Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. mája 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) prvé čítanie
ECON

Sander LOONES

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. apríla 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) prvé čítanie
JURI

Constance LE GRIP

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. apríla 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) prvé čítanie
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. apríla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (prepracované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) prvé čítanie
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. apríla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/452/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) prvé čítanie
AGRI

Michel DANTIN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) prvé čítanie
INTA

Marielle de SARNEZ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. marca 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Kodifikácia) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) prvé čítanie
JURI

Laura FERRARA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie (kodifikované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) prvé čítanie
JURI

Laura FERRARA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. marca 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) prvé čítanie
LIBE

Caterina CHINNICI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) prvé čítanie
ECON

Roberto GUALTIERI

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Získajte ďalšie informácie o postupe.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.