Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. júna 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúce jednotný formát víz (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) prvé čítanie
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. mája 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) prvé čítanie
JURI

Jean-Marie CAVADA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) prvé čítanie
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. apríla 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018) (EP-PE_TC1-COD(2016)0259)

27-04-2017 2016/0259(COD) prvé čítanie
CULT

Mircea DIACONU

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb (EP-PE_TC1-COD(2016)0182)

27-04-2017 2016/0182(COD) prvé čítanie
ECON

Philippe LAMBERTS

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27-04-2017 2016/0110(COD) prvé čítanie
ECON

Theodor Dumitru STOLOJAN

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa ustanovuje program na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 (EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

27-04-2017 2015/0263(COD) prvé čítanie
REGI

Lambert van NISTELROOIJ , Constanze KREHL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy (EP-PE_TC1-COD(2016)0185)

06-04-2017 2016/0185(COD) prvé čítanie
ITRE

Miapetra KUMPULA-NATRI

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina) (EP-PE_TC1-COD(2016)0125)

06-04-2017 2016/0125(COD) prvé čítanie
LIBE

Mariya GABRIEL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

05-04-2017 2015/0283(COD) prvé čítanie
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Získajte ďalšie informácie o postupe.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.