skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Przemówienie przewodniczącego PE Antonia Tajaniego z okazji posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 22 czerwca

Przewodniczący PE Antonio Tajani
Przewodniczący PE Antonio Tajani
 .

„Brexit, kryzys wewnątrz Unii i poza jej granicami oraz obawy obywateli dotyczące globalizacji przyczyniają się do poszukiwania ochrony w postaci europejskiej jedności. Nie możemy zawieść tych oczekiwań. Przy braku rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, imigracji, bezrobocia czy zmiany klimatu lukę zapełni syreni śpiew populizmu.”
 

 

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Szefowie Państw i Rządów! Szanowny Przewodniczący Komisji!

Pragnę przyłączyć się do przewodniczącego Donalda Tuska i bardzo ciepło powitać prezydenta Emmanuela MACRONA i premiera Leo VARADKARA, którzy spotykają się z nami na posiedzeniu Rady po raz pierwszy.

Niedawne wyniki wyborów i liczne sondaże wskazują na wyraźną zmianę tendencji, jeśli chodzi o opinię naszych obywateli na temat Unii Europejskiej.

Z pewnością jest to po części związane z ożywieniem gospodarczym, ale nie tylko.

Brexit, kryzys wewnątrz Unii i poza jej granicami oraz obawy obywateli dotyczące globalizacji przyczyniają się do poszukiwania ochrony w postaci europejskiej jedności. Nie możemy zawieść tych oczekiwań. Przy braku rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, imigracji, bezrobocia czy zmiany klimatu lukę zapełni syreni śpiew populizmu.

Zarządzanie przepływami migracyjnymi

Nie możemy pozostawiać zarządzania przepływami migracyjnymi w rękach handlarzy ludźmi.

Prawo do azylu, a także solidarność należą do naszych podstawowych wartości. Nie oznacza to jednak pobłażliwości w walce z nielegalną imigracją.

Obecny system podziału obciążeń zawiódł. Wszystkie instytucje unijne muszą bezzwłocznie podjąć decyzję w sprawie reformy prawa do azylu.

Od 2012 r. w Europie złożono ponad 3,5 mln wniosków o azyl, z czego 2,5 mln tylko w ostatnich dwóch latach. Zgodnie z obecnymi przepisami większość wniosków muszą rozpatrywać nieliczne kraje pierwszego wjazdu. Niesprawiedliwe jest obarczanie ich tą odpowiedzialnością, a także koniecznością kontrolowania Morza Śródziemnego i organizowania akcji ratunkowych.

Parlament pracuje nad ulepszeniem wniosku Komisji dotyczącym stworzenia sprawiedliwszego i skuteczniejszego systemu azylowego. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym przewidziane jest przed końcem okresu letniego. Teraz Rada musi wykonać swoją część pracy.

Reforma jest niezbędna, aby zapewnić automatyczną i solidarną relokację osób ubiegających się o azyl w krajach otrzymujących za dużo wniosków, lecz również aby ujednolicić w całej UE kryteria przyznawania azylu.

Zharmonizowane przepisy – dzięki przejściu z dyrektyw na rozporządzenia – są konieczne, aby powstrzymać pielgrzymki w poszukiwaniu krajów o najkorzystniejszych warunkach przyjmowania.

Ale to nie wystarczy. Według ostrożnych szacunków ONZ w najbliższych latach będzie do nas przybywać średnio 500 000 nowych imigrantów rocznie, zwłaszcza z Afryki Subsaharyjskiej.

Przyczyn jest wiele: pustynnienie spowodowane zmianą klimatu, głód, przyrost demograficzny, ubóstwo, terroryzm, brak stabilności. 2

Potrzeba europejskiej strategii zwalczania tych problemów u źródła.

Musimy działać na wielu frontach. Z jednej strony – zaostrzyć kontrole na granicach zewnętrznych, wyposażając nową straż graniczną i przybrzeżną Unii w odpowiednie środki i zasoby. Z drugiej – promować bliskie partnerstwo z Afryką, które będzie ukierunkowane nie tylko na wyzwania, ale także na duże możliwości tego kontynentu.

