Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. septembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske potne listine za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in razveljavitvi Priporočila Sveta z dne 30. novembra 1994 (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) prva obravnava
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) prva obravnava
ITRE

Barbara KAPPEL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) prva obravnava
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) prva obravnava
TRAN

Michael CRAMER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) prva obravnava
LIBE

Artis PABRIKS

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) prva obravnava
PECH

Alain CADEC

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb (EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in razveljavitvi Direktive 97/68/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) prva obravnava
ENVI

Elisabetta GARDINI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 23. junija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) prva obravnava
PECH

Gabriel MATO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 23. junija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (ES) št. 2187/2005 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) prva obravnava
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. junija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU, Euratom) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu pristojnosti za odločanje o sporih med Evropsko unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji na Splošno sodišče (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) prva obravnava
JURI

Mady DELVAUX

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.