Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Internet access in rural Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

24-11-2014 P-009645/2014

Fråga till Frans Timmermans om Refit och regelförenklingsagendan

Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Jytte Guteland (S&D)

21-11-2014 P-009600/2014

  Unveiling of German road toll scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

20-11-2014 P-009545/2014

  Help for the people of Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

20-11-2014 P-009525/2014

  VP/HR - developments in Mexico following the disappearance of 43 students

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

20-11-2014 P-009524/2014

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

20-11-2014 O-000090/2014

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet

Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

20-11-2014 O-000089/2014

Konkurrenskraft i EU:s stålindustri

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Patrizia Toia, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Brando Benifei, Simona Bonafè, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini, för S&D-gruppen

20-11-2014 O-000088/2014

Stålfabriken Acciai Speciali Terni (AST) i Italien

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Antonio Tajani, för PPE-gruppen

20-11-2014 O-000087/2014

  New dangerous strain of bird flu

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

19-11-2014 P-009485/2014

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)