Potrzebujemy silnej dyplomacji gospodarczej, która dokona jakościowego skoku naprzód w zakresie wykorzystania środków. Musimy inwestować więcej i lepiej w tworzenie infrastruktury, transfer technologii, oszczędne gospodarowanie zasobami, przemysłowe know-how. Musimy razem pracować nad szkoleniami, legalną mobilnością, programem Erasmus+, wymianą dla studentów, naukowców i pracowników z Afryki.

W takim kontekście można opracować skuteczniejsze umowy o repatriacji; utworzyć – wraz z agencjami europejskimi i ONZ-owskimi – ośrodki recepcyjne na południowych krańcach pustyni, w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo, opiekę lekarską, wodę, żywność, przestrzeganie przepisów w dziedzinie azylu lub repatriacji; informować o dużym ryzyku związanym z podróżami do Europy.

Aby zachować wiarygodność, potrzebujemy odpowiedniego budżetu. Mam nadzieję, że Parlament i Rada będą mogły szybko osiągnąć porozumienie w sprawie zaproponowanego przez Komisję funduszu rozwoju Afryki. Jak Państwo wiedzą, w ramach funduszu będzie można uruchomić budżet wynoszący 4 mld EUR, który może zaowocować inwestycjami w wysokości 44 mld EUR. Nasze ambicje muszą być większe. Uważam, że w kolejnym budżecie Unii środki powinny zostać zwiększone co najmniej czterokrotnie. Mam nadzieję, że propozycje te spotkają się ze zdecydowanym poparciem w perspektywie szczytu UE – Unia Afrykańska w Abidżanie.

W dniu 25 marca podpisaliśmy w Rzymie uroczystą deklarację w sprawie przyszłości UE. Wśród priorytetów, z którymi bezzwłocznie należy się zmierzyć, wskazano właśnie imigrację.

Wczoraj miało miejsce wydarzenie z udziałem wielu osobistości działających w obszarze polityki azylowej i imigracyjnej. Byli to nie tylko przedstawiciele instytucji, rządów czy agencji międzynarodowych, ale także inne osoby z pierwszej linii frontu: burmistrzowie, straż przybrzeżna, kapitanaty portów, organizacje pozarządowe, organy odpowiedzialne za procedury azylowe i repatriację.

Bezpieczeństwo

Wobec niemal codziennych dzisiaj zamachów, terroryzm staje się dla Europejczyków coraz bardziej palącą kwestią.

Aby bronić naszej wielkiej przestrzeni wolności, trzeba zwiększyć bezpieczeństwo na jej obszarze i poza nim.

Propozycja tzw. zwolenników suwerenności, by zamknąć się w granicach państw narodowych, jest szkodliwa i mija się z celem. Rzeczywiste bezpieczeństwo zależy od zdolności współpracy, wzajemnego zaufania, dzielenia się bazami danych i informacjami, technologiami i dobrymi praktykami podczas koordynacji europejskich służb wywiadowczych i ich odpowiedników w państwach trzecich.

Parlament wspiera wymianę informacji między służbami policji i uczestniczy w panelu ds. opracowania jednej bazy danych dla wszystkich służb wywiadowczych Unii. 3

Sprawą pierwszorzędnej wagi jest wzmocnienie Europolu. Tylko w ostatnim roku dzięki systemowi informacyjnemu tej agencji przeprowadzono 127 operacji antyterrorystycznych.

Parlament pracuje nad mandatem negocjacyjnym do przyjęcia ETIAS (europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż), aby poprawić kontrole na granicach.

Obrona

Jeśli chodzi o obronę, coraz wyraźniej widać, że Unia musi mieć potencjał interwencyjny.

Jesteśmy gotowi do szybkiego podjęcia dyskusji nad wnioskiem Komisji w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego.

Musi on stanowić podstawę do zwiększenia środków z przyszłego budżetu Unii, tak by umożliwić rozwój europejskich badań w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Jest to także warunek wstępny wspierania przemysłu i rynku obronnego, z otwartymi zamówieniami publicznymi i korzyściami skali.

Nasze środki wojskowe powinny być przystosowane do współdziałania, dlatego niezbędna jest interoperacyjność i wspólne standardy. Wynikająca z tego poprawa skuteczności mogłaby przynieść państwom członkowskim oszczędności do 36 mld EUR rocznie.

