skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 
 .

CZYM JEST ReACT?

ReACT jest inicjatywą Parlamentu Europejskiego, która wpisuje się w ramy wyborów europejskich w 2014 roku. Inicjatywa obejmuje cykl pięciu konferencji – debat interaktywnych, mających na celu skupienie uwagi liderów opinii publicznej i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na najważniejszych problemach UE. Parlament Europejski chce w ten sposób stworzyć platformę dyskusji i wymiany poglądów, która pozwoliłaby na wypracowanie nowych idei umożliwiających rozwiązywanie aktualnych problemów.

WARSZAWA – miejsce drugiej konferencji ReACT

Warszawa to dynamiczne miasto, które mimo dramatycznej historii nigdy nie przestało się rozwijać. Dlatego właśnie nadaje się znakomicie na gospodarza drugiej konferencji ReACT na temat „UE w świecie współczesnym - energia do działania”. Patrząc z szerszej perspektywy, sytuacja Polski graniczącej z trzema krajami spoza Unii Europejskiej to dobry przykład przyszłych wyzwań, z którymi będzie się musiała zmierzyć UE. Dzięki przynależności do UE Polska zyskała na znaczeniu w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Dwa aspekty, które sprawiają, że UE stanowi atrakcyjny model współpracy politycznej, to w szczególności bezpieczeństwo i stabilność. Jednak Polska należy nadal do tej grupy krajów UE, które są najbardziej narażone na zachwiania bezpieczeństwa energetycznego. Koncentrując się na takich zagadnieniach jak uzależnienie energetyczne, ochrona danych osobowych i Partnerstwo Wschodnie, konferencja ReACT Warszawa powinna pobudzić uczestników do ponownego przemyślenia tych istotnych kwestii.

 

UZALEŻNIENIE ENERGETYCZNE, PARTNERSTWO WSCHODNIE, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – niektóre z przyszłych wyzwań,
z którymi będzie się musiała zmierzyć UE

Parlament Europejski podkreśla potrzebę podejmowania wspólnych wysiłków w dziedzinie nowych technologii energetycznych oraz dalszej dywersyfikacji dostaw energii i zapewniania większego bezpieczeństwa energetycznego. Obecnie wszystkie kraje UE cechuje podobny wskaźnik uzależnienia energetycznego przekraczający 50% i szacuje się, że do roku 2035 uzależnienie UE od importu ropy i gazu przekroczy poziom 80%.

Chcąc zabezpieczyć swoje interesy energetyczne, UE nie może się ograniczać do zasobów wewnętrznego rynku energetycznego – musi poszukiwać źródeł energii poza granice Unii, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne i przyspieszyć nawiązywanie międzynarodowych umów o współpracy energetycznej. W tym kontekście graniczenie z krajami spoza UE oferuje możliwość dywersyfikacji unijnych dostaw energii. Ponadto bezpieczeństwo i dobrobyt krajów UE oraz ich sąsiadów spoza UE są ze sobą coraz mocniej związane. Z tego powodu Parlament Europejski współpracuje ściśle z partnerami ze Wschodu w zakresie wyzwań energetycznych, praw człowieka, migracji i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i ochrona to polityczne priorytety polityki UE, a unia jej państw członkowskich stanowi unikatowe zabezpieczenie stabilności politycznej i bezpieczeństwa w Europie. Ochrona danych jest traktowana przez członków Parlamentu Europejskiego jako jedno z kluczowych wyzwań warunkujących bezpieczeństwo. We współczesnym świecie, powiązanym coraz gęstszą siecią różnych form komunikacji, zapewnienie bezpiecznej wymiany danych osobowych online i offline ma kluczowe znaczenie.

 

PARLAMENT EUROPEJSKI A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

Uzależnienie energetyczne

Parlament Europejski konsekwentnie wyraża swoje silne poparcie dla wspólnej polityki energetycznej oraz prawdziwie zintegrowanego i wolnego rynku energetycznego poprzez podejmowanie kwestii konkurencyjności, bezpieczeństwa, dywersyfikacji i zrównoważonego rozwoju. Wiele razy wzywał do szerzej zakrojonej współpracy i większej solidarności między państwami członkowskimi dążąc do realizacji celów strategii „Europa 2020”. Ta unijna strategia na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu skupia się na pięciu kluczowych obszarach: zatrudnienie, edukacja, badania i innowacyjność, włączenie społeczne i ograniczenie ubóstwa oraz klimat i energia.

