Sök

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 februari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller stärkandet av kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) första behandlingen
LIBE

Monica MACOVEI

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 februari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) första behandlingen
LIBE

Monika HOHLMEIER

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 februari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) första behandlingen
LIBE

Mariya GABRIEL

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 februari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) första behandlingen
INTA

Marielle de SARNEZ

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 januari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) första behandlingen
INTA

Adam SZEJNFELD

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 januari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) första behandlingen
INTA

Hannu TAKKULA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 december 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) första behandlingen
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) första behandlingen
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) första behandlingen
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 december 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) första behandlingen
ECON

Pervenche BERÈS

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel193 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.