Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) prvé čítanie
PECH

Ole CHRISTENSEN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) prvé čítanie
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) prvé čítanie
LIBE

Claude MORAES

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa zrušujú určité akty schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) prvé čítanie
LIBE

Claude MORAES

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa zrušujú určité akty schengenského acquis (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) prvé čítanie
LIBE

Claude MORAES

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. novembra 2015 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa zriaďuje program pre riešenia interoperability a spoločné rámce pre verejnú správu, podniky a občanov v Európe (program ISA2) ako prostriedok modernizácie verejného sektora (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) prvé čítanie
ITRE

Carlos ZORRINHO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa ▌ nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) prvé čítanie
LIBE

Kinga GÁL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) prvé čítanie
ECON

Renato SORU

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 28. apríla 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) druhé čítanie
JURI

António MARINHO E PINTO

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) prvé čítanie
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Získajte ďalšie informácie o postupe.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.