytanie
ECON

Sven GIEGOLD

Dokumenty :

 • 241k 
 • 139k 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (EP-PE_TC1-COD(2011)0138)

Data : 12-09-2013

Odniesienie :

2011/0138(COD) pierwsze czytanie
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:
 
 • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

  W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
 • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

  W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.