Căutare

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestor sume pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale (EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

11-12-2018 2018/0371(COD) prima lectură
LIBE

Miriam DALLI

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

11-12-2018 2016/0257(COD) prima lectură
EMPL

Anne SANDER

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2016)0256)

11-12-2018 2016/0256(COD) prima lectură
EMPL

Enrique CALVET CHAMBON

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2016)0254)

11-12-2018 2016/0254(COD) prima lectură
EMPL

Czesław HOC

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 noiembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29-11-2018 2016/0411(COD) prima lectură
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) prima lectură
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) prima lectură
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) prima lectură
ITRE

Miroslav POCHE

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE (EP-PE_TC1-COD(2014)0257)

25-10-2018 2014/0257(COD) prima lectură
ENVI

Françoise GROSSETÊTE

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, a Regulamentului (CE) nr. 1901/2006 privind medicamentele de uz pediatric și a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (EP-PE_TC1-COD(2014)0256)

25-10-2018 2014/0256(COD) prima lectură
ENVI

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.