Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť

06-02-2019 A8-0068/2019 2018/0208(COD)
LIBE JURI

Heidi HAUTALA , Josef WEIDENHOLZER

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom

05-02-2019 A8-0064/2019 2018/0211(COD)
CONT

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.