Plenum

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel 180 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande

Sök

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Ord

Du kan använda jokertecken (*) i början och/eller i slutet av ett ord: ägg*

 
 
Senaste konsoliderade lagstiftningsdokument
 

Dokument :

 • 189k 
 • 84k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Datum : 12-12-2013

Referens :

2013/0192(COD) första behandlingen
ENVI

Matthias GROOTE

Dokument :

 • 177k 
 • 71k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Datum : 12-12-2013

Referens :

2013/0191(COD) första behandlingen
PECH

João FERREIRA

Dokument :

 • 120k 
 • 47k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Datum : 11-12-2013

Referens :

2013/0249(COD) första behandlingen
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokument :

 • 235k 
 • 125k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Datum : 11-12-2013

Referens :

2011/0269(COD) första behandlingen
EMPL

Marian HARKIN

Dokument :

 • 133k 
 • 56k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2013/EU om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Datum : 10-12-2013

Referens :

2012/0202(COD) första behandlingen
ENVI

Matthias GROOTE

Dokument :

 • 817k 
 • 585k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Datum : 10-12-2013

Referens :

2011/0062(COD) första behandlingen
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokument :

 • 139k 
 • 62k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av direktiv 2009/138/EG (Solvens II) vad gäller datumet för dess införlivande och datumet för dess tillämpning och datumet för upphävande av vissa direktiv (Solvens I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Datum : 21-11-2013

Referens :

2013/0327(COD) första behandlingen
ECON

Sharon BOWLES

Dokument :

 • 921k 
 • 636k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) och om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Datum : 21-11-2013

Referens :

2011/0428(COD) första behandlingen
ENVI

Jutta HAUG

Dokument :

 • 307k 
 • 205k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Datum : 21-11-2013

Referens :

2011/0270(COD) första behandlingen
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokument :

 • 871k 
 • 827k 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Datum : 20-11-2013

Referens :

2011/0282(COD) första behandlingen
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:
 
 • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

  Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
 • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:


  Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.