Måndagen den 11 februari 2019 - Torsdagen den 14 februari 2019

Strasbourg

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik

30-01-2019 A8-0019/2019 2018/2088(INI)
ITRE

Ashley FOX

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap

23-01-2019 A8-0022/2019 2018/0282(NLE)
TRAN

Karima DELLI

Omröstningslista :  FINAL VERSION [***]

BETÄNKANDE om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2018

24-01-2019 A8-0024/2019 2018/2280(INI)
PETI

Cecilia WIKSTRÖM

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.