Plenarno zasedanje

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 180) in običajni zakonodajni postopek

Iskanje

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Beseda/besede

Desno in/ali levo stran lahko skrajšate z uporabo zvezdice (*): zahtev*

 
 
Najnovejši prečiščeni zakonodajni dokumenti
 

Dokumenti :

 • 185k 
 • 86k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2013 z namenom sprejetja Direktive 2013/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Datum : 12-12-2013

Referenčna številka :

2013/0192(COD) prva obravnava
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenti :

 • 183k 
 • 90k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Datum : 12-12-2013

Referenčna številka :

2013/0191(COD) prva obravnava
PECH

João FERREIRA

Dokumenti :

 • 119k 
 • 56k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Datum : 11-12-2013

Referenčna številka :

2013/0249(COD) prva obravnava
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumenti :

 • 236k 
 • 147k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Datum : 11-12-2013

Referenčna številka :

2011/0269(COD) prva obravnava
EMPL

Marian HARKIN

Dokumenti :

 • 132k 
 • 57k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 10. decembra 2013 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbah (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Datum : 10-12-2013

Referenčna številka :

2012/0202(COD) prva obravnava
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenti :

 • 828k 
 • 756k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 10. decembra 2013 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi Direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Datum : 10-12-2013

Referenčna številka :

2011/0062(COD) prva obravnava
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumenti :

 • 142k 
 • 68k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 21. novembra 2013 z namenom sprejetja Direktive 2013/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES (Solventnost II) glede datumov za prenos in uporabo ter datuma razveljavitve nekaterih direktiv (Solventnost I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Datum : 21-11-2013

Referenčna številka :

2013/0327(COD) prva obravnava
ECON

Sharon BOWLES

Dokumenti :

 • 908k 
 • 668k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 21. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Datum : 21-11-2013

Referenčna številka :

2011/0428(COD) prva obravnava
ENVI

Jutta HAUG

Dokumenti :

 • 295k 
 • 249k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 21. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Datum : 21-11-2013

Referenčna številka :

2011/0270(COD) prva obravnava
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumenti :

 • 860k 
 • 964k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Datum : 20-11-2013

Referenčna številka :

2011/0282(COD) prva obravnava
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Razlaga označevanja stališč EP:
 
 • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

  V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
 • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

  V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.