Căutare

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 martie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) prima lectură
INTA

Marielle de SARNEZ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 martie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/... a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi (text codificat) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) prima lectură
JURI

Laura FERRARA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 martie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului pentru evitarea deturnării spre țările Uniunii Europene a anumitor medicamente esențiale (text codificat) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) prima lectură
JURI

Laura FERRARA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 martie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/... a Parlamentului European și a Consiliului privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) prima lectură
LIBE

Caterina CHINNICI

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 martie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și indicele prețului locuințelor, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) prima lectură
ECON

Roberto GUALTIERI

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 martie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) prima lectură
AGRI

Marc TARABELLA

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 februarie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) prima lectură
EMPL

Heinz K. BECKER

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 februarie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării prevăzut în Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (EP-PE_TC1-COD(2015)0080)

03-02-2016 2015/0080(COD) prima lectură
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 februarie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenire a eludării prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (EP-PE_TC1-COD(2015)0079)

03-02-2016 2015/0079(COD) prima lectură
INTA

Helmut SCHOLZ

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 februarie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) prima lectură
JURI

Heidi HAUTALA

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Poziţiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 193) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.