Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  TiBre motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

23-03-2017 P-001956/2017

Európsky zbor solidarity

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Thomas Händel, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

23-03-2017 O-000022/2017

  New banking supervisory body in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

22-03-2017 P-001924/2017

  Reversible hydropower in Mequinenza, Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Solé (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)

22-03-2017 P-001894/2017

  Renewed Turkish threats to send large numbers of illegal migrants to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

22-03-2017 P-001890/2017

  Review of partnership between EU Member States and Turkey

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

21-03-2017 P-001883/2017

  Publication of the Tagus river basin plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

21-03-2017 P-001870/2017

Odstránenie potopených lodí z Dunaja

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

21-03-2017 O-000021/2017

  Information concerning industrial waste moved from ILVA in Apulia to the Cisma Ambiente landfill site in Melilli, Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD)

20-03-2017 P-001865/2017

  Discriminatory practices by UBER

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

20-03-2017 P-001840/2017

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)