Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Possible infringement of Directive 98/34/EC and attack on competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

18-09-2014 P-006993/2014

  Further development of the LEADER approach and the regional budget in the 2014-2020 EU funding period

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Michels (GUE/NGL)

17-09-2014 P-006960/2014

  Private sector posts taken up by departing EU Commissioners

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

17-09-2014 P-006958/2014

  Aid for agricultural producers hit by the Russian embargo in regions affected by natural disasters

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

17-09-2014 P-006945/2014

  Respect for democratic principles in Spain and transposition of Framework Decision 2008/913/JHA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

17-09-2014 P-006944/2014

  EU energy budget support programme - Republic of Moldova: Ungheni-Chisinau pipeline

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andi Cristea (S&D)

16-09-2014 P-006943/2014

Rysslands importstopp

Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Malin Björk (GUE/NGL)

16-09-2014 P-006911/2014

  Situation as regards recognised producers' organisations not running an operational programme as per Commission Delegated Regulation (EU) No 932/2014

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Czesław Adam Siekierski (PPE)

16-09-2014 P-006910/2014

  Impact of the Russian Embargo on European Agriculture

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Cicu (PPE)

16-09-2014 P-006909/2014

  European response to frequent flooding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

16-09-2014 P-006908/2014

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)