Ochrona danych osobowych

Członkowie Parlamentu Europejskiego nalegali zawsze na zapewnienie równowagi pomiędzy zwiększeniem bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych a swobodnym przepływem danych w obrębie UE. Parlament Europejski dokonuje obecnie szeroko zakrojonego przeglądu prawodawstwa UE w zakresie ochrony danych, co zapewni bezpieczeństwo danych Europejczyków, zarówno online, jak i offline.

Partnerstwo Wschodnie

Stopniowe rozszerzanie UE zaowocowało nawiązaniem przez Unię bliższych kontaktów z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego oraz doprowadziło do powołania Partnerstwa Wschodniego. Kluczowym aspektem prac Parlamentu Europejskiego w ramach tej inicjatywy jest promowanie praw człowieka i demokracji. Parlament Europejski przyjął kilka rezolucji, w których wyraził zaniepokojenia przykładami wybiórczej sprawiedliwości, w tym przypadkiem byłej premier Ukrainy, Julii Tymoszenko. W ramach powołanego przy Partnerstwie Wschodnim zgromadzenia parlamentarnego Euronest członkowie Parlamentu Europejskiego spotykają się również dwa razy do roku z członkami parlamentu Partnerstwa Wschodniego, aby wymieniać poglądy na temat bieżących kwestii. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego obserwują także wybory w krajach partnerskich.

Parlament Europejski a uzależnienie energetyczne

Zaawansowane biopaliwa

Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia limitu korzystania z tradycyjnych biopaliw oraz do szybkiego przejścia na nowe biopaliwa z alternatywnych źródeł, takich jak wodorosty i odpady. Środki te mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych będącej efektem coraz częstszego wykorzystywania terenów rolniczych do produkcji biopaliw.

Parlament wspiera przejście na paliwa nowej generacji
 .

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) ma na celu doprowadzenie do zasadniczych przekształceń na polu produkcji i wykorzystania energii. UE chce zająć czołową pozycję na świecie w dziedzinie ekonomicznych technologii niskoemisyjnych. Parlament Europejski dąży też do uwzględnienia w planie EPSTE potrzeb w zakresie wydajności energetycznej.

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych
 .

Inteligentna Energia — Europa (IEE)

„Inteligentna Energia — Europa” to program finansowania przedsiębiorstw, które chcą zadbać o bardziej zrównoważony rozwój energetyki. Program ten stanowi element szeroko zakrojonych działań mających na celu wspieranie polityki UE w zakresie wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

IEE programme
 .

Program badawczo-rozwojowy Horizon 2020

Horizon 2020 to parasolowy program ramowy łączący wszystkie europejskie projekty badawczo-rozwojowe. Jego celem jest przekształcenie wszystkich wynalazków naukowych w produkty, a także stawianie czoła wyzwaniom stwarzanym przez globalizację, takim jak bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatu.

Finansowanie badań naukowych w UE po 2013: porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pakietu legislacyjnegoBadania i innowacje
 .

Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR)

Siódmy Program Ramowy Badań to europejski program finansowania, którego celem jest wspieranie i stymulowanie badań w dziedzinach, takich jak energetyka, ochrona środowiska, transport i wiele innych.

Najważniejsze dokumenty dotyczące 7 PR

Wydajność energetyczna
Wprowadzając unijną dyrektywę w sprawie wydajności energetycznej, Parlament Europejski wyraził zgodę na stosowanie środków narzucających obowiązkowe oszczędzanie energii, w tym na renowację budynków publicznych, programy oszczędzania energii przez zakłady użyteczności publicznej oraz audyty energetyczne we wszystkich dużych firmach. Ograniczenie zużycia energii o 20% pozwoliłoby Unii Europejskiej zaoszczędzić 50 mld EUR rocznie.

Efektywność energetyczna: miliardy euro oszczędności
 

Parlament Europejski a ochrona danych

Pakiet legislacyjny dotyczący ochrony danych

Parlament Europejski dokonuje obecnie szeroko zakrojonego przeglądu prawodawstwa UE w zakresie ochrony danych, co powinno zapewnić bezpieczeństwo danych Europejczyków, zarówno online, jak i offline.
Pakiet reform dotyczących ochrony danych składa się z dwóch projektów ustaw: z rozporządzenia ogólnego dotyczącego całości procesów przetwarzania danych osobowych w UE oraz z dyrektywy w sprawie przetwarzania danych mającej na celu zapobieganie przestępstwom kryminalnym i ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w tych sprawach oraz sądowe ściganie winnych, a także egzekwowanie sankcji karnych.

Reforma ochrony danych - dowiedz się, dlaczego jest tak ważna!Q&A on EU data protection reform
 .

