Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 8. februarja 2018 z namenom sprejetja Sklepa (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) prva obravnava
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 8. februarja 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) prva obravnava
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) prva obravnava
ENVI

Julie GIRLING

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 30. novembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) prva obravnava
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 30. novembra 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) prva obravnava
ECON

Gunnar HÖKMARK

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 30. novembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede prehodne ureditve za zmanjšanje učinka uvedbe MSRP 9 na kapital in za obravnavo določenih izpostavljenosti do javnega sektorja, denominiranih v valutah, ki niso domače valute držav članic, za namen velikih izpostavljenosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) prva obravnava
ECON

Peter SIMON

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. novembra 2017 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) prva obravnava
TRAN

Gesine MEISSNER

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. novembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) prva obravnava
INTA

Salvatore CICU

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. novembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) prva obravnava
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 14. novembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) prva obravnava
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.