Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Environmental and economic impact of ash dieback

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goddyn (ENF)

06-12-2016 P-009224/2016

Jämn könsfördelning bland domare vid Europeiska unionens domstol

Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Mady Delvaux, för utskottet för rättsliga frågor

06-12-2016 O-000149/2016

  Extension of the EU's protection of geographical indications to non-agricultural products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

05-12-2016 P-009222/2016

  VP/HR - Cabinda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Aliot (ENF)

05-12-2016 P-009221/2016

  Cypriot reunification talks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Geoffrey Van Orden (ECR)

05-12-2016 P-009220/2016

  Disease registries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

05-12-2016 P-009209/2016

  Monthly payments to Joaquin Almunia following his appointment as Chairman of the Centre for European Policy Studies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

05-12-2016 P-009205/2016

  Misappropriation of EU funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gilles Pargneaux (S&D)

05-12-2016 P-009204/2016

  VP/HR - Condemnation of provocative statements by Turkish Foreign Minister Çavuşoğlu maintaining that Imia belongs to Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

05-12-2016 P-009192/2016

  Marketing of a hybrid tobacco product

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

05-12-2016 P-009191/2016

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)