NAPAKE/DODATKI

err01

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo)

30-04-2018 A8-0154/2018 2017/0256(COD)
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Seznam glasovanj :   [***I]

NAPAKE/DODATKI

err01

POROČILO s priporočili Komisiji o manipulaciji s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU

02-05-2018 A8-0155/2018 2017/2064(INL)
TRAN

Ismail ERTUG

Seznam glasovanj :   [init.]

POROČILO o izvajanju nadzornih ukrepov za vzpostavitev skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop do trga EU

02-05-2018 A8-0156/2018 2017/2129(INI)
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

POROČILO o izvajanju instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013

02-05-2018 A8-0157/2018 2017/2088(INI)
AGRI

Nicola CAPUTO

Seznam glasovanj :   [init.]

POROČILO o letnem poročilu o delovanju schengenskega območja

03-05-2018 A8-0160/2018 2017/2256(INI)
LIBE

Carlos COELHO

Seznam glasovanj :   [init.]

Predlogi sprememb

POROČILO o pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 2018/2009(INI)
JURI

Jytte GUTELAND

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [init.]

POROČILO o izvajanju strategije EU za mlade

03-05-2018 A8-0162/2018 2017/2259(INI)
CULT

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Seznam glasovanj :   [init.]

Predlogi sprememb

POROČILO o optimizaciji vrednostne verige v ribiškem sektorju EU

04-05-2018 A8-0163/2018 2017/2119(INI)
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Seznam glasovanj :   [init.]

POROČILO o vzdržnih financah

04-05-2018 A8-0164/2018 2018/2007(INI)
ECON

Molly SCOTT CATO

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [init.]

POROČILO o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike

07-05-2018 A8-0166/2018 2017/2070(INI)
INTA

Tokia SAÏFI

Seznam glasovanj :   [init.]

Predlogi sprememb

POROČILO o izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj

14-05-2018 A8-0168/2018 2016/2328(INI)
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Angelika MLINAR

POROČILO o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje

15-05-2018 A8-0170/2018 2016/2018(INI)
AFCO JURI

Pavel SVOBODA , Richard CORBETT

Seznam glasovanj :  FINAL VERSION [init.]

POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski

17-05-2018 A8-0175/2018 2018/2029(BUD)
BUDG

José Manuel FERNANDES

Seznam glasovanj :   [budget]

  REPORT on the future of food and farming

22-05-2018 A8-0178/2018 2018/2037(INI)
AGRI

Herbert DORFMANN

Predlogi sprememb

NAPAKE/DODATKI

err01