Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Transgraniczna ochrona dobra dziecka w Europie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy PPE

18-06-2015 O-000078/2015

Transgraniczna ochrona dobra dziecka w Europie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy PPE

18-06-2015 O-000077/2015

  Forestry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

17-06-2015 P-009923/2015

  Accreditation arrangements for milk products under Regulation (EC) No 765/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

17-06-2015 P-009888/2015

Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, w imieniu grupy GUE/NGL

17-06-2015 O-000076/2015

  Russia's embargo on imports of fish and fish products from Latvia and Estonia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krišjānis Kariņš (PPE)

16-06-2015 P-009837/2015

  Funding of research into new tuberculosis drugs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elena Gentile (S&D)

16-06-2015 P-009836/2015

  European card for persons with disabilities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

16-06-2015 P-009835/2015

  Tobacco Products Directive - consequences for the packaging industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emma McClarkin (ECR)

16-06-2015 P-009834/2015

  Energy subsidies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Iturgaiz (PPE)

16-06-2015 P-009833/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)