Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Provisional application of the comprehensive economic and trade agreement with Canada (CETA)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

25-05-2016 P-004200/2016

  Interpretation of the list of administrative requirements and control measures pursuant to Article 9 of the Enforcement Directive concerning the Posting of Workers Directive (2014/67/EU)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Thomas Händel (GUE/NGL), Thomas Mann (PPE)

25-05-2016 P-004192/2016

  North Korean workers in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kati Piri (S&D), Agnes Jongerius (S&D)

25-05-2016 P-004172/2016

Legea germană privind salariul minim și procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR

25-05-2016 O-000083/2016

Impactul sancțiunilor impuse de SUA asupra activităților desfășurate în Iran de întreprinderile UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Bernd Lange, Marietje Schaake, în numele Comisia pentru comerț internațional

25-05-2016 O-000082/2016

  Specifying maturation periods on spirit drink labels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

24-05-2016 P-004141/2016

Accesul la energie în Africa

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

  China: market economy status; impact on employment and industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Lamberts (Verts/ALE)

19-05-2016 P-004079/2016

  Trade defence instruments - lesser duty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

19-05-2016 P-004078/2016

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 128)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 129)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 130)