Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) prvé čítanie
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) prvé čítanie
ENVI

Elisabetta GARDINI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. júna 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) prvé čítanie
PECH

Gabriel MATO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. júna 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) prvé čítanie
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. júna 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2016/... o prenesení právomoci rozhodovať v prvom stupni v sporoch medzi Európskou úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) prvé čítanie
JURI

Mady DELVAUX

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. júna 2016 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Tunisku (EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

08-06-2016 2016/0039(COD) prvé čítanie
INTA

Marielle de SARNEZ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. júna 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (EP-PE_TC1-COD(2016)0034)

07-06-2016 2016/0034(COD) prvé čítanie
ECON

Markus FERBER

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. júna 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

07-06-2016 2016/0033(COD) prvé čítanie
ECON

Markus FERBER

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. mája 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) prvé čítanie
ECON

Sander LOONES

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. mája 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (kodifikované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) prvé čítanie
JURI

Heidi HAUTALA

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Získajte ďalšie informácie o postupe.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.