Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden (EP-PE_TC1-COD(2013)0150)

25-02-2014 2013/0150(COD) första behandlingen
ENVI

Matthias GROOTE

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om inrättande av Europeiska unionens organ för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av beslut 2009/371/RIF (EP-PE_TC1-COD(2013)0091)

25-02-2014 2013/0091(COD) första behandlingen
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 януари 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия (EP-PE_TC1-COD(2011)0437)

15-01-2014 2011/0437(COD) första behandlingen
IMCO

Philippe JUVIN

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer (EP-PE_TC1-COD(2012)0261)

23-10-2013 2012/0261(COD) första behandlingen
LIBE

Anna HEDH

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.