Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  VP/HR - Lancaster House Treaty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mike Hookem (EFDD)

29-06-2016 P-005226/2016

Stosowanie przepisów dotyczących płacy minimalnej w sektorze transportu

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Janusz Lewandowski, w imieniu grupy PPE

29-06-2016 O-000101/2016

  Proceedings against German and French minimum wage in the road haulage sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

28-06-2016 P-005174/2016

  Impact of Brexit on CETA and TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

28-06-2016 P-005173/2016

  Future of Galileo after Brexit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

28-06-2016 P-005167/2016

  Follow-up on the implementation of the 'New Narrative for Europe' Preparatory Action

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

28-06-2016 P-005157/2016

Umowa o współpracy z Philip Morris International (PMI)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

28-06-2016 O-000100/2016

  Next steps towards attaining global goals and EU commitments on nutrition and food security in the world

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

28-06-2016 O-000099/2016

  Answer to Question P-000850/2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

27-06-2016 P-005153/2016

  Green bonds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

27-06-2016 P-005152/2016

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)