Căutare

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) prima lectură
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) prima lectură
ENVI

Elisabetta GARDINI

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) prima lectură
PECH

Gabriel MATO

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) prima lectură
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iunie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind transferul către Tribunal al ▌competenței de a se pronunța în primă instanță asupra litigiilor dintre Uniunea Europeană și agenții acesteia (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) prima lectură
JURI

Mady DELVAUX

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 iunie 2016 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2016/... a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Tunisiei (EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

08-06-2016 2016/0039(COD) prima lectură
INTA

Marielle de SARNEZ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iunie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (EP-PE_TC1-COD(2016)0034)

07-06-2016 2016/0034(COD) prima lectură
ECON

Markus FERBER

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iunie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

07-06-2016 2016/0033(COD) prima lectură
ECON

Markus FERBER

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) prima lectură
ECON

Sander LOONES

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) prima lectură
JURI

Heidi HAUTALA

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.