Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  VP/HR - Relationship between the EU and the Organization of American States (OAS) in the management of the humanitarian and political crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

19-09-2018 P-004750/2018

Úloha miestnych a regionálnych orgánov v riadení migrácie

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, v mene skupiny ALDE

19-09-2018 O-000104/2018

Úloha miestnych a regionálnych orgánov v riadení migrácie

Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, v mene skupiny ALDE

19-09-2018 O-000103/2018

  'Wild boar fence' along the Danish-German border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-09-2018 P-004719/2018

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

17-09-2018 O-000102/2018

Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych orgánov

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, v mene skupiny GUE/NGL

13-09-2018 O-000100/2018

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)