Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  VP/HR - Need for a clear EU position regarding a third country's rights of intervention in the affairs of a Member State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

18-07-2017 P-004960/2017

  Activation of the EUSF to compensate for the destruction caused by flooding in Sithonia, Halkidiki

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Kyrtsos (PPE)

18-07-2017 P-004938/2017

Návrh novej smernice o teste proporcionality

Otázka na písomné zodpovedanie
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

17-07-2017 P-004909/2017

  Scientific criteria for determining the properties of endocrine disruptors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-07-2017 P-004896/2017

  Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE)

14-07-2017 P-004858/2017

  Question RMI - impact on farm machinery market and lack of impact assessment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

14-07-2017 P-004856/2017

  Trump Administration's announcement on anti-dumping measures against Spanish olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

14-07-2017 P-004855/2017

  5G participatory broadband platform

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE)

14-07-2017 P-004854/2017

  Directive 2014/40/EU - governing body for distribution of tobacco products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cătălin Sorin Ivan (S&D)

14-07-2017 P-004851/2017

  Development of a European left-wing extremist database

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

14-07-2017 P-004850/2017

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)