Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 16. februarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) prva obravnava
LIBE

Monica MACOVEI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 16. februarja 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) prva obravnava
LIBE

Monika HOHLMEIER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. februarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Gruzija) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) prva obravnava
LIBE

Mariya GABRIEL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. februarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (EP-PE_TC1-COD(2015)0289)

02-02-2017 2015/0289(COD) prva obravnava
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. februarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št. 20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) prva obravnava
INTA

Marielle de SARNEZ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 19. januarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) prva obravnava
INTA

Adam SZEJNFELD

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 19. januarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) prva obravnava
INTA

Hannu TAKKULA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. decembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (sprememba mehanizma zadržanja) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) prva obravnava
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. decembra 2016Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi seznamov postopkov v primeru insolventnosti in stečajnih upraviteljev v prilogah A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) prva obravnava
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. decembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančni preglednosti pristanišč (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) prva obravnava
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.