Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 19. aprila 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) prva obravnava
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) prva obravnava
ENVI

Simona BONAFÈ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) prva obravnava
ENVI

Simona BONAFÈ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) prva obravnava
ENVI

Simona BONAFÈ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) prva obravnava
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) prva obravnava
ENVI

Norbert LINS

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. marca 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1295/2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) prva obravnava
CULT

Silvia COSTA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) prva obravnava
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2018 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) prva obravnava
INTA

Hannu TAKKULA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) prva obravnava
TRAN

Karima DELLI

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.