Banner page The European Parliament The European Parliament
Banner page

Indeks 
 
 

Debat og Beslutninger: 25-10-96(1)


Redaktion: Svend Leon Clausen (ansvarsh.) og Suzy Iversen

BAK 4/1457 - L-2929 Luxembourg. Tlf: +352 4300 2815 el. 2405. Fax: +352 43 53 58
Under samlingerne:
Centre de Presse 418 - BP 1024 - F-67070 Strasbourg. Tlf: +33 88 17 4713 el. 4714. Fax: +33 88 17 93 55.
ESL 7/B24 - 97-113, rue Belliard - B-1047 Bruxelles. Tlf. +32 2 284 4286. Fax: +32 2 284 92 53.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Debat og beslutninger .

DEBAT OG BESLUTNINGER
Fredag formiddag
Strasbourg, den

[]        Fredagens debat og afstemninger

Redaktionen slut kl. 13.00
PE

Redaktion: Svend Leon Clausen (ansvarsh.)
og Suzy Iversen


[Start of Doc] [Previous] [Next]

Bæredygtig udnyttelse af Donau .

Bæredygtig udnyttelse af Donau

Afstemning uden afgivelse af betænk. - KOM(96)0269 - C4-0440/96 - 96/0184(CNS). Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse.

I 1994 undertegnede ti lande, herunder de to EU-lande Tyskland og Østrig, samt EU selv en konvention om bæredygtig udnyttelse af Donau. Hovedformålet med konventionen er at opstille en ramme for samarbejde om at beskytte vandmiljøet, forebygge og begrænse forureningen af Donau og sikre bæredygtig udnyttelse af de berørte landes vandressourcer. Anvendelsesområderne for konventionen hører til dels under EU's kompetence for så vidt angår forskrifterne på vandområdet.

Kommissionen foreslår, at konventionen godkendes på EU's vegne.

Parlamentet skal stemme om Kommissionens forslag, uden at der har været udarbejdet betænkning herom.

Afstemning

Europa-Parlamentet godkendte Kommissionens forslag med stort flertal.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur

Fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur

Afstemning uden afgivelse af betænk. - * - KOM(96)0371 - C4-0482/96 - 96/0208(CNS). Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Der har igennem mange år været gode erfaringer med de statistiske undersøgelser af landbrugsstrukturerne. De første fællesskabsundersøgelser blev gennemført i 1966/67, og det nuværende program dækker perioden 1988-97. Kommissionen foreslår en forlængelse af forordningen om strukturundersøgelser med yderligere ti år. I forbindelse med forlængelsen foreslås der samtidig et par mindre justeringer og moderniseringer af bestemmelserne.

Afstemning

Europa-Parlamentet vedtog Kommissionens forslag, uden at der var udarbejdet betænkning om sagen.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Landbrugsprodukter fra Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer

Landbrugsprodukter fra Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer

Afstemning uden afgivelse af betænk. - * - KOM(96)0408 - C4-0486/96 - 96/0206(CNS). Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

I 1992 blev der indført en række særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer. Producenterne får en række fordele for at kompensere for de problemer, som skyldes disse områders fjerne beliggenhed. Fordelene gælder indtil udgangen af produktionsåret 1995/1996, men Kommissionen er ikke blevet færdig med at lave en evaluering og tilhørende nye forslag. Man foreslår derfor at forlænge de nugældende ordninger med yderligere et år.

Afstemning

Europa-Parlamentet vedtog Kommissionens forslag uden, at der var udarbejdet betænkning om sagen.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Handel med læggekartofler og frø .

Handel med læggekartofler og frø

Afstemning uden afgivelse af betænk. - * - KOM(95)0622 - C4-0071,72,74/96 - 96/0302,303,305(CNS), KOM(95)0600 - C4-0073/96 - 96/0304(CNS). Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Kommissionen har foreslået en kodificering (sammenskrivning) af en række direktiver om handel med læggekartofler, bederoefrø, olie- og spindplanter samt handel med frø af foderplanter. Kodificeringen indebærer ingen ændringer af reglerne, idet den blot er en sammenskrivning af de oprindelige og de ændrede direktiver.

Afstemning

Europa-Parlamentet vedtog Kommissionens forslag uden, at der var udarbejdet betænkning om sagen.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige bet. for samhandel med visse landbrugsprodukter

Dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med visse landbrugsprodukter

Afstemning uden afgivelse af betænk. - * - KOM(96)0393 - C4-484/96 - 96/0197(CNS). Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Med henblik på indførelsen af visse fødevarer og andre landbrugsprodukter er der i et direktiv fra 1992 en bestemmelse om, at der skal udarbejdes lister over tredjelandes virksomheder, når disse har lov til at eksportere til EU. Kommissionen har foreslået at undtage en række produkter fra disse bestemmelser, når det drejer sig om varer, der ikke er bestemt til konsum eller foder, bl.a. biavlsprodukter, jagttrofæer, gylle, uld og fjer samt honning.

Afstemning

Europa-Parlamentet vedtog Kommissionens forslag uden, at der var udarbejdet betænkning om sagen.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Foranstaltninger for udvikling af jernbanerne

Foranstaltninger for udvikling af jernbanerne

Betænk. af FARTHOFER - **I - A4-0293/96 - KOM(95)0337 - C4-0555/95 - 95/205(SYN). Udvalget om Transport og Turisme.


Afstemning

Europa-Parlamentet vedtog kommissionsforslaget med de ændringsforslag, som udvalget havde foreslået, samt en enkelt ændring fra EDN-gruppen. Herefter blev Farthofer-betænkningen vedtaget med stort flertal.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Turisme .

Turisme

Betænk. af BENNASAR TOUS - * - A4-0298/96, af PARODI - A4-0297/96 og af HARRISON - A4-0299/96 - KOM(96)0168 - C4-0356/96 - 96/0127(CNS), KOM(96)0029 - C4-0125/96 og KOM(96)0166 - C4-0266/96. Udvalget om Transport og Turisme.

Afstemning

Bennasar Tous

Ved afstemningen om betænkningen af Bennasar Tous vedtog Parlamentet de fleste af de ændringsforslag, som udvalget havde foreslået til Kommissionens udkast. Der blev endvidere vedtaget enkelte andre ændringer fra PPE og UPE samt Günter Lüttge (PSE, D) m.fl. Herefter blev betænkningen vedtaget med stort flertal.

Parodi

Parlamentet vedtog Parodi-betænkningen med stort flertal.

Harrison

Europa-Parlamentet vedtog Harrison-betænkningen med stort flertal.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Helms-Burton-loven .

Helms-Burton-loven

Betænk. af KITTELMANN - * - A4-0329/96 - KOM(96)0420 - C4-0519/96 - 96/0217(CNS). Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser.

Der var bred støtte fra Europa-Parlamentet til Kommissionens forslag til en rådsforordning om "beskyttelse mod virkningerne af anvendelsen af visse tredjelandes lovgivning eller foranstaltninger, som er baseret på eller er en følge heraf". Forslaget vedrører EU's modforanstaltninger mod USA's gennemførelse af "Cuba Liberty Democratic Solidarity Act" (Helms-Burton-loven) og "Iran and Libya Sanctions Act" (d'Amato-loven).

Ordfører for Parlamentets Udvalg om Eksterne Økonomiske Forbindelser, den tyske krist-demokrat Peter Kittelmann pointerede, at USA ikke er et verdenspolitisk organ, og at landet må respektere internationalt indgåede aftaler. De amerikanske skridt med eksterritorial lovgivning forringer den internationale retssituation og er en trussel mod EU's interesser, sagde han. Præsident Clinton har kun foreløbig udsat en del af loven. Europa-Parlamentet har ved flere lejligheder fordømt USA's ensidige og eksterritoriale handelsaktioner, fortsatte Kittelmann og henviste bl.a. til Parlamentets beslutning fra 24. maj i år, hvor Kommissionen blev bedt om at foreslå en forordning.

Også blandt gode venner må man overholde spillereglerne, fortsatte Kittelmann. USA har forpligtet sig til et transatlantisk samarbejde, og så kan man ikke samtidig bryde retssamfundets bestemmelser, kritiserede han. Der er brug for stramme foranstaltninger, og Rådet og Kommissionens tekst imødekommer vore forventninger, sagde Kittelmann.

Udvalget har stillet tre ændringsforslag, som har til formål, at Europa-Parlamentet holdes informeret om gennemførelsesaspekterne og om udvalgsproceduren. Kittelmann protesterede skarpt mod, at Rådet har ventet to måneder, inden det har hørt Parlamentet.

Kittelmanns betænkning er enstemmigt vedtaget i udvalget, og alle ordførerne fra de politiske grupper bakkede den også op.

Ana Miranda de Lage (E) udtrykte på De Europæiske Socialdemokraters Gruppes vegne stor tilfredshed med Kommissionens forslag. Kommissionen og Rådet har også en bred støtte i den offentlige opinion til foranstaltningerne mod de amerikanske skridt, sagde hun. Miranda de Lage udtrykte håb om, at forordningen bliver enstemmigt vedtaget, fordi den styrker EU's standpunkt.

Vi støtter princippet, fordi det indebærer et rimeligt svar på USA's skridt, sagde Patrick Cox (IRL) som ordfører for Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe. EU står stærkere, når det handler samlet, end hvis man tog bilaterale skridt, og det er nødvendigt, at USA forstår, at det ikke kan gennemføre ensidige foranstaltninger. Cox opfordrede Danmark til også at tilslutte sig forordningen.

