Plenárne zasadnutie

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 180) a riadny legislatívny postup

Vyhľadávanie

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Slovo (slová)

Môžete skracovať vpravo a/alebo vľavo použitím hviezdičky (*): píš*

 
 
Najnovšie konsolidované legislatívne dokumenty
 

Dokumenty :

 • 192k 
 • 106k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. decembra 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ, ktorou sa menia určité smernice v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Dátum : 12-12-2013

Číslo :

2013/0192(COD) prvé čítanie
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenty :

 • 186k 
 • 101k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. decembra 2013 na účely prijatia nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa menia určité nariadenia v oblasti rybolovu a zdravia zvierat z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Dátum : 12-12-2013

Číslo :

2013/0191(COD) prvé čítanie
PECH

João FERREIRA

Dokumenty :

 • 126k 
 • 66k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Dátum : 11-12-2013

Číslo :

2013/0249(COD) prvé čítanie
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumenty :

 • 248k 
 • 187k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – -2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Dátum : 11-12-2013

Číslo :

2011/0269(COD) prvé čítanie
EMPL

Marian HARKIN

Dokumenty :

 • 141k 
 • 64k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. decembra 2013 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2013/EÚ, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom objasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Dátum : 10-12-2013

Číslo :

2012/0202(COD) prvé čítanie
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenty :

 • 891k 
 • 785k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. decembra 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Dátum : 10-12-2013

Číslo :

2011/0062(COD) prvé čítanie
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumenty :

 • 141k 
 • 78k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. novembra 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na jej transpozíciu a dátum jej uplatňovania a o dátum zrušenia určitých smerníc (Solventnosť I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Dátum : 21-11-2013

Číslo :

2013/0327(COD) prvé čítanie
ECON

Sharon BOWLES

Dokumenty :

 • 945k 
 • 707k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Dátum : 21-11-2013

Číslo :

2011/0428(COD) prvé čítanie
ENVI

Jutta HAUG

Dokumenty :

 • 363k 
 • 277k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Dátum : 21-11-2013

Číslo :

2011/0270(COD) prvé čítanie
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumenty :

 • 932k 
 • 1109k 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Dátum : 20-11-2013

Číslo :

2011/0282(COD) prvé čítanie
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:
 
 • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

  V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
 • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

  V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.