Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

REKOMMENDATION om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

11-06-2018 A8-0207/2018 2017/0900(NLE)
AFCO

Danuta Maria HÜBNER , Pedro SILVA PEREIRA

BETÄNKANDE om kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 2017/2273(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.