Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Zaščita notranjega trga EU in pravic potrošnikov pred negativnimi posledicami nezakonite trgovine s hišnimi živalmi

Vprašanje za ustni odgovor O-000023/2019
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

  Awareness-raising about the new price cap on intra-EU calls

Question for written answer P-001322/2019
to the Commission
Rule 130
Dita Charanzová (ALDE)

13-03-2019 P-001322/2019

  Use of funds under the Regional Operational Programme

Question for written answer P-001321/2019
to the Commission
Rule 130
Stanisław Ożóg (ECR)

13-03-2019 P-001321/2019

  African swine fever - combating the disease and paying compensation to farmers

Question for written answer P-001310/2019
to the Commission
Rule 130
Czesław Adam Siekierski (PPE), Andrzej Grzyb (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Krzysztof Hetman (PPE)

12-03-2019 P-001310/2019

  Applicability of the new Gas Directive

Question for written answer P-001307/2019
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

12-03-2019 P-001307/2019

  The continued movement of pet animals after the withdrawal of the UK from the EU

Question for written answer P-001304/2019
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

12-03-2019 P-001304/2019

  VP/HR - Political prisoners in Turkey

Question for written answer P-001291/2019
to the Commission
Rule 130
Eleonora Forenza (GUE/NGL)

12-03-2019 P-001291/2019

  VP/HR - Decision of the Colombian Government on the peace agreements

Question for written answer P-001285/2019
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

11-03-2019 P-001285/2019

  VP/HR - Case of sexual abuse by an adviser to an EU diplomatic mission in Moldova

Question for written answer P-001281/2019
to the Commission
Rule 130
Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

11-03-2019 P-001281/2019

  Possible derogation for a Balkan Gas Hub pipeline

Question for written answer P-001264/2019
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

11-03-2019 P-001264/2019

Kontakt

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)