Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (EP-PE_TC1-COD(2016)0187)

03-10-2017 2016/0187(COD) prvé čítanie
PECH

Gabriel MATO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania do roku 2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0265)

14-09-2017 2016/0265(COD) prvé čítanie
ECON

Roberto GUALTIERI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (EP-PE_TC1-COD(2016)0221)

14-09-2017 2016/0221(COD) prvé čítanie
ECON

Sirpa PIETIKÄINEN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (EP-PE_TC1-COD(2016)0198)

13-09-2017 2016/0198(COD) prvé čítanie
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 a nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89 (EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

12-09-2017 2016/0368(COD) prvé čítanie
TRAN

Karima DELLI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12-09-2017 2016/0287(COD) prvé čítanie
ITRE

Carlos ZORRINHO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (EP-PE_TC1-COD(2016)0030)

12-09-2017 2016/0030(COD) prvé čítanie
ITRE

Jerzy BUZEK

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o zriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD (EP-PE_TC1-COD(2016)0281)

06-07-2017 2016/0281(COD) prvé čítanie
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) prvé čítanie
JURI

Max ANDERSSON

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) prvé čítanie
JURI

Max ANDERSSON

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.