Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) prva obravnava
JURI

Max ANDERSSON

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) prva obravnava
JURI

Max ANDERSSON

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. julija 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) prva obravnava
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 13. junija 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) prva obravnava
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 13. junija 2017 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) prva obravnava
ITRE

Sofia SAKORAFA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 13. junija 2017 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) prva obravnava
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 13. junija 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) prva obravnava
ITRE

Dario TAMBURRANO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 1. junija 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) prva obravnava
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 18. maja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) prva obravnava
JURI

Jean-Marie CAVADA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) prva obravnava
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.