Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  ESA 2010 deterring local public investment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Lamberts (Verts/ALE)

16-03-2015 P-004268/2015

  Enlargement of the Paks nuclear power plant and its compatibility with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

16-03-2015 P-004257/2015

  EU action with regard to punitive measure against Palestine following its International Criminal Court (ICC) bid

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Ernest Maragall (Verts/ALE)

16-03-2015 E-004127/2015

  Sugar levels in milk-based drinks for young children

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

13-03-2015 E-004254/2015

Ukonkretnienie Wspólnej Polityki Obronnej

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

13-03-2015 E-004253/2015

  How far can a government go?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

13-03-2015 E-004252/2015

  Difficulties with CAP implementation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Angélique Delahaye (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Nadine Morano (PPE), Michèle Alliot-Marie (PPE), Renaud Muselier (PPE), Anne Sander (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Maurice Ponga (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Marc Joulaud (PPE), Franck Proust (PPE), Rachida Dati (PPE), Philippe Juvin (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Constance Le Grip (PPE), Brice Hortefeux (PPE)

13-03-2015 E-004251/2015

  Trade in services agreement (TiSA) and investor-state dispute settlement (ISDS)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

13-03-2015 E-004250/2015

  Roaming charges

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

13-03-2015 E-004249/2015

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)