Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. marca 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) prvé čítanie
CULT

Silvia COSTA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica Rady 92/66/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) prvé čítanie
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2018 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) prvé čítanie
INTA

Hannu TAKKULA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., o štatistike železničnej dopravy (prepracované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) prvé čítanie
TRAN

Karima DELLI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (EP-PE_TC1-COD(2017)0015)

13-03-2018 2017/0015(COD) prvé čítanie
TRAN

Peter LUNDGREN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. marca 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov (EP-PE_TC1-COD(2017)0350)

01-03-2018 2017/0350(COD) prvé čítanie
ECON

Werner LANGEN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. februára 2018 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) prvé čítanie
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. februára 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) prvé čítanie
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. decembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s činnosťami leteckej dopravy a na účely prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) prvé čítanie
ENVI

Julie GIRLING

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. decembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (EP-PE_TC1-COD(2016)0282B)

12-12-2017 2016/0282B(COD) prvé čítanie
AGRI

Albert DESS

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.