Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) prvé čítanie
INTA

Marielle de SARNEZ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. marca 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Kodifikácia) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) prvé čítanie
JURI

Laura FERRARA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie (kodifikované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) prvé čítanie
JURI

Laura FERRARA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. marca 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) prvé čítanie
LIBE

Caterina CHINNICI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) prvé čítanie
ECON

Roberto GUALTIERI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) prvé čítanie
AGRI

Marc TARABELLA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. februára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) prvé čítanie
EMPL

Heinz K. BECKER

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. februára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu stanovený v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (EP-PE_TC1-COD(2015)0080)

03-02-2016 2015/0080(COD) prvé čítanie
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. februára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (EP-PE_TC1-COD(2015)0079)

03-02-2016 2015/0079(COD) prvé čítanie
INTA

Helmut SCHOLZ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. februára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) prvé čítanie
JURI

Heidi HAUTALA

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Získajte ďalšie informácie o postupe.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.