Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Commission monitoring of activities hindering the formation of the European area of freedom, justice and security

Question for written answer P-002043/2019
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (NI)

18-04-2019 P-002043/2019

  Social Assistance (Principles) Act

Question for written answer P-002030/2019
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002030/2019

  Seventy-five million Europeans fall victim to a serious crime every year

Question for written answer P-002018/2019
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

18-04-2019 P-002018/2019

  Amendment of Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid

Question for written answer P-002008/2019
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

18-04-2019 P-002008/2019

  Application of the Biocidal Products Regulation for the conservation of artworks and cultural goods

Question for written answer P-001963/2019
to the Commission
Rule 130
Othmar Karas (PPE)

17-04-2019 P-001963/2019

  VP/HR - EU policy on the Arctic and the successor to the Special Advisor/Ambassador at Large for the Arctic

Question for written answer P-001961/2019
to the Commission
Rule 130
Mirja Vehkaperä (ALDE)

17-04-2019 P-001961/2019

  Beneficiaries of CAP support in the EU broken down by age and gender

Question for written answer P-001944/2019
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

17-04-2019 P-001944/2019

  Rule of law and fair trial in Poland

Question for written answer P-001921/2019
to the Commission
Rule 130
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

17-04-2019 P-001921/2019

  EU support following the fire at the Cathedral of Notre-Dame de Paris

Question for written answer P-001918/2019
to the Commission
Rule 130
Marc Joulaud (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Geoffroy Didier (PPE), Anne Sander (PPE), Franck Proust (PPE), Alain Cadec (PPE), Angélique Delahaye (PPE), Michel Dantin (PPE), Rachida Dati (PPE), Michèle Alliot-Marie (PPE), Renaud Muselier (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Philippe Juvin (PPE), Maurice Ponga (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Tokia Saïfi (PPE)

17-04-2019 P-001918/2019

  Lack of clarity with regard to the interpretation of Article 5 of Regulation (EU) 2019/494 of the European Parliament and of the Council concerning the carryover of training modules, inter alia in Finland

Question for written answer P-001909/2019
to the Commission
Rule 130
Merja Kyllönen (GUE/NGL)

17-04-2019 P-001909/2019

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)