Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Innovativ utvecklingsfinansiering

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Davor Ivo Stier, för PPE-gruppen

01-07-2015 O-000086/2015

  Ban on the sale of dairy products prepared using powdered milk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

30-06-2015 P-010574/2015

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

  European rules and Greek reality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

30-06-2015 P-010546/2015

EU:s investeringspaket till Grekland

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Rebecca Harms, Philippe Lamberts, för Verts/ALE-gruppen

30-06-2015 O-000085/2015

Nedskärningar av offentligt utvecklingsbistånd och innovativ utvecklingsfinansiering

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, för S&D-gruppen

30-06-2015 O-000084/2015

  EU aid in the area of border surveillance, migration and refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Péter Niedermüller (S&D)

29-06-2015 P-010521/2015

Genomförande av artikel 20.2 i tjänstedirektivet och artikel 8.3 i direktivet om konsumenträttigheter

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Evelyne Gebhardt, för S&D-gruppen
Andreas Schwab, för PPE-gruppen

29-06-2015 O-000083/2015

  Radicalisation and recruitment of Europeans via social media platforms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

26-06-2015 P-010419/2015

  Progress on investigations into laws on deferred tax assets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

26-06-2015 P-010404/2015

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)