Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26-10-2017 2015/0226(COD) prvé čítanie
ECON

Paul TANG

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26-10-2017 2015/0225(COD) prvé čítanie
ECON

Othmar KARAS

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (EP-PE_TC1-COD(2016)0130)

25-10-2017 2016/0130(COD) prvé čítanie
EMPL

Marita ULVSKOG

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25-10-2017 2016/0106(COD) prvé čítanie
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (EP-PE_TC1-COD(2016)0105)

25-10-2017 2016/0105(COD) prvé čítanie
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

24-10-2017 2017/0190(COD) prvé čítanie
PECH

Alain CADEC

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok (EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

24-10-2017 2016/0261(COD) prvé čítanie
LIBE

Michał BONI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES a zrušuje smernica Rady 1999/35/ES (EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

04-10-2017 2016/0172(COD) prvé čítanie
TRAN

Dominique RIQUET

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov (EP-PE_TC1-COD(2016)0171)

04-10-2017 2016/0171(COD) prvé čítanie
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (EP-PE_TC1-COD(2016)0170)

04-10-2017 2016/0170(COD) prvé čítanie
TRAN

Daniela AIUTO

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.