Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  REPORT on media pluralism and media freedom in the European Union

12-04-2018 A8-0144/2018 2017/2209(INI)
LIBE

Barbara SPINELLI

BETÄNKANDE om årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet

09-04-2018 A8-0141/2018 2017/2010(INI)
JURI

Mady DELVAUX

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

09-04-2018 A8-0140/2018 2017/0305(NLE)
EMPL

Miroslavs MITROFANOVS

ÄNDRINGSFÖRSLAG

BETÄNKANDE om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016

06-04-2018 A8-0139/2018 2017/2190(INI)
CONT

Marco VALLI

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.