Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. marca 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) prva obravnava
LIBE

Caterina CHINNICI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 8. marca 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in harmoniziranem indeksu cen stanovanjskih nepremičnin ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) prva obravnava
ECON

Roberto GUALTIERI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 8. marca 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) prva obravnava
AGRI

Marc TARABELLA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 25. februarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) prva obravnava
EMPL

Heinz K. BECKER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 3. februarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju mehanizma za preprečevanje izogibanja iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (EP-PE_TC1-COD(2015)0080)

03-02-2016 2015/0080(COD) prva obravnava
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 3. februarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (EP-PE_TC1-COD(2015)0079)

03-02-2016 2015/0079(COD) prva obravnava
INTA

Helmut SCHOLZ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. februarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) prva obravnava
JURI

Heidi HAUTALA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. februarja 2016 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) prva obravnava
EMPL

Georgi PIRINSKI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 20. januarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) prva obravnava
IMCO

Catherine STIHLER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 20. januarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (EP-PE_TC1-COD(2014)0108)

20-01-2016 2014/0108(COD) prva obravnava
IMCO

Vicky FORD

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.