Kontakt

Frågor för muntligt besvarande med debatt

Frågor kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller av minst 5 % av parlamentets samlade ledamöter (38) till rådet, kommissionen eller till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett sammanträde.

Artikel 132.2–132.5, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska gälla i tillämpliga delar.