Plenárne zasadnutie

Plenárna schôdza 14 – 17. apríla 2014
Štrasburg
 
Pondelok, 14. apríla 2014  
   
Streda, 16. apríla 2014 Program  
09:00 - 11:50 Rozpravy

100 rokov od prvej svetovej vojny: získané poznatky a budúcnosť Európy

Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny

 
 
12:00 - 14:00 HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi ES a Seychelskou republikou

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorským zväzom

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Madagaskarom

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa readmisie

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernohorskou republikou (protokol s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska)

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

Rámcová dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Povolenie Portugalsku uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane v autonómnych oblastiach Madeira a Azory na niektoré alkoholické nápoje

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

Daň AIEM uplatniteľná na Kanárskych ostrovoch

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Zmena dĺžky uplatňovania rozhodnutia 2004/162/ES o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Zmena rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentných otázok

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Zmena článku 90 rokovacieho poriadku Parlamentu o medzinárodných dohodách

A7-0253/2014

David Martin

 

Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom umožniť používanie elektronických podpisov

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkajúce sa Európskeho investičného fondu, programu Horizont 2020 a spoločného podniku Shift2Rail

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Zavedenie prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Európskej únie

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

Činnosť Únie na podporu akcie Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb)

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Dozor nad vonkajšími morskými hranicami

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Prevoz motorových vozidiel

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Financovanie európskych politických strán

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Cudzie invázne druhy

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

Technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu

A7-0352/2011

David Martin

 

Vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Rozpravy
 

Fond solidarity Európskej únie

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Alarmujúci nedostatok prostriedkov na financovanie vonkajšej pomoci EÚ

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Systém vlastných zdrojov

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Fond solidarity Európskej únie

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Zvýšenie kapitálu Európskeho investičného fondu

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Európska agentúra pre lieky (vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie)

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Makrofinančná pomoc Tuniskej republike

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Trestnoprávna ochrana eura a ostatných mien proti falšovaniu

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Med

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Európsky námorný a rybársky fond

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Európska policajná akadémia

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Rozpravy

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 8. apríla týkajúci sa uchovávania údajov (C 293/12 a C 594/12)

Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť

 

Porušenia práva hospodárskej súťaže

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Európske dlhodobé investičné fondy

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Štvrtok, 17. apríla 2014 Program  
08:30 - 11:50 Rozpravy

Preprava odpadu

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (nariadenie (ES) č. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Predĺženie zadržania štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom zo strany členských štátov na dobu viac ako 18 mesiacov, čím sa porušuje smernica o návrate

Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

 
  
12:00 - 14:00 HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Európske dlhodobé investičné fondy

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Porušenia práva hospodárskej súťaže

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Preprava odpadu

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nové psychoaktívne látky

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť

B7-0365/2014 

Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny

 

Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

B7-0367/2014 

Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj"

 
16:00 - 17:00 Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 122)

 
   
 
Európsky parlament zasadá v Štrasburgu
 
 
 
Ročný kalendár