Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor de efectele negative ale comerțului ilegal cu animale de companie

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000023/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000022/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes
în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

06-03-2019 O-000022/2019

Evoluții recente în scandalul Dieselgate

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000021/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Gerben-Jan Gerbrandy
în numele Grupului ALDE
Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
în numele Grupului S&D
Merja Kyllönen
în numele Grupului GUE/NGL
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

06-03-2019 O-000021/2019

Evoluții recente în scandalul Dieselgate

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000020/2019
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Gerben-Jan Gerbrandy
în numele Grupului ALDE
Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
în numele Grupului S&D
Merja Kyllönen
în numele Grupului GUE/NGL
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

06-03-2019 O-000020/2019

Inițiativa UE privind polenizatorii

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000019/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano
în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

04-03-2019 O-000019/2019

Neadoptarea de către Comisie a unor măsuri urgente privind perturbatorii endocrini

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000018/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

27-02-2019 O-000018/2019

o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000017/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie

19-02-2019 O-000017/2019

o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000016/2019
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie

19-02-2019 O-000016/2019

Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000015/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes
în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

11-02-2019 O-000015/2019

Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000014/2019
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes
în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

11-02-2019 O-000014/2019

Contact

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri

Întrebările pot fi adresate de către o comisie, un grup politic sau cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul (38) Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe.

Articolul 123 alineatele (2)-(5) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.