Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 10. marca 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) prva obravnava
INTA

Marielle de SARNEZ

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. marca 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta glede zmanjšanja vsebnosti žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) prva obravnava
JURI

Laura FERRARA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. marca 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) prva obravnava
JURI

Laura FERRARA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. marca 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) prva obravnava
LIBE

Caterina CHINNICI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 8. marca 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in harmoniziranem indeksu cen stanovanjskih nepremičnin ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) prva obravnava
ECON

Roberto GUALTIERI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 8. marca 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) prva obravnava
AGRI

Marc TARABELLA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 25. februarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) prva obravnava
EMPL

Heinz K. BECKER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. februarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) prva obravnava
JURI

Heidi HAUTALA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. februarja 2016 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) prva obravnava
EMPL

Georgi PIRINSKI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 20. januarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) prva obravnava
IMCO

Catherine STIHLER

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.