Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

W sprawie monitorowania przez KE działań przeszkadzających w kształtowaniu europejskiej przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002043/2019
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Kazimierz Michał Ujazdowski (NI)

18-04-2019 P-002043/2019

  Social Assistance (Principles) Act

Question for written answer P-002030/2019
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002030/2019

  Seventy-five million Europeans fall victim to a serious crime every year

Question for written answer P-002018/2019
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

18-04-2019 P-002018/2019

Zmiana rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002008/2019
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Kosma Złotowski (ECR)

18-04-2019 P-002008/2019

  Application of the Biocidal Products Regulation for the conservation of artworks and cultural goods

Question for written answer P-001963/2019
to the Commission
Rule 130
Othmar Karas (PPE)

17-04-2019 P-001963/2019

  VP/HR - EU policy on the Arctic and the successor to the Special Advisor/Ambassador at Large for the Arctic

Question for written answer P-001961/2019
to the Commission
Rule 130
Mirja Vehkaperä (ALDE)

17-04-2019 P-001961/2019

  Beneficiaries of CAP support in the EU broken down by age and gender

Question for written answer P-001944/2019
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

17-04-2019 P-001944/2019

  Rule of law and fair trial in Poland

Question for written answer P-001921/2019
to the Commission
Rule 130
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

17-04-2019 P-001921/2019

  EU support following the fire at the Cathedral of Notre-Dame de Paris

Question for written answer P-001918/2019
to the Commission
Rule 130
Marc Joulaud (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Geoffroy Didier (PPE), Anne Sander (PPE), Franck Proust (PPE), Alain Cadec (PPE), Angélique Delahaye (PPE), Michel Dantin (PPE), Rachida Dati (PPE), Michèle Alliot-Marie (PPE), Renaud Muselier (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Philippe Juvin (PPE), Maurice Ponga (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Tokia Saïfi (PPE)

17-04-2019 P-001918/2019

  Lack of clarity with regard to the interpretation of Article 5 of Regulation (EU) 2019/494 of the European Parliament and of the Council concerning the carryover of training modules, inter alia in Finland

Question for written answer P-001909/2019
to the Commission
Rule 130
Merja Kyllönen (GUE/NGL)

17-04-2019 P-001909/2019

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)