Vyhľadávanie

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. februára 2018 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) prvé čítanie
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. februára 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) prvé čítanie
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. decembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s činnosťami leteckej dopravy a na účely prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) prvé čítanie
ENVI

Julie GIRLING

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 30. novembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) prvé čítanie
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 30. novembra 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) prvé čítanie
ECON

Gunnar HÖKMARK

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 30. novembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné dojednania na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje a vplyvu zaobchádzania s veľkou majetkovou angažovanosťou v prípade expozícií voči niektorým subjektom verejného sektora denominovaných v iných ako domácich menách členských štátov (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) prvé čítanie
ECON

Peter SIMON

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) prvé čítanie
TRAN

Gesine MEISSNER

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) prvé čítanie
INTA

Salvatore CICU

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003, pokiaľ ide o územné typológie (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) prvé čítanie
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) prvé čítanie
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 193) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.