Wyszukiwanie

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie zwiększania skuteczności pozyskiwania osocza w Unii Europejskiej

18-12-2018 B8-0591/2018 W toku

Nicola CAPUTO , Annie SCHREIJER-PIERIK , Frédérique RIES , Biljana BORZAN , Miroslav MIKOLÁŠIK , José Inácio FARIA , Margrete AUKEN , Rory PALMER , Kateřina KONEČNÁ , Guillaume BALAS

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności

01-06-2017 B8-0303/2017 Wygasła

Nicola CAPUTO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Zbigniew KUŹMIUK , Marco ZULLO , José BOVÉ , Luke Ming FLANAGAN

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie monitorowania inwestycji zagranicznych w strategicznych sektorach

26-04-2017 B8-0302/2017 Wygasła

Daniel CASPARY , Manfred WEBER , Tokia SAÏFI , Iuliu WINKLER , Salvatore CICU , Franck PROUST , Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL , Viviane REDING , Andreas SCHWAB , Adam SZEJNFELD

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie różnic w deklaracjach, składzie i smaku produktów na środkowo-wschodnich i zachodnich rynkach UE

26-04-2017 B8-0301/2017 Wygasła

Professor Dubravka ŠUICA , György HÖLVÉNYI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Inese VAIDERE , Renate SOMMER , Michaela ŠOJDROVÁ , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , Ivo VAJGL

Kontakt

Wnioski o akt Unii: koncepcja

Każdy poseł może wystąpić do Komisji z wnioskiem o zaproponowanie aktu Unii (nowego aktu bądź zmiany już obowiązującego aktu) na podstawie prawa inicjatywy przyznanego Parlamentowi na mocy art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wnioski o akt Unii: procedura

  • Grupa posłów składająca się maksymalnie z 10 osób może wspólnie złożyć wniosek o akt Unii. We wniosku należy podać podstawę prawną, na której się on opiera, i można do niego dołączyć uzasadnienie liczące nie więcej niż 150 słów.
  • Przewodniczący powinien sprawdzić, czy zostały spełnione wymogi prawne. Może on skierować ten wniosek – prosząc o wydanie opinii na temat adekwatności podstawy prawnej – do komisji odpowiedzialnej za tego rodzaju sprawdzenie. Jeżeli przewodniczący uzna wniosek za dopuszczalny, ogłasza to na posiedzeniu plenarnym i przekazuje go komisji przedmiotowo właściwej.
  • Komisja przedmiotowo właściwa podejmuje decyzję w sprawie dalszego działania w ciągu trzech miesięcy od przekazania wniosku, po uprzednim umożliwieniu autorom wniosku wystąpienia przed komisją.
  • W tytule sprawozdania wymienia się nazwiska autorów wniosku.

Wnioski o akt Unii - dostępność

Wnioski o akt Unii Europejskiej są publikowane w językach urzędowych i udostępniane na stronie internetowej Parlamentu.