Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) prvé čítanie
JURI

Max ANDERSSON

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) prvé čítanie
JURI

Max ANDERSSON

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (EP-PE_TC1-COD(2017)0007)

04-07-2017 2017/0007(COD) prvé čítanie
INTA

Sorin MOISĂ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) prvé čítanie
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) prvé čítanie
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o účasti Únie na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) prvé čítanie
ITRE

Sofia SAKORAFA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) prvé čítanie
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) prvé čítanie
ITRE

Dario TAMBURRANO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. júna 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúce jednotný formát víz (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) prvé čítanie
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. mája 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) prvé čítanie
JURI

Jean-Marie CAVADA

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.