Căutare

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) prima lectură
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) prima lectură
ITRE

Miroslav POCHE

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) prima lectură
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) prima lectură
LIBE

Carlos COELHO

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) prima lectură
LIBE

Carlos COELHO

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) prima lectură
LIBE

Jeroen LENAERS

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) prima lectură
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) prima lectură
LIBE

Axel VOSS

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) prima lectură
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia (EP-PE_TC1-COD(2018)0097)

12-09-2018 2018/0097(COD) prima lectură
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.