Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 29. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter ▌nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) prva obravnava
LIBE

Kinga GÁL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 29. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) prva obravnava
ECON

Renato SORU

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 28. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

28-10-2015 2013/0435(COD) prva obravnava
ENVI

James NICHOLSON

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v drugi obravnavi dne 28. aprila 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) druga obravnava
JURI

António MARINHO E PINTO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 27. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) prva obravnava
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 8. oktobra 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (EP-PE_TC1-COD(2013)0264)

08-10-2015 2013/0264(COD) prva obravnava
ECON

Antonio TAJANI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU, Euratom) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (EP-PE_TC1-COD(2014)0180)

07-10-2015 2014/0180(COD) prva obravnava
BUDG

Ingeborg GRÄSSLE

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. oktobra 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati, namenjenimi prehrani ljudi, ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS (EP-PE_TC1-COD(2014)0096)

07-10-2015 2014/0096(COD) prva obravnava
ENVI

Giovanni LA VIA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. oktobra 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak (EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

07-10-2015 2013/0442(COD) prva obravnava
ENVI

Andrzej GRZYB

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (EP-PE_TC1-COD(2013)0403)

07-10-2015 2013/0403(COD) prva obravnava
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.