Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Seeking a court ruling on the German road-toll controversy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

28-09-2016 P-007186/2016

  Tax status of French ports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alain Cadec (PPE)

28-09-2016 P-007185/2016

  EU-US free trade negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paavo Väyrynen (ALDE)

27-09-2016 P-007140/2016

Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, för PPE-gruppen

27-09-2016 O-000117/2016/ändr. 1

  Viability of the gas extraction and storage project in the Doñana Natural Park

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Sebastià (Verts/ALE)

26-09-2016 P-007097/2016

  Updating and assessment of River Basin Management Plans in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Marco Zanni (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

26-09-2016 P-007095/2016

  Absorption of the European Structural and Investment Funds (ESI Funds) in Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Victor Boştinaru (S&D)

26-09-2016 P-007094/2016

  Treatment of Italian cross-border workers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

26-09-2016 P-007093/2016

  Abolition of roaming surcharges in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javi López (S&D)

26-09-2016 P-007089/2016

  Visa reciprocity between the EU and the USA and Canada

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eva Paunova (PPE)

26-09-2016 P-007074/2016

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)