Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. septembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o zavedení európskeho cestovného dokladu pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín a zrušení odporúčania Rady z 30. novembra 1994 (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) prvé čítanie
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) prvé čítanie
ITRE

Barbara KAPPEL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) prvé čítanie
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) prvé čítanie
TRAN

Michael CRAMER

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) prvé čítanie
LIBE

Artis PABRIKS

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) prvé čítanie
PECH

Alain CADEC

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) prvé čítanie
ENVI

Elisabetta GARDINI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. júna 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) prvé čítanie
PECH

Gabriel MATO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. júna 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) prvé čítanie
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. júna 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2016/... o prenesení právomoci rozhodovať v prvom stupni v sporoch medzi Európskou úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) prvé čítanie
JURI

Mady DELVAUX

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Získajte ďalšie informácie o postupe.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.