Căutare

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) prima lectură
ECON

Sander LOONES

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) prima lectură
JURI

Heidi HAUTALA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (versiune codificată) (EP-PE_TC1-COD(2014)0305)

10-05-2016 2014/0305(COD) prima lectură
JURI

Heidi HAUTALA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 aprilie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/… a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) prima lectură
JURI

Constance LE GRIP

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 aprilie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/... a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) prima lectură
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 aprilie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic (reformare) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) prima lectură
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 aprilie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) prima lectură
AGRI

Michel DANTIN

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 martie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) prima lectură
INTA

Marielle de SARNEZ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 martie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/... a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi (text codificat) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) prima lectură
JURI

Laura FERRARA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 martie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului pentru evitarea deturnării spre țările Uniunii Europene a anumitor medicamente esențiale (text codificat) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) prima lectură
JURI

Laura FERRARA

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.