Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. februára 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) prvé čítanie
LIBE

Monica MACOVEI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. februára 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) prvé čítanie
LIBE

Monika HOHLMEIER

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. februára 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) prvé čítanie
LIBE

Mariya GABRIEL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. februára 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 19/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 20/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) prvé čítanie
INTA

Marielle de SARNEZ

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. januára 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) prvé čítanie
INTA

Adam SZEJNFELD

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. januára 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) prvé čítanie
INTA

Hannu TAKKULA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (revízia mechanizmu pozastavenia) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) prvé čítanie
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. decembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) prvé čítanie
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. decembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa stanovuje rámec pre poskytovanie prístavných služieb a spoločné pravidlá o finančnej transparentnosti prístavov (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) prvé čítanie
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. decembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) prvé čítanie
ECON

Pervenche BERÈS

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Získajte ďalšie informácie o postupe.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.