Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 samt rådets förordning (EEG) nr 1101/89 (EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

12-09-2017 2016/0368(COD) första behandlingen
TRAN

Karima DELLI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12-09-2017 2016/0287(COD) första behandlingen
ITRE

Carlos ZORRINHO

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (EP-PE_TC1-COD(2016)0030)

12-09-2017 2016/0030(COD) första behandlingen
ITRE

Jerzy BUZEK

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) första behandlingen
JURI

Max ANDERSSON

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) första behandlingen
JURI

Max ANDERSSON

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (EP-PE_TC1-COD(2013)0432)

05-07-2017 2013/0432(COD) första behandlingen
IMCO

Kaja KALLAS

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (EP-PE_TC1-COD(2017)0007)

04-07-2017 2017/0007(COD) första behandlingen
INTA

Sorin MOISĂ

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) första behandlingen
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) första behandlingen
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) första behandlingen
ITRE

Sofia SAKORAFA

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.