Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 25. oktobra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 767/2008 ter Uredbe (EU) št. 1077/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25-10-2017 2016/0106(COD) prva obravnava
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 25. oktobra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede uporabe sistema vstopa/izstopa (EP-PE_TC1-COD(2016)0105)

25-10-2017 2016/0105(COD) prva obravnava
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. oktobra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki (EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

24-10-2017 2017/0190(COD) prva obravnava
PECH

Alain CADEC

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. oktobra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij o novih psihoaktivnih snoveh in sistema zgodnjega opozarjanja na te snovi ter postopka ocene tveganja zanje (EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

24-10-2017 2016/0261(COD) prva obravnava
LIBE

Michał BONI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. oktobra 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

04-10-2017 2016/0172(COD) prva obravnava
TRAN

Dominique RIQUET

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. oktobra 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (EP-PE_TC1-COD(2016)0171)

04-10-2017 2016/0171(COD) prva obravnava
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. oktobra 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (EP-PE_TC1-COD(2016)0170)

04-10-2017 2016/0170(COD) prva obravnava
TRAN

Daniela AIUTO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 3. oktobra 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EP-PE_TC1-COD(2017)0013)

03-10-2017 2017/0013(COD) prva obravnava
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 3. oktobra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (EP-PE_TC1-COD(2016)0187)

03-10-2017 2016/0187(COD) prva obravnava
PECH

Gabriel MATO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 s podaljšanjem programa do leta 2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0265)

14-09-2017 2016/0265(COD) prva obravnava
ECON

Roberto GUALTIERI

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.