Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  VP/HR - Relationship between the EU and the Organization of American States (OAS) in the management of the humanitarian and political crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

19-09-2018 P-004750/2018

De lokala och regionala myndigheternas roll i migrationshanteringen

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, för ALDE-gruppen

19-09-2018 O-000104/2018

De lokala och regionala myndigheternas roll i migrationshanteringen

Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, för ALDE-gruppen

19-09-2018 O-000103/2018

  'Wild boar fence' along the Danish-German border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-09-2018 P-004719/2018

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Olaglig handel med sällskapsdjur i EU

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

17-09-2018 O-000102/2018

Olaglig handel med sällskapsdjur i EU

Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, för GUE/NGL-gruppen

13-09-2018 O-000100/2018

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)