Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Role of NGOs in the migratory flows of the Central Mediterranea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Marco Valli (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD)

25-04-2017 P-002883/2017

  Sale and nationalisation of the Portuguese bank Novo Banco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

25-04-2017 P-002865/2017

Konkurrensneutralitet på bostadsmarknaden

Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Malin Björk (GUE/NGL)

25-04-2017 P-002864/2017

  Cadmium pollution at Roșia Montană, Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE)

25-04-2017 P-002862/2017

  Forced labour performed by North Koreans in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Peter van Dalen (ECR)

24-04-2017 P-002851/2017

  Commission infringement procedure against Hungary on restrictions to the establishment of pharmacies (freedom of movement of capital and freedom of establishment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lambert van Nistelrooij (PPE)

21-04-2017 P-002833/2017

  Imports into the EU of rice from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

20-04-2017 P-002830/2017

  VP/HR - Detention of the documentary film maker Gabriele Del Grande

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-04-2017 P-002817/2017

  Interconnection of national land registries and data protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE)

19-04-2017 P-002792/2017

  Plant health checks on citrus fruit imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Florent Marcellesi (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002783/2017

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)