Måndagen den 2 oktober 2017 - Torsdagen den 5 oktober 2017

Strasbourg

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Asean

28-06-2017 A8-0243/2017 2017/2026(INI)
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

BETÄNKANDE om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden

06-07-2017 A8-0251/2017 2015/2062(INI)
LIBE

Joëlle BERGERON

BETÄNKANDE om kontroll av unionsrättens tillämpning 2015

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

BETÄNKANDE om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU

13-09-2017 A8-0271/2017 2017/2008(INI)
FEMM

Anna HEDH

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.