Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev) (EP-PE_TC1-COD(2016)0145)

04-04-2017 2016/0145(COD) prva obravnava
PECH

Werner KUHN

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 16. marca 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (prenovitev) (EP-PE_TC1-COD(2015)0133)

16-03-2017 2015/0133(COD) prva obravnava
PECH

Marco AFFRONTE

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 16. marca 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (EP-PE_TC1-COD(2014)0059)

16-03-2017 2014/0059(COD) prva obravnava
INTA

Iuliu WINKLER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. marca 2017 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji (EP-PE_TC1-COD(2016)0027)

15-03-2017 2016/0027(COD) prva obravnava
ITRE

Patrizia TOIA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (EP-PE_TC1-COD(2016)0023)

14-03-2017 2016/0023(COD) prva obravnava
ENVI

Stefan ECK

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (EP-PE_TC1-COD(2015)0269)

14-03-2017 2015/0269(COD) prva obravnava
IMCO

Vicky FORD

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (EP-PE_TC1-COD(2014)0121)

14-03-2017 2014/0121(COD) prva obravnava
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. marca 2017 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi in nezavezujočimi instrumenti med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ter o razveljavitvi Sklepa št. 994/2012/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0031)

02-03-2017 2016/0031(COD) prva obravnava
ITRE

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 16. februarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) prva obravnava
LIBE

Monica MACOVEI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 16. februarja 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) prva obravnava
LIBE

Monika HOHLMEIER

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.