Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Nigel Farage (EFDD)

20-05-2015 P-008110/2015

  Drawbridge at the port of Valencia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

19-05-2015 P-007885/2015

Genomförande av artikel 20.2 i tjänstedirektivet och artikel 8.3 i direktivet om konsumenträttigheter

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Evelyne Gebhardt, för S&D-gruppen

19-05-2015 O-000059/2015

  Checks on animals and animal products at EU external border crossing-points

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

18-05-2015 P-007860/2015

  EFSI at the expense of European university research

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

18-05-2015 P-007843/2015

  VP/HR - Rohingya and white cards in Burma

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE)

18-05-2015 P-007832/2015

  Google

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Mach (EFDD)

13-05-2015 P-007795/2015

Bristande överensstämmelse mellan målet för den fleråriga planen för Östersjön och grundförordningen

Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Linnéa Engström (Verts/ALE)

13-05-2015 P-007793/2015

  Savings due to the United Kingdom's rebate on its national contributions to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

13-05-2015 P-007792/2015

  Structural funds monitoring system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miroslav Poche (S&D)

13-05-2015 P-007791/2015

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)