Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Response to the rise of new psychoactive substances

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

27-05-2015 P-008438/2015

  Is a Russian bank which is on the list of sanctioned banks allowed to provide financing to a Member State?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

27-05-2015 P-008425/2015

  Review of administrative decisions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Sógor (PPE)

27-05-2015 P-008392/2015

  Call centre - infringement of Directive 2001/23/EC in the case of Exprivia Projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Forenza (GUE/NGL)

26-05-2015 P-008390/2015

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bill Etheridge (EFDD)

26-05-2015 P-008378/2015

Výročná správa dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Dennis de Jong, v mene skupiny GUE/NGL

26-05-2015 O-000061/2015

  Transposition of Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lorenzo Fontana (NI)

22-05-2015 P-008328/2015

Výročná správa dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Petri Sarvamaa, v mene skupiny PPE
Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE

22-05-2015 O-000060/2015

  German Minimum Wage Act - infringement procedure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE), Ulla Tørnæs (ALDE), Renate Weber (ALDE)

21-05-2015 P-008195/2015

  New Commission working methods and secondary legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Béla Kovács (NI)

21-05-2015 P-008190/2015

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)