Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Ban on exports of bovine animals from Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

19-05-2017 P-003427/2017

  EU food assistance in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

19-05-2017 P-003416/2017

  Overall reform of the Alcohol Act in Finland - Trade barriers for distance selling across borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petri Sarvamaa (PPE)

18-05-2017 P-003414/2017

  A pan-European TV channel in the Russian language

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

17-05-2017 P-003405/2017

  Danger of plane crashes caused by wakes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ismail Ertug (S&D)

17-05-2017 P-003397/2017

  Queues at passport control in European airports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

17-05-2017 P-003393/2017

  EFSI in island regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

17-05-2017 P-003389/2017

  Effective prohibition of shell companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

17-05-2017 P-003388/2017

  Resettling of refugees in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Coelho (PPE)

16-05-2017 P-003359/2017

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

16-05-2017 O-000042/2017

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)