Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. julija 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2014)0280)

07-07-2015 2014/0280(COD) prva obravnava
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. julija 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2014)0174)

07-07-2015 2014/0174(COD) prva obravnava
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. junija2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe (EP-PE_TC1-COD(2015)0009)

24-06-2015 2015/0009(COD) prva obravnava
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES , Udo BULLMANN

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. junija 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015 (EP-PE_TC1-COD(2015)0070)

09-06-2015 2015/0070(COD) prva obravnava
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 19. maja 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (Kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2014)0158)

19-05-2015 2014/0158(COD) prva obravnava
JURI

Andrzej DUDA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 glede dodatnega začetnega predplačila, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

29-04-2015 2015/0026(COD) prva obravnava
EMPL

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29-04-2015 2014/0334(COD) prva obravnava
INTA

Bernd LANGE

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2014)0206)

29-04-2015 2014/0206(COD) prva obravnava
JURI

Andrzej DUDA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (Kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2014)0199)

29-04-2015 2014/0199(COD) prva obravnava
JURI

Andrzej DUDA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/…Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani (Kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2014)0191)

29-04-2015 2014/0191(COD) prva obravnava
JURI

Andrzej DUDA

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.