Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Haemochromatosis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-06-2018 P-003248/2018

  US duties on table olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Gabriel Mato (PPE), Esteban González Pons (PPE), Pilar Ayuso (PPE), Verónica Lope Fontagné (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Francesc Gambús (PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE)

15-06-2018 P-003242/2018

Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Iskra Mihaylova, v mene Výboru pre regionálny rozvoj

15-06-2018 O-000067/2018

  Publication of Euribor decision (Case AT 39914)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zanni (ENF)

14-06-2018 P-003231/2018

Duálna kvalita výrobkov - počet dotknutých produktov

Otázka na písomné zodpovedanie
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

14-06-2018 P-003230/2018

  Greek tax collection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR)

13-06-2018 P-003208/2018

  Russian sanctions and designations for trading with Donbass

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Wałęsa (PPE)

13-06-2018 P-003206/2018

  Test procedures for tobacco emissions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

13-06-2018 P-003203/2018

  Olive oil from Tunisia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Cicu (PPE)

13-06-2018 P-003180/2018

Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Ingeborg Gräßle, v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu

13-06-2018 O-000066/2018

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)