Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Strategic analysis of development programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE), József Szájer (PPE), Norbert Erdős (PPE), Andrea Bocskor (PPE), András Gyürk (PPE), Andor Deli (PPE), Ádám Kósa (PPE), György Hölvényi (PPE), Kinga Gál (PPE), György Schöpflin (PPE)

08-05-2015 P-007498/2015

  Vulnerabilities of the financial services markets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goulard (ALDE), Philippe De Backer (ALDE)

08-05-2015 P-007497/2015

Umowy w sprawie wyrobów tytoniowych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Marisa Matias, João Ferreira, Anja Hazekamp, Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL

08-05-2015 O-000052/2015

  Tourist tax and foreign citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

07-05-2015 P-007372/2015

  Galician milk sector on the edge

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

07-05-2015 P-007371/2015

  Economic Partnership Agreement between West Africa and the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanuel Maurel (S&D)

07-05-2015 P-007370/2015

  OLAF investigations concerning members of the institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

07-05-2015 P-007369/2015

  Youth Employment Initiative - need for swift implementation at Member State level

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

07-05-2015 O-000051/2015

  Measures to monitor and reclaim the land of the Terra dei Fuochi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), David Borrelli (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Giulia Moi (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Marco Valli (EFDD), Marco Zanni (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

06-05-2015 P-007335/2015

  Statement by President Juncker that Anglo-Saxon world would dismantle the euro area if Greece were to leave#

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marcel de Graaff (NI)

06-05-2015 P-007324/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)