Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Environmental impact of aviation - slot allocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

18-04-2018 P-002187/2018

  VP/HR - The humiliation of a high-ranking Serbian official in Kosovo and the degradation of Serbia-Kosovo relations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF)

18-04-2018 P-002186/2018

  Slaughter of pigs: price transparency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

16-04-2018 P-002153/2018

  Visa discrimination against Romanian and Bulgarian citizens by the Cayman Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

13-04-2018 P-002116/2018

  Human rights violations in Vietnam and the EU-Vietnam trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

12-04-2018 P-002107/2018

  Free Interrail passes for 18-year-old EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

12-04-2018 P-002105/2018

  The inclusion of shops selling cultural artefacts in Annex III to the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

12-04-2018 P-002090/2018

Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

12-04-2018 O-000041/2018

Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur

Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

12-04-2018 O-000040/2018

  Changes to the Portugal 2020 Partnership Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

11-04-2018 P-002072/2018

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)