Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 december 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) första behandlingen
PECH

Ole CHRISTENSEN

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 december 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess, och om tillfälligt upphävande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) första behandlingen
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om upphävande av vissa akter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) första behandlingen
LIBE

Claude MORAES

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/…om upphävande av vissa akter i Schengenregelverket på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) första behandlingen
LIBE

Claude MORAES

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om upphävande av vissa akter i Schengenregelverket (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) första behandlingen
LIBE

Claude MORAES

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 november 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/… om inrättandet av ett program för lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2-programmet) för modernisering av den offentliga sektorn (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) första behandlingen
ITRE

Carlos ZORRINHO

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) första behandlingen
LIBE

Kinga GÁL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om rapportering och transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) första behandlingen
ECON

Renato SORU

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 28 april 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/… om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) andra behandlingen
JURI

António MARINHO E PINTO

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) första behandlingen
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.