BETÄNKANDE om kontroll av unionsrättens tillämpning 2015

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Omröstningslista :   [init.]

Ändringsförslag

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken

14-09-2017 A8-0285/2017 2017/0190(COD)
PECH

Alain CADEC

Omröstningslista :  FINAL VERSION [***I]

BETÄNKANDE 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Omröstningslista :   [discharge]  FINAL VERSION [discharge]

BETÄNKANDE om minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Omröstningslista :   [init.]  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ

11-10-2017 A8-0295/2017 2016/2224(INI)
JURI

Virginie ROZIÈRE

Omröstningslista :  FINAL VERSION/2 [init.]

Ändringsförslag

BETÄNKANDE om kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Omröstningslista :   [init.]

  • pdf_disabled

BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2017 för budgetåret 2017 med finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och ökning av reserven för katastrofbistånd, efter revideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen

12-10-2017 A8-0301/2017 2017/2135(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Omröstningslista :   [budget]

  • pdf_disabled

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa−Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

16-10-2017 A8-0303/2017 2006/0048(NLE)
TRAN

Dominique RIQUET

Omröstningslista :   [***]

  • pdf_disabled

BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder

16-10-2017 A8-0309/2017 2017/0152(NLE)
LIBE

Michał BONI

Omröstningslista :   [*]

BETÄNKANDE om den ekonomiska politiken i euroområdet

23-10-2017 A8-0310/2017 2017/2114(INI)
ECON

Gunnar HÖKMARK

Omröstningslista :   [init.]

BETÄNKANDE om rekommendation till rådet om förhandlingsmandatet för EU:s handelsförhandlingar med Australien

23-10-2017 A8-0311/2017 2017/2192(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Omröstningslista :   [init.]

BETÄNKANDE Rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Nya Zeeland

23-10-2017 A8-0312/2017 2017/2193(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Omröstningslista :   [init.]