Căutare

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) prima lectură
JURI

Max ANDERSSON

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) prima lectură
JURI

Max ANDERSSON

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 iulie 2017 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova (EP-PE_TC1-COD(2017)0007)

04-07-2017 2017/0007(COD) prima lectură
INTA

Sorin MOISĂ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 iulie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) prima lectură
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) prima lectură
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2017 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) prima lectură
ITRE

Sofia SAKORAFA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2017 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) prima lectură
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) prima lectură
ITRE

Dario TAMBURRANO

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 1 iunie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/95 al Consiliului de instituire a unui model uniform de viză (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) prima lectură
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 mai 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) prima lectură
JURI

Jean-Marie CAVADA

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.