Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) första behandlingen
LIBE

Kinga GÁL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) första behandlingen
LIBE

Kinga GÁL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/… om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) första behandlingen
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om upphävande av förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

03-07-2018 2017/0347(COD) första behandlingen
ITRE

Barbara KAPPEL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom unionens försvarsindustri (EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

03-07-2018 2017/0125(COD) första behandlingen
ITRE

Françoise GROSSETÊTE

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

03-07-2018 2016/0389(COD) första behandlingen
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 juni 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (EP-PE_TC1-COD(2016)0404)

14-06-2018 2016/0404(COD) första behandlingen
IMCO

Andreas SCHWAB

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets (EU) 2018/… om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

12-06-2018 2015/0277(COD) första behandlingen
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

29-05-2018 2017/0348(COD) första behandlingen
PECH

Alain CADEC

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 (EP-PE_TC1-COD(2016)0238)

29-05-2018 2016/0238(COD) första behandlingen
PECH

Ulrike RODUST

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.