Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Renewed Turkish threats to send large numbers of illegal migrants to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

22-03-2017 P-001890/2017

  Review of partnership between EU Member States and Turkey

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

21-03-2017 P-001883/2017

  Publication of the Tagus river basin plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

21-03-2017 P-001870/2017

Utrensning av sjunkna skepp i Donau

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

21-03-2017 O-000021/2017

  Information concerning industrial waste moved from ILVA in Apulia to the Cisma Ambiente landfill site in Melilli, Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD)

20-03-2017 P-001865/2017

  Discriminatory practices by UBER

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

20-03-2017 P-001840/2017

  Spoiled meat scandal in Brazil and its implications for the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

20-03-2017 P-001834/2017

  High asbestos values ​​in groundwater near the reservoir supplying water to the city of Alessandria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD)

17-03-2017 P-001823/2017

Europeiska unionens solidaritetskår

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Petra Kammerevert, för utskottet för kultur och utbildning

17-03-2017 O-000020/2017

  The detention of migrants in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hilde Vautmans (ALDE)

16-03-2017 P-001770/2017

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)