Zapytanie do programu nadzoru w Stanach Zjednoczonych

Kilka tygodni temu działająca przy Parlamencie Europejskim Komisja Wolności Obywatelskich poinformowała o skierowaniu szczegółowego zapytania do amerykańskiego programu nadzoru:

Civil Liberties Committee holds second hearing on NSA snooping
 .

Odrzucenie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)

Członkowie Parlamentu Europejskiego uznali, że obszerny traktat międzynarodowy ACTA był zbyt nieprecyzyjny i stwarzał możliwości błędnej interpretacji. Z obawy o to, że umowa ta mogłaby zagrażać wolnościom obywatelskim (zwłaszcza w Internecie), Parlament Europejski odrzucił ten dokument.

Parlament Europejski odrzuca porozumienie ACTA
 .

Ochrona danych osobowych (dyrektywa 95/46/WE)

Parlament Europejski przyjął tę dyrektywę w 1995 r., aby stworzyć ramy prawne zapewniające równowagę pomiędzy wysokim poziomem ochrony prywatności osób a swobodnym przepływem danych osobowych w obrębie Unii Europejskiej.

Ochrona danych osobowych
 .

Ochrona danych w sektorze komunikacji elektronicznej (dyrektywa 2002/58/WE)

Dzięki tej wchodzącej w skład „pakietu telekomunikacyjnego” dyrektywie, przyjętej przez Parlament Europejski w 2002 r., użytkownicy mogą zaufać usługom i technologiom wykorzystywanym do komunikacji elektronicznej. Główne wymagania określone w tym dokumencie dotyczą spamu i instalacji plików cookie.

Ochrona danych w sektorze łączności elektronicznej
 

Parlament Europejski a Partnerstwo Wschodnie

EURONEST

Euronest to forum parlamentarne złożone z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i partnerów z Europy Wschodniej, którego celem jest promowanie współpracy politycznej oraz dalszej integracji gospodarczej.

Euronest
 .

Respektowanie praw człowieka

Parlament Europejski domaga się poszanowania praw demokratycznych i praw człowieka oraz sprawiedliwego traktowania przez sądy. W przyjętej ostatnio rezolucji członkowie Parlamentu Europejskiego skrytykowali decyzję Sądu Najwyższego Ukrainy o odroczeniu przesłuchania kasacyjnego w sprawie byłej premier Julii Tymoszenko, która odwołała się od wyroku skazującego ją na siedem lat więzienia.

PE: Ukraina powinna zaprzestać stosowania wybiórczej sprawiedliwości wobec przeciwników politycznychYulia Tymoshenko must be allowed medical treatment, says Euronest Parliamentary AssemblyUkraina: wyrok na Tymoszenko przeszkodą dla dalszych rozmów z Unią?
 .

Wspieranie wartości demokratycznych

Parlament Europejski wyraził głębokie zaniepokojenie naciskami Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, które podpisały umowy z UE. Członkowie Partnerstwa Wschodniego uchwalili rezolucję i wezwali do podjęcia konkretnych środków w celu wsparcia krajów partnerskich.

Posłowie wzywają Rosję do respektowania prawa państw post-sowieckich do bliższych związków z UE
 .

Pakiet legislacyjny dotyczący udzielania azylu

W czerwcu tego roku Parlament Europejski uzgodnił nowe przepisy, w których określono wspólne procedury i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu, a także podstawowe prawa osób ubiegających się o azyl, które przybyły do UE. Wspólny europejski system azylowy pozwoli także powstrzymać przemieszczanie osób ubiegających się o azyl do państw członkowskich niezdolnych do zapewnienia tym osobom godziwych warunków do życia.

Common European Asylum System: what's at stake?
 .

Partnerstwo Wschodnie

Ta inicjatywa UE jest skierowana do sześciu krajów Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Ma na celu promowanie demokracji i dobrego sprawowania władzy, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także promowanie reform w tym sektorze oraz ochrony środowiska.

Eastern Partnership
 

Prelegenci i Moderator

Grażyna Piotrowska-Oliwa

Grażyna Piotrowska-Oliwa – swoją karierę zaczęła w Ministerstwie Skarbu Państwa w 1997 roku. Ukończyła elitarne studia Executive MBA w francuskim Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD), Krajową Szkołę Administracji Publicznej, studiowała również m.in. w London School of Economics. Szybko dostrzeżono jej talenty menedżerskie i przygotowanie merytoryczne. Objęła stanowisko dyrektora ds. Regulacji i Strategii w Telekomunikacji Polskiej, następnie została prezesem Zarządu PTK Centertel (Orange), potem członkinią Rady Nadzorczej PZU oraz Zarządu PKN Orlen. W roku 2012 została prezesem PGNiG. Obecnie pełni funkcję wiceprezydent organizacji Pracodawcy RP, zasiada również w radzie nadzorczej Hawe, gdzie jest szefową Komitetu Audytu.

