Căutare

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 1 iunie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/95 al Consiliului de instituire a unui model uniform de viză (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) prima lectură
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 mai 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) prima lectură
JURI

Jean-Marie CAVADA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) prima lectură
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2017 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural (2018) (EP-PE_TC1-COD(2016)0259)

27-04-2017 2016/0259(COD) prima lectură
CULT

Mircea DIACONU

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0182)

27-04-2017 2016/0182(COD) prima lectură
ECON

Philippe LAMBERTS

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27-04-2017 2016/0110(COD) prima lectură
ECON

Theodor Dumitru STOLOJAN

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 (EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

27-04-2017 2015/0263(COD) prima lectură
REGI

Lambert van NISTELROOIJ , Constanze KREHL

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata (EP-PE_TC1-COD(2016)0185)

06-04-2017 2016/0185(COD) prima lectură
ITRE

Miapetra KUMPULA-NATRI

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina) (EP-PE_TC1-COD(2016)0125)

06-04-2017 2016/0125(COD) prima lectură
LIBE

Mariya GABRIEL

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale (codificare) (EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

05-04-2017 2015/0283(COD) prima lectură
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.