Plenisalarna

Under plenarsammanträdena sitter Europaparlamentets 751 ledamöter i plenisalarna i Strasbourg eller Bryssel.

Bild på plenisalen

Hur är platserna fördelade?

Hur platserna fördelas i de båda plenisalarna bestäms av talmanskonferensen:

  • Europaparlamentets ledamöter är placerade efter politisk tillhörighet och inte efter nationalitet.
  • Ordförandena för de politiska grupperna sitter på första raden i en halvcirkel mittemot Europaparlamentets talman.
  • På tredje raden finns bland annat presidiet (vice talmän och kvestorer).
  • Övriga platser i de politiska grupperna fördelas i regel i alfabetisk ordning.

Kartor över plenisalarna

De båda kartorna innehåller

  • en lista där ledamöterna presenteras i nummerordning och där varje nummer motsvarar ledamotens plats i plenisalen,
  • en lista där ledamöterna presenteras i alfabetisk ordning tillsammans med numret på sin plats.

Numren på ledamöternas platser skiljer sig åt mellan Strasbourg och Bryssel. Ibland händer det också att en ledamot sitter på en annan plats än sin egen av tekniska eller organisatoriska skäl.

Listorna uppdateras inför varje sammanträdesperiod.

Åhörarläktare

Europaparlamentets debatter är offentliga. En åhörarläktare är reserverad för allmänheten, som på så vis kan följa debatterna. Vissa delar av läktaren är reserverade för ackrediterade journalister, officiella gäster och diplomater.

Tolkar

Europaparlamentets debatter simultantolkas. Tolkarna överför talarnas inlägg till alla officiella EU-språk under plenarsammanträdena.

Europaparlamentets ledamöter

Sedan den 14 juli 2009 består Europaparlamentet av 736 ledamöter. Platserna är fördelade i proportion till invånarantalet i varje medlemsstat. Ledamöterna är placerade efter politisk tillhörighet och inte efter nationalitet. De väljs i allmänna direkta val för fem år i taget.

Ordförande/språkrör för de politiska grupperna

De flesta ledamöter tillhör någon av de politiska grupperna i Europaparlamentet. Ledamöter som inte tillhör någon grupp kallas grupplösa. Varje politisk grupp leds av en ordförande.

Europeiska unionens råd

EU:s ministerråd deltar ofta i Europaparlamentets debatter. Då företräds det av sin ordförande, dvs. den ansvarige ministern i rådets ordförandeland, som skiftar var sjätte månad.

Europeiska kommissionen

Kommissionen deltar i praktiskt taget alla Europaparlamentets debatter, bland annat för att presentera nya lagförslag. Kommissionen företräds i regel av den kommissionsledamot som är ansvarig för den aktuella frågan.

Europaparlamentets talman

Plenarsammanträdena leds antingen av Europaparlamentets talman eller av en av de 14 vice talmännen. Mandattiden för talmannen och de vice talmännen är två och ett halvt år.

Sekretariatet

Till höger och vänster om talmannen sitter tjänstemän som bistår denne under plenarsammanträdet. Andra tjänstemän på plats upprättar protokollet och det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar