Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

  European rules and Greek reality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

30-06-2015 P-010546/2015

  EU aid in the area of border surveillance, migration and refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Péter Niedermüller (S&D)

29-06-2015 P-010521/2015

Uplatňovanie článku 20 ods. 2 smernice o službách a článku 8 ods. 3 smernice o právach spotrebiteľov

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Evelyne Gebhardt, v mene skupiny S&D
Andreas Schwab, v mene skupiny PPE

29-06-2015 O-000083/2015

  Radicalisation and recruitment of Europeans via social media platforms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

26-06-2015 P-010419/2015

  Progress on investigations into laws on deferred tax assets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

26-06-2015 P-010404/2015

  VP/HR - Situation in Guinea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

25-06-2015 P-010366/2015

  Discrimination against Italian cross-border workers in Canton Ticino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mercedes Bresso (S&D)

25-06-2015 P-010364/2015

  New lines for the Nord Stream gas pipeline

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

25-06-2015 P-010326/2015

Azylové kapacity Grécka

Otázka na písomné zodpovedanie
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Monika Smolková (S&D)

25-06-2015 P-010325/2015

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)