Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Voting on CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

21-06-2016 P-004999/2016

  Exempting Portugal from excessive-deficit sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

20-06-2016 P-004937/2016

Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

20-06-2016 O-000093/2016

Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust

Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

20-06-2016 O-000092/2016

  VAT exemption

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

17-06-2016 P-004920/2016

  Change in the risk status of French beef following a case of bovine spongiform encephalopathy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-06-2016 P-004919/2016

  Rent certainty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

17-06-2016 P-004918/2016

Överföringar av personuppgifter till Kina - hur skyddas EU-medborgarna?

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Michał Boni, för PPE-gruppen

17-06-2016 O-000091/2016

  Energy prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dan Nica (S&D)

16-06-2016 P-004916/2016

  Postal statistics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

16-06-2016 P-004900/2016

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)