Căutare

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 aprilie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) prima lectură
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) prima lectură
ENVI

Simona BONAFÈ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) prima lectură
ENVI

Simona BONAFÈ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) prima lectură
ENVI

Simona BONAFÈ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) prima lectură
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) prima lectură
ENVI

Norbert LINS

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 martie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) prima lectură
CULT

Silvia COSTA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) prima lectură
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2018 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) prima lectură
INTA

Hannu TAKKULA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) prima lectură
TRAN

Karima DELLI

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.