Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) prvé čítanie
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) prvé čítanie
ENVI

Simona BONAFÈ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) prvé čítanie
ENVI

Simona BONAFÈ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) prvé čítanie
ENVI

Simona BONAFÈ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) prvé čítanie
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) prvé čítanie
ENVI

Norbert LINS

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. marca 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) prvé čítanie
CULT

Silvia COSTA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica Rady 92/66/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) prvé čítanie
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2018 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) prvé čítanie
INTA

Hannu TAKKULA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., o štatistike železničnej dopravy (prepracované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) prvé čítanie
TRAN

Karima DELLI

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.