Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014 – 2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) första behandlingen
CULT

Silvia COSTA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av rådets direktiv 92/66/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) första behandlingen
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/… om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) första behandlingen
INTA

Hannu TAKKULA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om järnvägstransportstatistik (omarbetning) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) första behandlingen
TRAN

Karima DELLI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (EP-PE_TC1-COD(2017)0015)

13-03-2018 2017/0015(COD) första behandlingen
TRAN

Peter LUNDGREN

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatumet för medlemsstaternas införlivandeåtgärder (EP-PE_TC1-COD(2017)0350)

01-03-2018 2017/0350(COD) första behandlingen
ECON

Werner LANGEN

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) .../… om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) första behandlingen
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) första behandlingen
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/... om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsningar i tillämpningsområdet för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) första behandlingen
ENVI

Julie GIRLING

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (EP-PE_TC1-COD(2016)0282B)

12-12-2017 2016/0282B(COD) första behandlingen
AGRI

Albert DESS

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.