Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  VAT 'mini One-Stop Shop' (cross-border internet sales within the single market)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margot Parker (EFDD)

10-12-2014 P-010473/2014

Sektor stali w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Laura Agea, Dario Tamburrano, w imieniu grupy EFDD

10-12-2014 O-000095/2014

Praktyki monopolistyczne w branży farmaceutycznej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Dominique Bilde, Sophie Montel, Mireille D'Ornano, Steeve Briois, Florian Philippot, Mylène Troszczynski, Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Bruno Gollnisch, Dominique Martin, Rikke Karlsson, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Matteo Salvini, Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Marco Valli, Marco Zullo, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, David Borrelli, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Giulia Moi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Affronte

10-12-2014 O-000094/2014

  VAT (cross-border sales within the single market)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Steven Woolfe (EFDD)

09-12-2014 P-010471/2014

  Protection of refugees from eastern Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

09-12-2014 P-010468/2014

  School Fruit Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

09-12-2014 P-010467/2014

  Establishment of a European minimum income

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Javi López (S&D), Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

09-12-2014 P-010466/2014

  Absence of Single Market integration report

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

09-12-2014 P-010458/2014

  VP/HR - Support for British ex-soldier

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

09-12-2014 P-010438/2014

  Discriminatory practices in the aftersales car network in Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

09-12-2014 P-010396/2014

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 128)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 129)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 130)