Na bezpieczeństwo energetyczne Europy składa się kilka czynników. Wśród nich znajduje się import węglowodorów, konkurencja w dostawach paliw oraz bardzo medialny ostatnio temat wydobycia gazu łupkowego

 .

Adam Bodnar

Dr Adam Bodnar –jest znanym działaczem na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także kieruje działem prawnym Fundacji. Jest także adiunktem w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak: obywatelstwo Unii Europejskiej, ochrona praw podstawowych w UE oraz wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Współpracuje także z Agencją Praw Podstawowych UE, której doradza w zakresie stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Ochrona danych osobowych jest szczególnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Jest to temat pojawiający się w negocjacjach handlowych z USA oraz w aktach i umowach międzynarodowych. Parlament Europejski pracuje obecnie nad nowymi regulacjami nt. danych osobowych.

 .

Elżbieta Kaca

Elżbieta Kaca – zajmuje się Europejską Polityką Sąsiedztwa, głównie Partnerstwem Wschodnim, a także polityką Unii Europejskiej wobec regionu Europy Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem relacji politycznych, handlowych i energetycznych. Pracuje jako  analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Studiowała nauki polityczne na uniwersytetach w Warszawie i Bordeaux oraz ukończyła studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Natolinie. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i francuskim.

Partnerstwo Wschodnie jest szansą dla całej Unii Europejskiej, ale potrzebne są tu odpowiednie i przemyślane działania. To ważny czynnik współpracy z państwami sąsiadującymi z Unią. Trzeba jednak pamiętać, że pozycja Unii jest nadal słabo ugruntowana w regionie Partnerstwa Wschodniego.

 .

Jarosław Gugała

Jarosław Gugała – polski dziennikarz i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci medialnych  Polsce. W latach 90. dyrektor I Programu TVP oraz Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Od 2003 roku dziennikarz TV Polsat. Był szefem Wydarzeń oraz Pionu Publicystyki i Informacji TV Polsat. Komentator i publicysta. Współpracuje z wieloma tytułami prasowymi i rozgłośniami radiowymi. Wykładowca dziennikarstwa – obecnie współpracuje z SWPS w Warszawie.  W latach 1999-2003 pełnił obowiązki dyplomatyczne –był ambasadorem RP w Urugwaju.
Jest absolwentem iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich z ekonomii w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Jego hobby to piosenka literacka. Jest muzykiem i autorem tekstów oraz przekładów. Współtwórca Zespołu Reprezentacyjnego wykonującego poezję śpiewaną i piosenki literackie.

 

JAK MOŻNA UCZESTNICZYĆ W KONFERENCJI

Jeśli dostali Państwo zaproszenie w formie elektronicznej

wystarczy skorzystać z linka wskazanego w zaproszeniu i zarejestrować się wypełniając formularz przygotowany w tym celu. Wystarczy mniej niż 5 minut, żeby zakończyć całą procedurę.

 .

Jeśli nie dostali Państwo zaproszenia w formie elektronicznej

Nasza konferencja  ReACT Warszawa dotyczy nas wszystkich. Dlatego będzie ona transmitowana bezpośrednio na stronie Biura Informacji Parlamentu Europejskiego.

Jeśli nie dostali Państwo oficjalnego zaproszenia do udziału w konferencji na miejscu, możecie Państwo wejść na tę stronę w dniu 14 listopada o godz. 14, żeby obserwować  oraz aktywnie uczestniczyć w debatach przesyłając swoje komentarze czy uwagi poprzez swoje konto na Twitterze używajac

#reactwarszawa

Galeria zdjęć

Galeria wideo

Adam Bodnar- ReAct Warzsawa 14 listopada 2013 roku - YouTube  

Adam Bodnar- ReAct Warzsawa 14 listopada 2013 roku - YouTube

14-11-2013

Grażyna Piotrowska-Oliwa- ReAct Warzsawa 14 listopada 2013 roku - YouTube  

Grażyna Piotrowska-Oliwa- ReAct Warzsawa 14 listopada 2013 roku - YouTube

14-11-2013

Elżbieta Kaca- ReAct Warzsawa 14 listopada 2013 roku - YouTube  

Elżbieta Kaca- ReAct Warzsawa 14 listopada 2013 roku - YouTube

14-11-2013

ReAct Warsaw: Jerzy Buzek - YouTube  

ReAct Warsaw: Jerzy Buzek - YouTube

14-11-2013