Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) prvé čítanie
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. novembra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) prvé čítanie
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. novembra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) prvé čítanie
ITRE

Miroslav POCHE

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 183/2005 a zrušení smernice Rady 90/167/EHS (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) prvé čítanie
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/ 2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) prvé čítanie
LIBE

Carlos COELHO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) prvé čítanie
LIBE

Carlos COELHO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) prvé čítanie
LIBE

Jeroen LENAERS

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) prvé čítanie
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) prvé čítanie
LIBE

Axel VOSS

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) prvé čítanie
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.