Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 maj 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) första behandlingen
ECON

Sander LOONES

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 april 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) första behandlingen
JURI

Constance LE GRIP

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 april 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) första behandlingen
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 april 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (omarbetning) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) första behandlingen
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 april 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) första behandlingen
AGRI

Michel DANTIN

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) första behandlingen
INTA

Marielle de SARNEZ

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) första behandlingen
JURI

Laura FERRARA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen (kodifiering) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) första behandlingen
JURI

Laura FERRARA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) första behandlingen
LIBE

Caterina CHINNICI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om harmoniserade index för konsumentpriser och bostadsprisindexet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) första behandlingen
ECON

Roberto GUALTIERI

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.