Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Quota for nationally produced music

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

30-04-2015 P-006977/2015

EU:s innovationssystem för jordbruket

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

30-04-2015 O-000045/2015

Hotade bin och skyddet av dem

Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Jytte Guteland (S&D)

29-04-2015 P-006812/2015

  Instruments of the new industrial policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Adam Gierek (S&D)

29-04-2015 P-006809/2015

  Discharge of sewage in areas of Community interest in the municipality of San Teodoro, Sardinia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

29-04-2015 P-006808/2015

  Customs corridor at the port of La Spezia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni Toti (PPE), Lara Comi (PPE), Alberto Cirio (PPE)

29-04-2015 P-006803/2015

  VP/HR - Warning shots against likely Russian submarine in Finnish territorial waters

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

28-04-2015 P-006767/2015

  TTIP Regulatory Cooperation Body

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (NI)

28-04-2015 P-006723/2015

  Russia's propaganda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krišjānis Kariņš (PPE)

28-04-2015 P-006689/2015

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)