Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) .../… om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) första behandlingen
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) första behandlingen
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/... om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsningar i tillämpningsområdet för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) första behandlingen
ENVI

Julie GIRLING

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 30 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/…om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och för målet Europeiskt territoriellt samarbete (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) första behandlingen
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 30 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/…om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) första behandlingen
ECON

Gunnar HÖKMARK

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 30 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller övergångsarrangemang för att mildra inverkan på kapitalbasen av införandet av IFRS 9 och för hanteringen av vissa av den offentliga sektorns exponeringar uttryckta i andra än inhemska valutor i medlemsstaterna som stora exponeringar (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) första behandlingen
ECON

Peter SIMON

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) första behandlingen
TRAN

Gesine MEISSNER

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) första behandlingen
INTA

Salvatore CICU

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) första behandlingen
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) första behandlingen
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.