Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 23. novembra 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

23-11-2016 2013/0443(COD) prva obravnava
ENVI

Julie GIRLING

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 25. oktobra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (EP-PE_TC1-COD(2016)0193)

25-10-2016 2016/0193(COD) prva obravnava
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. oktobra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

04-10-2016 2014/0005(COD) prva obravnava
INTA

Marietje SCHAAKE

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. oktobra 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (EP-PE_TC1-COD(2013)0409)

04-10-2016 2013/0409(COD) prva obravnava
LIBE

Dennis de JONG

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. septembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske potne listine za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in razveljavitvi Priporočila Sveta z dne 30. novembra 1994 (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) prva obravnava
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) prva obravnava
ITRE

Barbara KAPPEL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) prva obravnava
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) prva obravnava
TRAN

Michael CRAMER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) prva obravnava
LIBE

Artis PABRIKS

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) prva obravnava
PECH

Alain CADEC

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.