Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  VP/HR - EU measures to end Turkish encroachments on its external borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

26-05-2016 P-004212/2016

Kosmiczna polityka przemysłowa UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, w imieniu grupy PPE
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, w imieniu grupy S&D
Evžen Tošenovský, w imieniu grupy ECR
Dominique Riquet, w imieniu grupy ALDE

26-05-2016 O-000084/2016

  Provisional application of the comprehensive economic and trade agreement with Canada (CETA)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

25-05-2016 P-004200/2016

  Interpretation of the list of administrative requirements and control measures pursuant to Article 9 of the Enforcement Directive concerning the Posting of Workers Directive (2014/67/EU)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Thomas Händel (GUE/NGL), Thomas Mann (PPE)

25-05-2016 P-004192/2016

  North Korean workers in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kati Piri (S&D), Agnes Jongerius (S&D)

25-05-2016 P-004172/2016

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej i postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, w imieniu grupy ECR

25-05-2016 O-000083/2016

Sankcje USA uderzające w unijne przedsiębiorstwa w Iranie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Bernd Lange, Marietje Schaake, w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego

25-05-2016 O-000082/2016

  Evacuation of the Idomeni refugee camp in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javi López (S&D)

24-05-2016 P-004160/2016

  Specifying maturation periods on spirit drink labels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

24-05-2016 P-004141/2016

Dostęp do energii w Afryce

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)