Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Duty of doctors to notify airline pilots' state of health

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

23-04-2015 P-006603/2015

  New EU rules on traceability and transparency in the textiles and clothing sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

22-04-2015 P-006480/2015

  Safeguarding the free movement of goods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

22-04-2015 P-006439/2015

  Strategic analysis of development programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

22-04-2015 P-006438/2015

  VP/HR - Massacre off the coast of Libya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raffaele Fitto (PPE)

21-04-2015 P-006400/2015

  Split payments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Dorfmann (PPE)

21-04-2015 P-006396/2015

Nedávne tragédie lodí prevážajúcich migrantov v Stredozemnom mori

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, v mene skupiny PPE

21-04-2015 O-000043/2015

EÚ opätovne potvrdzuje svoj záväzok k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu spočívajúcemu v existencii dvoch štátov

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, v mene skupiny GUE/NGL
Margrete Auken, Edouard Martin

21-04-2015 O-000042/2015

  Further suspension of EU funding for Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-04-2015 P-006267/2015

  VP/HR - Non-response by the Vatican to the nomination of the openly gay French ambassador

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

20-04-2015 P-006266/2015

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)