Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (EP-PE_TC1-COD(2016)0221)

14-09-2017 2016/0221(COD) prva obravnava
ECON

Sirpa PIETIKÄINEN

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (EP-PE_TC1-COD(2016)0198)

13-09-2017 2016/0198(COD) prva obravnava
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi uredb (ES) št. 2888/2000 in (ES) št. 685/2001 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (EGS) št. 1101/89 (EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

12-09-2017 2016/0368(COD) prva obravnava
TRAN

Karima DELLI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 kar zadeva spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12-09-2017 2016/0287(COD) prva obravnava
ITRE

Carlos ZORRINHO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (EP-PE_TC1-COD(2016)0030)

12-09-2017 2016/0030(COD) prva obravnava
ITRE

Jerzy BUZEK

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD), jamstva EFSD ter jamstvenega sklada EFSD (EP-PE_TC1-COD(2016)0281)

06-07-2017 2016/0281(COD) prva obravnava
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) prva obravnava
JURI

Max ANDERSSON

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) prva obravnava
JURI

Max ANDERSSON

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. julija 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije (EP-PE_TC1-COD(2013)0432)

05-07-2017 2013/0432(COD) prva obravnava
IMCO

Kaja KALLAS

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. julija 2017 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji (EP-PE_TC1-COD(2017)0007)

04-07-2017 2017/0007(COD) prva obravnava
INTA

Sorin MOISĂ

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.