Plenum

Sammanträdesperioden från den 14 till den 17 april 2014
Strasbourg
 
Måndagen den 14 april 2014  
   
Tisdagen den 15 april 2014  
   
Onsdagen den 16 april 2014 Föredragningslista  
09:00 - 11:50 Debatt

Vilka lärdomar kan vi dra av första världskriget?

Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina

 
 
12:00 - 14:00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

Skydd av arter av vilda djur och växter

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Madagaskar

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

Ramavtal mellan EU och Republiken Korea när det gäller frågor rörande återtagande

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

Ramavtal mellan EU och Republiken Korea, med undantag för frågor rörande återtagande

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Montenegro (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU)

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

Ramavtal mellan EU och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna för vissa alkoholhaltiga drycker

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

Tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Ändring av beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning avseende internationella avtal

A7-0253/2014

David Martin

 

Ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Förslag till ändringsbudget nr 1/2014: tekniska justeringar avseende Europeiska investeringsfonden, Horisont 2020 och det gemensamma företaget Shift2Rail

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

Oavsiktlig fångst av valar

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Minskning av användningen av tunna plastbärkassar

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Övervakning av yttre sjögränser

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Överföring av motorfordon

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Finansiering av europeiska politiska partier

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Finansiella regler för unionens allmänna budget

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

Koldioxidutsläpp från sjötransporter

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Invasiva främmande arter

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

Tekniskt genomförande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Europaparlamentets undersökningsrätt

A7-0352/2011

David Martin

 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Debatt
 

Europeiska unionens solidaritetsfond

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Akut brist på betalningar till stöd för att finansiera EU:s externa bistånd

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)

Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Systemet för Europeiska unionens egna medel

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Europeiska unionens solidaritetsfond

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Europeiska investeringsfondens kapitalökning

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (säkerhetsövervakning av humanläkemedel)

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Honung

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Europeiska havs- och fiskerifonden

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Europeiska polisakademin

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Debatt

EU-domstolens dom av den 8 april om lagring av uppgifter (C-293/12 och C-594/12)

Religionsfrihet och kulturell mångfald

 

Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Europeiska långsiktiga investeringsfonder

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Torsdagen den 17 april 2014 Föredragningslista  
08:30 - 11:50 Debatt

Transport av avfall

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik (förordning (EG) nr 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Förlängning av den maximalt tillåtna tiden (18 månader) för hållande i förvar i Grekland, vilket strider mot återvändandedirektivet

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

 
  
12:00 - 14:00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Albanien (Kroatiens anslutning till EU)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Avtal med Norge om deltagande i verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Avtal med Liechtenstein om villkoren för Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Europeiska långsiktiga investeringsfonder

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Transport av avfall

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nya psykoaktiva ämnen

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Förhandlingar om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Religionsfrihet och kulturell mångfald

B7-0365/2014 

Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina

 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

B7-0367/2014 

Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen

 
16:00 - 17:00 Omröstning (efter avslutad debatt)

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)

 
   
 
Europaparlamentet sammanträder i Strasbourg
 
 
 
Årskalender