Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) första behandlingen
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen den 5 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr … /2015 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) första behandlingen
ENVI

Elisabetta GARDINI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) första behandlingen
PECH

Gabriel MATO

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) första behandlingen
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2016/… om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan Europeiska unionen och dess anställda (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) första behandlingen
JURI

Mady DELVAUX

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/… om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien (EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

08-06-2016 2016/0039(COD) första behandlingen
INTA

Marielle de SARNEZ

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (EP-PE_TC1-COD(2016)0034)

07-06-2016 2016/0034(COD) första behandlingen
ECON

Markus FERBER

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

07-06-2016 2016/0033(COD) första behandlingen
ECON

Markus FERBER

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 maj 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) första behandlingen
ECON

Sander LOONES

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 maj 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) första behandlingen
JURI

Heidi HAUTALA

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.