Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 september 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om inrättandet av en europeisk resehandling för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och om upphävande av rådets rekommendation av den 30 november 1994 (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) första behandlingen
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av direktiv 2008/92/EG (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) första behandlingen
ITRE

Barbara KAPPEL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) första behandlingen
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) första behandlingen
TRAN

Michael CRAMER

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om en europeisk gräns- och kustbevakning och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) första behandlingen
LIBE

Artis PABRIKS

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) första behandlingen
PECH

Alain CADEC

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen den 5 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr … /2015 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) första behandlingen
ENVI

Elisabetta GARDINI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) första behandlingen
PECH

Gabriel MATO

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) första behandlingen
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2016/… om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan Europeiska unionen och dess anställda (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) första behandlingen
JURI

Mady DELVAUX

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.