Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån), om ändring av förordning (EU) 2015/2120 och om upphävande av förordning (EG) nr 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) första behandlingen
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) första behandlingen
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) första behandlingen
ITRE

Miroslav POCHE

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/... om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) första behandlingen
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) första behandlingen
LIBE

Carlos COELHO

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) första behandlingen
LIBE

Carlos COELHO

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) första behandlingen
LIBE

Jeroen LENAERS

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) första behandlingen
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) första behandlingen
LIBE

Axel VOSS

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) första behandlingen
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.