Căutare

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 septembrie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și de abrogare a Recomandării Consiliului din 30 noiembrie 1994 (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) prima lectură
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) prima lectură
ITRE

Barbara KAPPEL

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) prima lectură
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) prima lectură
TRAN

Michael CRAMER

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) prima lectură
LIBE

Artis PABRIKS

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al Consiliului de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) prima lectură
PECH

Alain CADEC

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) prima lectură
ENVI

Elisabetta GARDINI

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) prima lectură
PECH

Gabriel MATO

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) prima lectură
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iunie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță asupra litigiilor dintre Uniunea Europeană și agenții acesteia (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) prima lectură
JURI

Mady DELVAUX

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.