Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000023/2019
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000022/2019
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

06-03-2019 O-000022/2019

Ostatnie wydarzenia związane z aferą "Dieselgate"

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000021/2019
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Gerben-Jan Gerbrandy
w imieniu grupy ALDE
Eleonora Evi
w imieniu grupy EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
w imieniu grupy S&D
Merja Kyllönen
w imieniu grupy GUE/NGL
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

06-03-2019 O-000021/2019

Ostatnie wydarzenia związane z aferą "Dieselgate"

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000020/2019
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Gerben-Jan Gerbrandy
w imieniu grupy ALDE
Eleonora Evi
w imieniu grupy EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
w imieniu grupy S&D
Merja Kyllönen
w imieniu grupy GUE/NGL
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

06-03-2019 O-000020/2019

Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000019/2019
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

04-03-2019 O-000019/2019

Niepodjęcie przez Komisję pilnych środków dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000018/2019
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

27-02-2019 O-000018/2019

Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000017/2019
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

19-02-2019 O-000017/2019

Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000016/2019
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

19-02-2019 O-000016/2019

Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000015/2019
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

11-02-2019 O-000015/2019

Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000014/2019
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

11-02-2019 O-000014/2019

Kontakt

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Pytania mogą być składane do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przez komisję, grupę polityczną lub co najmniej 5 % posłów do Parlamentu (tj. 38 posłów). Konferencja Przewodniczących decyduje, czy i w jakiej kolejności pytania są wpisywane do końcowego projektu porządku dziennego posiedzenia.

Artykuł 123 ust. 2–5, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.