Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  REPORT on working conditions and precarious employment

14-06-2017 A8-0224/2017 2016/2221(INI)
EMPL

Neoklis SYLIKIOTIS

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet

13-06-2017 A8-0223/2017 2017/2021(IMM)
JURI

Sajjad KARIM

  REPORT on the role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries

15-06-2017 A8-0221/2017 2016/2035(INI)
PECH

Renata BRIANO

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.