Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Dostop do energije v Afriki

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

  China: market economy status; impact on employment and industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Lamberts (Verts/ALE)

19-05-2016 P-004079/2016

  Trade defence instruments - lesser duty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

19-05-2016 P-004078/2016

  Restriction on the use of indirect representation for customs procedure code 42 in Austria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelika Mlinar (ALDE)

19-05-2016 P-004072/2016

  EU-Liechtenstein Cooperation Agreement to combat fraud and any other illegal activity to the detriment of their financial interests and to ensure the exchange of information on tax

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

19-05-2016 P-004071/2016

  EU Tobacco Products Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

19-05-2016 P-004059/2016

  French legal problems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Syed Kamall (ECR)

18-05-2016 P-004054/2016

  Funding for excavation work at the Amphipolis tomb

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giorgos Grammatikakis (S&D)

18-05-2016 P-004034/2016

  Third Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Costas Mavrides (S&D)

18-05-2016 P-004033/2016

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)