Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Request for a Hungarian derogation from the VAT Directive regarding temporary workers and school cooperatives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

24-02-2015 P-002825/2015

  EU aid to Zimbabwe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

24-02-2015 P-002740/2015

  Possibility that Hungary may have breached the obligations imposed on the Member States by the Council in relation to Russia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

23-02-2015 P-002695/2015

  'Ghost ship' Blue Sky M

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ska Keller (Verts/ALE)

23-02-2015 P-002661/2015

Undanröjande av hinder för etableringsfriheten inom taxibranschen

Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

20-02-2015 P-002643/2015

  Limitation of social housing construction by Commission Decision 2012/21/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D)

20-02-2015 P-002640/2015

  The gas transit agreement between Hungary and Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-02-2015 P-002639/2015

  Use of colourings in 'arancia rossa' juice drinks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

20-02-2015 P-002638/2015

  Violence linked to sports events

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Simona Bonafè (S&D), Enrico Gasbarra (S&D)

20-02-2015 P-002637/2015

  The Moon

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE)

19-02-2015 E-002609/2015

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)