Porozumienie paryskie

Zmiana klimatu to nie fikcja, lecz dramatyczna rzeczywistość, która rujnuje życie milionów ludzi cierpiących z powodu suszy i innych ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych. Zjawiska te nie tylko pociągają za sobą ogromne koszty – również pod względem ofiar w ludziach – lecz są także i będą w coraz większym stopniu jedną z przyczyn przepływów migracyjnych.

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym gościliśmy prezydenta Wysp Marshalla, który ze smutkiem zaapelował do Europy o pozostanie na pierwszej linii frontu pomimo wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego.

W nadchodzących latach efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych, gospodarka o obiegu zamkniętym i inteligentne sieci znajdą się wśród najważniejszych obszarów nowych inwestycji i miejsc pracy.

Również dlatego walka o klimat wymaga sojuszu technologicznego między przedsiębiorstwami z Unii i z całego świata. Badania i innowacje przemysłowe będą najlepszą bronią w ograniczaniu katastrof naturalnych.

Bardziej konkurencyjna Europa

Obywatele domagają się Europy, która będzie tworzyć miejsca pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych. Trzeba działać na trzech frontach:

(i) zakończyć budowę jednolitego rynku usług, energii, rynku cyfrowego i kapitałowego; (ii) prowadzić spójną politykę przemysłową; (iii) wspierać dostęp do rynków międzynarodowych na równych warunkach.

Obliczono, że tylko dzięki pełnej realizacji jednolitego rynku cyfrowego Europa może osiągnąć wzrost o 415 mld EUR i stworzyć 200 tys. miejsc pracy.

Europejczycy nie chcą już patrzeć na to, jak firmy przenoszą się, często inwestując w miejscach, gdzie przepisy socjalne są ograniczone lub gdzie obowiązują niższe standardy ochrony środowiska. 4

Od przemysłu zależy 80% innowacji i eksportu, podobnie jak znaczna część zatrudnienia.

Dlatego we wszystkich dziedzinach polityki powinniśmy stawiać na pierwszym planie wzmocnienie bazy przemysłowej.

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym rozpoczęliśmy debatę na temat opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE. Inicjatywa ta ma na celu pobudzenie spójnych działań na rzecz utrzymania i wzmocnienia europejskiej bazy przemysłowej.

Nasza zdolność do wytwarzania i eksportowania produktów wysokiej jakości, produktów naprawdę wyjątkowych przekłada się na miliony miejsc pracy. W naszym żywotnym interesie leży zatem wspieranie otwarcia rynków.

Umowa z Kanadą stanowi doskonały przykład partnerstwa gospodarczego i handlowego, które wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Musimy dalej pracować nad kolejnymi dobrymi umowami, poczynając od Japonii, Meksyku, Chile i Mercosuru.

W 2016 r. Parlament znaczną większością głosów opowiedział się przeciwko przyznaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej. Wczoraj Komisja Handlu Międzynarodowego, 33 głosami za przy 3 głosach przeciw, przyjęła sprawozdanie dotyczące nowej metody obliczania ceł antydumpingowych. W lipcu na posiedzeniu plenarnym odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Sądzę, że prace Parlamentu zmierzają we właściwym kierunku, czyli w stronę zwiększenia ochrony naszych przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją.

Chiny muszą stanowić dla naszych przedsiębiorstw źródło ogromnych możliwości, a nie zagrożenia.

Mamy obecnie do czynienia z silnym wzrostem chińskich inwestycji w Europie. Zasadniczo to dobra wiadomość, jednak pod warunkiem że odbywa się to z zachowaniem wzajemności oraz że nie dochodzi do niepotrzebnych transferów wrażliwych technologii. Parlament jest gotów do podjęcia prac nad wnioskiem Komisji mającym na celu wzmocnienie kontroli nad inwestycjami w strategicznych sektorach europejskich.

Wnioski

Wczoraj Unia Europejska otrzymała Nagrodę Księżniczki Asturii w kategorii „Porozumienie”. Ta prestiżowa nagroda jest wyrazem uznania dla wszystkich Europejczyków pracujących z myślą o uczynieniu naszego kontynentu wzorem wolności, pokoju i dobrobytu jedynym na świecie i w historii naszego kontynentu. Musimy być z tego dumni i angażować się w utrzymanie i propagowanie tych wartości, pracując wspólnie, aby reagować na troski naszych obywateli, zagwarantować im bezpieczeństwo, dobrobyt i przyszłość.

Dziękuję Państwu za uwagę.