Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) första behandlingen
INTA

Marielle de SARNEZ

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) första behandlingen
JURI

Laura FERRARA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen (kodifiering) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) första behandlingen
JURI

Laura FERRARA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) första behandlingen
LIBE

Caterina CHINNICI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om harmoniserade index för konsumentpriser och bostadsprisindexet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) första behandlingen
ECON

Roberto GUALTIERI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) första behandlingen
AGRI

Marc TARABELLA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) första behandlingen
EMPL

Heinz K. BECKER

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) första behandlingen
JURI

Heidi HAUTALA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/… om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) första behandlingen
EMPL

Georgi PIRINSKI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 januari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) första behandlingen
IMCO

Catherine STIHLER

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.