skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Kto może Ci pomóc?

 .

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego

Każdy obywatel, działając indywidualnie lub łącznie z innymi osobami, może w dowolnym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego, na podstawie art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym.

Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania prawa UE, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję.
Petycje można składać elektronicznie na stronie Komisji.

Komisja Petycji
Formularz petycji on-line
Portal petycji
 
 .

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich to niezależny i bezstronny organ, rozpatrujący sprawy związane z administracją UE. Bada on skargi złożone na niewłaściwe administrowanie w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE. Działalność Rzecznika dotyczy przykładowo nieprawidłowości administracyjnych, niesprawiedliwości, dyskryminacji, nadużycia władzy, braku odpowiedzi, nieudzielenia informacji i zbędnej zwłoki. Skargę może złożyć każdy obywatel lub rezydent UE, każde przedsiębiorstwo, stowarzyszenie czy inny organ, którego siedziba jest zarejestrowana w UE.

Więcej informacji dostępne jest na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 
 .

Komisja Europejska

Komisja Europejska odpowiada za przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie. Z racji realizacji tego zadania Komisję nieformalnie nazywa się „strażniczką traktatów”. Skargę do Komisji można składać w przypadku, gdy uważają Państwo, że państwo członkowskie narusza prawo UE.

Więcej informacji na stronie
 
 .

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) to niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest ochrona danych osobowych i prywatności oraz propagowanie dobrych praktyk w instytucjach i organach UE. Zadania te realizuje, monitorując proces przetwarzania danych przez organy administracji UE, służąc doradztwem w kwestii polityki i prawodawstwa w odniesieniu do ochrony prywatności, jak też współpracując z podobnymi organami na poziomie UE, w państwach członkowskich i poza terytorium UE. EIOD otrzymuje skargi od pracowników instytucji UE oraz od innych osób, które zarzucają europejskiej instytucji lub organowi nieprawidłowe przetwarzanie ich danych. Jeżeli skarga jest dopuszczalna, EIOD zazwyczaj przeprowadza dochodzenie. O wynikach takiego dochodzenia informuje się skarżącego oraz podejmuje się konieczne środki.

Więcej informacji na stronie
 
 .

SOLVIT

SOLVIT zajmuje się problemami o wymiarze transgranicznym, zaistniałymi między obywatelami lub przedsiębiorstwami z jednej strony a krajowymi władzami publicznymi z drugiej. Jest to sieć on-line koordynowana przez Komisję Europejską. Państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia prowadzą za pośrednictwem krajowych centrów SOLVIT współpracę mającą na celu rozwiązanie w terminie dziesięciu tygodni problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa w obszarze rynku wewnętrznego przez krajowe władze publiczne.

Więcej informacji na stronie
 
 .

Europejskie Centra Konsumenckie

Europejskie centra konsumenckie (ECC) istniejące w każdym z 27 państw członkowskich UE oraz w Islandii i Norwegii zapewniają konsumentom prawne i praktyczne doradztwo w sprawach dotyczących transgranicznych zakupów i usług na rynku wewnętrznym. ECC może kontaktować się w Państwa imieniu z przedsiębiorstwem w dowolnym spośród wymienionych państw poza Państwa rodzimym krajem, skierować Państwa na drogę postępowania mającego na celu rozstrzygnięcie sporu lub zaproponować inne rozwiązania.

Odwiedź stronę ECC
 
 .

Serwis Twoja Europa

Serwis Twoja Europa dostarcza szczegółowych informacji i praktycznych wskazówek w kwestii praw, jakie Państwu przysługują z racji zamieszkiwania, wykonywania pracy, podróżowania lub prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim UE innym niż kraj ojczysty.


Serwis Twoja Europa
 
 .

Europe Direct

W razie pytań dotyczących UE można się kontaktować z serwisem Europe Direct, wybierając numer telefoniczny 00 800 6 7 8 9 10 11 z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej.

Można również udać się do centrum informacyjnego Europe Direct lub wysłać zapytanie pocztą elektroniczną.

Więcej informacji na stronie