Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Ban on exports of bovine animals from Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

19-05-2017 P-003427/2017

  EU food assistance in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

19-05-2017 P-003416/2017

  Overall reform of the Alcohol Act in Finland - Trade barriers for distance selling across borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petri Sarvamaa (PPE)

18-05-2017 P-003414/2017

  A pan-European TV channel in the Russian language

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

17-05-2017 P-003405/2017

  Danger of plane crashes caused by wakes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ismail Ertug (S&D)

17-05-2017 P-003397/2017

  Queues at passport control in European airports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

17-05-2017 P-003393/2017

  EFSI in island regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

17-05-2017 P-003389/2017

  Effective prohibition of shell companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

17-05-2017 P-003388/2017

  Resettling of refugees in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Coelho (PPE)

16-05-2017 P-003359/2017

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

16-05-2017 O-000042/2017

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)