Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) prva obravnava
TRAN

Michael CRAMER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) prva obravnava
LIBE

Artis PABRIKS

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) prva obravnava
PECH

Alain CADEC

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb (EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in razveljavitvi Direktive 97/68/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) prva obravnava
ENVI

Elisabetta GARDINI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 23. junija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) prva obravnava
PECH

Gabriel MATO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 23. junija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (ES) št. 2187/2005 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) prva obravnava
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. junija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU, Euratom) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu pristojnosti za odločanje o sporih med Evropsko unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji na Splošno sodišče (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) prva obravnava
JURI

Mady DELVAUX

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 8. junija 2016 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji (EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

08-06-2016 2016/0039(COD) prva obravnava
INTA

Marielle de SARNEZ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. junija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (EP-PE_TC1-COD(2016)0034)

07-06-2016 2016/0034(COD) prva obravnava
ECON

Markus FERBER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. junija 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

07-06-2016 2016/0033(COD) prva obravnava
ECON

Markus FERBER

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.