Måndagen den 13 november 2017 - Torsdagen den 16 november 2017

Strasbourg

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017

16-10-2017 A8-0308/2017 2017/2130(INI)
AFET

Laima Liucija ANDRIKIENĖ , Knut FLECKENSTEIN

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om handlingsplanen för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag

23-10-2017 A8-0326/2017 2017/2066(INI)
ECON

Olle LUDVIGSSON

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016

23-10-2017 A8-0328/2017 2017/2126(INI)
PETI

Marlene MIZZI

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar

23-10-2017 A8-0329/2017 2016/2245(INI)
REGI

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU

23-10-2017 A8-0330/2017 2017/2085(INI)
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Omröstningslista :   [init.]

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.