Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Environmental impact of aviation - slot allocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

18-04-2018 P-002187/2018

  VP/HR - The humiliation of a high-ranking Serbian official in Kosovo and the degradation of Serbia-Kosovo relations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF)

18-04-2018 P-002186/2018

  Slaughter of pigs: price transparency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

16-04-2018 P-002153/2018

  Visa discrimination against Romanian and Bulgarian citizens by the Cayman Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

13-04-2018 P-002116/2018

  Human rights violations in Vietnam and the EU-Vietnam trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

12-04-2018 P-002107/2018

  Free Interrail passes for 18-year-old EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

12-04-2018 P-002105/2018

  The inclusion of shops selling cultural artefacts in Annex III to the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

12-04-2018 P-002090/2018

Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

12-04-2018 O-000041/2018

Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

12-04-2018 O-000040/2018

  Changes to the Portugal 2020 Partnership Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

11-04-2018 P-002072/2018

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)