Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Technológie na úpravu genómu: príležitosti a riziká

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, v mene skupiny ENF

24-06-2016 O-000097/2016

Preprava hospodárskych zvierat do Turecka

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

24-06-2016 O-000096/2016

Vykonávanie reforiem na podporu tvorby pracovných miest a rastu v Grécku

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, v mene skupiny ALDE

24-06-2016 O-000095/2016

  Fulfilment by Turkey of the terms of the agreement on migration of 18 March 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aymeric Chauprade (NI)

22-06-2016 P-005036/2016

  Use of the ERDF for an irregular underpass in Cremona

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

22-06-2016 P-005013/2016

Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Thomas Händel, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

22-06-2016 O-000094/2016

  Progress on investigation into FIFPro complaint

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

21-06-2016 P-005007/2016

  Voting on CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

21-06-2016 P-004999/2016

  Legal basis for fining EU Member States that do not accept refugees on their territory

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laurenţiu Rebega (ENF)

21-06-2016 P-004980/2016

  Negotiations on an aviation agreement between the European Union and Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Costas Mavrides (S&D)

21-06-2016 P-004979/2016

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 128 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 129 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 130 rokovacieho poriadku)