Şedinţa plenară

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 180) și procedura legislativă ordinară

Căutare

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Cuvânt (cuvinte)

Puteţi trunchia în dreapta şi/sau în stânga cu un asterisc (*): activa*

 
 
Documente legislative recent consolidate
 

Documente :

 • 187k 
 • 107k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Data : 12-12-2013

Referinţă :

2013/0192(COD) prima lectură
ENVI

Matthias GROOTE

Documente :

 • 183k 
 • 104k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Data : 12-12-2013

Referinţă :

2013/0191(COD) prima lectură
PECH

João FERREIRA

Documente :

 • 118k 
 • 60k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Data : 11-12-2013

Referinţă :

2013/0249(COD) prima lectură
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Documente :

 • 239k 
 • 181k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Data : 11-12-2013

Referinţă :

2011/0269(COD) prima lectură
EMPL

Marian HARKIN

Documente :

 • 130k 
 • 59k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 decembrie 2013 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Data : 10-12-2013

Referinţă :

2012/0202(COD) prima lectură
ENVI

Matthias GROOTE

Documente :

 • 873k 
 • 807k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 decembrie 2013 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Data : 10-12-2013

Referinţă :

2011/0062(COD) prima lectură
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documente :

 • 135k 
 • 74k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 noiembrie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește data pentru transpunerea acesteia și data de aplicare a acesteia, precum și data de abrogare a anumitor directive (Solvabilitate I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Data : 21-11-2013

Referinţă :

2013/0327(COD) prima lectură
ECON

Sharon BOWLES

Documente :

 • 937k 
 • 720k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 noiembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Data : 21-11-2013

Referinţă :

2011/0428(COD) prima lectură
ENVI

Jutta HAUG

Documente :

 • 362k 
 • 286k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 noiembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Data : 21-11-2013

Referinţă :

2011/0270(COD) prima lectură
EMPL

Jutta STEINRUCK

Documente :

 • 936k 
 • 1039k 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Data : 20-11-2013

Referinţă :

2011/0282(COD) prima lectură
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului
 
 • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

  Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
 • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

  Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.