Şedinţa plenară

Perioadă de sesiune din 14 până în 17 aprilie 2014
Strasbourg
 
Luni, 14 aprilie 2014  
   
Miercuri, 16 aprilie 2014 Ordinea de zi  
09:00 - 11:50 Dezbateri

100 de ani de la Primul Război Mondial: lecții de învățat și viitorul Europei

Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și în special destabilizarea Ucrainei de est

 
 
12:00 - 14:00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

Protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului CE-Seychelles

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Comore

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE-Madagascar

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

Acordul-cadru UE-Republica Coreea în ceea ce privește chestiunile legate de readmisie

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

Acordul-cadru UE-Republica Coreea, cu excepția chestiunilor legate de readmisie

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

Acordul de stabilizare și de asociere CE-Muntenegru (Protocol pentru a ține seama de aderarea Croației)

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

Acordul-cadru UE-Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Autorizarea Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite băuturi alcoolice în regiunile autonome Madeira și Azore

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

Taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Modificarea perioadei de aplicare a Deciziei 2004/162/CE a Consiliului privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Modificarea Regulamentului de procedură în ceea ce privește dispozițiile referitoare la întrebările parlamentare

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului privind acordurile internaţionale

A7-0253/2014

David Martin

 

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului pentru a permite folosirea semnăturilor electronice

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014: ajustări tehnice privind Fondul european de investiții, programul „Orizont 2020” și Întreprinderea comună „Shift2Rail”

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniunea Europeană

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

Capturile accidentale de cetacee

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Supravegherea frontierelor maritime externe

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Transferul de autovehicule

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Instituirea unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care UE este parte

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Finanțarea partidelor politice europene

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Speciile alogene invazive

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

Punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizației Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Dreptul de anchetă al Parlamentului European

A7-0352/2011

David Martin

 

Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Dezbateri
 

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Un deficit alarmant al plăților pentru finanțarea ajutorului extern acordat de UE

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Sistemul de resurse proprii

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Resursele proprii tradiționale și resursele proprii bazate pe TVA și pe VNB și măsurile de răspuns la necesitățile trezoreriei

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Majorarea de capital a Fondului European de Investiții

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Agenţia Europeană pentru Medicamente (desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman)

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Tunisia

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Mierea

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Colegiul European de Poliție

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Dezbateri

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 8 aprilie privind păstrarea datelor (C 293/12 și C 594/12)

Libertățile religioase și diversitatea culturală

 

Încălcarea dispozițiilor dreptului concurenței

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Fondurile europene de investiții pe termen lung

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Joi, 17 aprilie 2014 Ordinea de zi  
08:30 - 11:50 Dezbateri

Transferurile de deșeuri

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier (Regulamentul (CE) nr. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Prelungirea de către statele membre a perioadei de detenție a resortisanților unor țări terțe aflați în ședere ilegală dincolo de limita de 18 luni și încălcând astfel Directiva privind repatrierea

Negocierile privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam

 
  
12:00 - 14:00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

UE-Albania: Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere (aderarea Croației))

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Acordul cu Regatul Norvegiei privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Acordul cu Principatul Liechtenstein privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Fondurile europene de investiții pe termen lung

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2015 - secţiunea I - Parlamentul

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Încălcarea dispozițiilor dreptului concurenței

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Transferurile de deșeuri

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Noile substanțe psihoactive

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Negocierea Acordului de parteneriat strategic UE-Japonia

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Libertățile religioase și diversitatea culturală

B7-0365/2014 

Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și în special destabilizarea Ucrainei de est

 

Negocierile privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam

B7-0367/2014 

Măsurile adoptate de către Comisie în urma consultărilor „Top 10” ale IMM-urilor cu privire la reglementările europene

 
16:00 - 17:00 Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)

 
   
 
Parlamentul European este în sesiune la Strasbourg
 
 
 
Calendarul anual