Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Overall evaluation report on SIS II and possible proposal for revision

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE)

19-09-2016 P-006956/2016

  Gijón Este waste-water treatment plant - administrative follow-up

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

19-09-2016 P-006955/2016

  Former President of the Commission joining Goldman Sachs International

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
António Marinho e Pinto (ALDE)

19-09-2016 P-006954/2016

  VP/HR - Implications of the US-Russia ceasefire deal for Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

19-09-2016 P-006950/2016

  Recapitalisation of banks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrique Calvet Chambon (ALDE)

16-09-2016 P-006919/2016

  Prices of medicines and EU-funded medical research and development

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

16-09-2016 P-006918/2016

Antykonkurencyjne skutki wspólnej własności dużych inwestorów instytucjonalnych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, w imieniu grupy ALDE

16-09-2016 O-000113/2016

  Revised methodology for calculation of output gaps and role of the European Parliament

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrea Cozzolino (S&D)

15-09-2016 P-006911/2016

  Referendum in Bosnia and Herzegovina

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jasenko Selimovic (ALDE)

15-09-2016 P-006901/2016

  Implementing Decision (EU) 2015/2183 - Slovak Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

15-09-2016 P-006891/2016

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)