Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. novembra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC), spremembi Uredbe (EU) 2015/2120 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) prva obravnava
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 13. novembra 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) prva obravnava
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 13. novembra 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) prva obravnava
ITRE

Miroslav POCHE

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 25. oktobra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme, spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) prva obravnava
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. oktobra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi Schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) prva obravnava
LIBE

Carlos COELHO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. oktobra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi Schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) prva obravnava
LIBE

Carlos COELHO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. oktobra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) prva obravnava
LIBE

Jeroen LENAERS

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. oktobra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) prva obravnava
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. oktobra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) prva obravnava
LIBE

Axel VOSS

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. oktobra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) prva obravnava
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.