Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine (2018) (EP-PE_TC1-COD(2016)0259)

27-04-2017 2016/0259(COD) prva obravnava
CULT

Mircea DIACONU

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0182)

27-04-2017 2016/0182(COD) prva obravnava
ECON

Philippe LAMBERTS

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27-04-2017 2016/0110(COD) prva obravnava
ECON

Theodor Dumitru STOLOJAN

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

27-04-2017 2015/0263(COD) prva obravnava
REGI

Lambert van NISTELROOIJ , Constanze KREHL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja (EP-PE_TC1-COD(2016)0185)

06-04-2017 2016/0185(COD) prva obravnava
ITRE

Miapetra KUMPULA-NATRI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina) (EP-PE_TC1-COD(2016)0125)

06-04-2017 2016/0125(COD) prva obravnava
LIBE

Mariya GABRIEL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. aprila 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

05-04-2017 2015/0283(COD) prva obravnava
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0268)

05-04-2017 2015/0268(COD) prva obravnava
ECON

Petr JEŽEK

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga (EP-PE_TC1-COD(2013)0306)

05-04-2017 2013/0306(COD) prva obravnava
ECON

Neena GILL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev) (EP-PE_TC1-COD(2016)0145)

04-04-2017 2016/0145(COD) prva obravnava
PECH

Werner KUHN

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.