Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo pridelenie týchto súm na iné akcie v rámci národných programov (EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

11-12-2018 2018/0371(COD) prvé čítanie
LIBE

Miriam DALLI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

11-12-2018 2016/0257(COD) prvé čítanie
EMPL

Anne SANDER

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 (EP-PE_TC1-COD(2016)0256)

11-12-2018 2016/0256(COD) prvé čítanie
EMPL

Enrique CALVET CHAMBON

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 (EP-PE_TC1-COD(2016)0254)

11-12-2018 2016/0254(COD) prvé čítanie
EMPL

Czesław HOC

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29-11-2018 2016/0411(COD) prvé čítanie
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) prvé čítanie
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. novembra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) prvé čítanie
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. novembra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) prvé čítanie
ITRE

Miroslav POCHE

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0257)

25-10-2018 2014/0257(COD) prvé čítanie
ENVI

Françoise GROSSETÊTE

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, nariadenie (ES) č. 1901/2006 o liekoch na pediatrické použitie a smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (EP-PE_TC1-COD(2014)0256)

25-10-2018 2014/0256(COD) prvé čítanie
ENVI

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.