Căutare

Propuneri de acte al Uniunii referitor la stimularea colectării de plasmă în Uniunea Europeană

18-12-2018 B8-0591/2018 În curs

Nicola CAPUTO , Annie SCHREIJER-PIERIK , Frédérique RIES , Biljana BORZAN , Miroslav MIKOLÁŠIK , José Inácio FARIA , Margrete AUKEN , Rory PALMER , Kateřina KONEČNÁ , Guillaume BALAS

Propuneri de acte al Uniunii privind consolidarea poziției fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente

01-06-2017 B8-0303/2017 Caducă

Nicola CAPUTO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Zbigniew KUŹMIUK , Marco ZULLO , José BOVÉ , Luke Ming FLANAGAN

Propuneri de acte al Uniunii referitor la monitorizarea investițiilor străine în sectoarele strategice

26-04-2017 B8-0302/2017 Caducă

Daniel CASPARY , Manfred WEBER , Tokia SAÏFI , Iuliu WINKLER , Salvatore CICU , Franck PROUST , Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL , Viviane REDING , Andreas SCHWAB , Adam SZEJNFELD

Propuneri de acte al Uniunii privind diferențele în ceea ce privește declarațiile, compoziția și gustul produselor de pe piețele din centrul/estul și din vestul UE

26-04-2017 B8-0301/2017 Caducă

Professor Dubravka ŠUICA , György HÖLVÉNYI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Inese VAIDERE , Renate SOMMER , Michaela ŠOJDROVÁ , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , Ivo VAJGL

Contact

Propuneri de acte ale Uniunii: conceptul

Orice deputat poate prezenta o propunere prin care să solicite Comisiei elaborarea unui act al Uniunii (un act nou sau modificarea unui act existent), în temeiul dreptului de inițiativă ce îi este conferit Parlamentului prin articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Propuneri de acte ale Uniunii: procedură

  • O propunere de act al Uniunii poate fi depusă în comun de maximum 10 deputați. Propunerea indică temeiul juridic pe care se bazează și poate fi însoțită de o expunere de motive de cel mult 150 de cuvinte.
  • Președintele verifică dacă sunt îndeplinite cerințele legale. Pentru a obține un aviz privind pertinența temeiului juridic, Președintele poate trimite propunerea respectivă comisiei competente cu efectuarea unei astfel de verificări. În cazul în care declară propunerea admisibilă, Președintele o comunică în plen și o trimite comisiei competente.
  • Comisia competentă decide cu privire la procedura de urmat în termen de trei luni de la trimitere, după ce acordă autorilor propunerii posibilitatea de a se adresa comisiei.
  • Autorii propunerii sunt specificați în titlul raportului.

Propuneri de acte ale Uniunii: difuzare

Propunerile de acte ale Uniunii se publică în limbile oficiale și sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.