Căutare

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) prima lectură
PECH

Ole CHRISTENSEN

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) prima lectură
INTA

Goffredo Maria BETTINI

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) prima lectură
LIBE

Claude MORAES

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte din acquis-ul Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) prima lectură
LIBE

Claude MORAES

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte din acquis-ul Schengen (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) prima lectură
LIBE

Claude MORAES

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2015 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2015/… a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) prima lectură
ITRE

Carlos ZORRINHO

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 29 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL), și ▌de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) prima lectură
LIBE

Kinga GÁL

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 29 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) prima lectură
ECON

Renato SORU

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în a doua lectură la 28 aprilie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) a doua lectură
JURI

António MARINHO E PINTO

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 27 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) prima lectură
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.