Iskanje

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. decembra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1236/2010 o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) prva obravnava
PECH

Ole CHRISTENSEN

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. decembra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasni prekinitvi njene uporabe, kar zadeva Bosno in Hercegovino (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) prva obravnava
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. novembra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih aktov s področja policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) prva obravnava
LIBE

Claude MORAES

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. novembra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih aktov schengenskega pravnega reda s področja policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) prva obravnava
LIBE

Claude MORAES

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 24. novembra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih aktov schengenskega pravnega reda (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) prva obravnava
LIBE

Claude MORAES

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 11. novembra 2015 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) prva obravnava
ITRE

Carlos ZORRINHO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 29. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter ▌nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) prva obravnava
LIBE

Kinga GÁL

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 29. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) prva obravnava
ECON

Renato SORU

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v drugi obravnavi dne 28. aprila 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) druga obravnava
JURI

António MARINHO E PINTO

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 27. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) prva obravnava
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 193) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.