Laura González Álvarez (GUE/NGL, E) var også fortaler for stramme foranstaltninger og støttede betænkningen.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (V, D) beklagede, at Rådet har ventet så længe med at tage til genmæle mod USA. Han mindede om, at Parlamentet også protesterede mod den såkaldte "Torricelli-lov" om

embargo mod Cuba. Det er de nationale regeringers skyld, at lovgivningen kommer så sent, og så kan vi endda risikere, at den ikke bliver til noget på grund af et veto fra dansk side, beklagede Kreissl-Dörfler. Dette spørgsmål må op på regeringskonferencen, men der er behov for, at vi handler her og nu, sagde han.

Kommissær Edith Cresson understregede, at det er nødvendigt at beskytte EU, dets borgere og virksomheder mod ulovlig eksterritorial lovgivning fra USA's side. Det er nødvendigt med et svar, som den amerikanske administration og Kongres kan forstå, sagde hun. Det må gøres klart for dem, at de internationale regler må overholdes - det er den holdning, som Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer hele tiden har forsvaret.

Kommissæren præciserede, at man i fællesskabsforanstaltningerne ikke må se en forkastelse af det, USA prøver at opnå, dvs. genindførelse af demokratiet i Cuba og stoppe den støtte, som visse lande giver til international terrorisme. EU har også denne målsætning, men vi mener ikke, at USA skal have mulighed for at gennemføre love, der gælder uden for deres eget territorium, fastslog kommissær Edith Cresson.

Om udvalgets ændringsforslag sagde Edith Cresson, at Kommissionen lover at holde Europa-Parlamentet løbende underrettet, og den vil også sørge for, at traktatens regler bliver overholdt, så Europa-Parlamentet også bliver inddraget i eventuelle nye vedtagelser. Når det gælder komitologien (udvalgsproceduren) vil Kommissionen naturligvis følge de gældende regler, sagde kommissæren.

Afstemning

Parlamentet vedtog kommissionsforslaget med de ændringsforslag, som udvalget havde foreslået, hvorefter betænkningen blev vedtaget med stort flertal.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Ændringer i den fælles fiskeripolitik .

Ændringer i den fælles fiskeripolitik

Betænk. af KINDERMANN - * - A4-0306/96, af d'ABOVILLE - * - A4-0271/96, af GALLAGHER - A4-0270/96, mundt. forespørgsel af ARIAS CAÑETE - B4-0979/96 og McKENNA - A4-0305/96 - KOM(96)0189 - C4-0312/96 - 96/0124(CNS), KOM(96)0131 - C4-0268/96 - 96/0089(CNS), KOM(95)0669 - C4-0016/96 og KOM(96)0100 - C4-0213/96. Fiskeriudvalget.

Der er forudset en fælles debat om fire betænkninger om forskellige ændringer og tilpasninger af den fælles fiskeripolitik.

Strukturinterventioner i fiskerisektoren

Kommissionen har foreslået et par ændringer af den gældende forordning om strukturstøtte inden for fiskeri, akvakultur samt forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter. Kommissionen foreslår tre ændringer i den nuværende ordning. Hvad angår den første ændring foreslår Kommissionen, at der ved afsætningsfremmende foranstaltninger på visse betingelser kan henvises til produkternes geografiske oprindelse eller til produktionsmetoden, idet der også for fiskeriprodukter skal gælde tilsvarende regler, som allerede er indført for landbrugsprodukter og levnedsmidler. Den anden ændring drejer sig om en henvisning til ordningen med finansiel støtte til producentorganisationer, som iværksætter forbedringer af kvaliteten og fremmer afsætningen af deres produkter. Den tredje ændring er en præcisering af omregningskurserne, hvor Kommissionen foreslår, at der indføres en tydelig bestemmelse om, at der ved strukturforanstaltninger inden for fiskeriet skal anvendes budgetomregningskursen for ecu.

Fiskeriudvalget har med Heinz Kindermann (PSE, D) som ordfører udarbejdet en betænkning om Kommissionens forslag. Udvalget foreslår Parlamentet at godkende Kommissionens forslag uden ændringer. Kindermann var enig med Kommissionen i, at det ikke ville være rigtigt af Fællesskabet at finansiere rent nationale salgsfremmende kampagner. Han opfordrede derfor Kommissionen til nøje at overveje, at ånden i forordningen overholdes overalt.

Fiskeriaftalen med Seychellerne

Kommissionen har foreslået en ny protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne ud for Seychellerne for perioden 18. januar 1996 til 17. januar 1999. Det drejer sig i alt væsentligt om fornyelse af den tidligere protokol, der udløb den 17. januar 1996.

I en betænkning af Gérard d'Aboville (UPE, F) foreslår Fiskeriudvalget at godkende Kommissionens forslag med et par ændringer. Udvalget opfordrer bl.a. Kommissionen til at udarbejde årlige beretninger om gennemførelsen af fiskeriaftalen.

Tekniske foranstaltninger i den fælles fiskeripolitik

Kommissionen bør snarest muligt fremsætte forslag om tekniske foranstaltninger i den fælles fiskeripolitik, mener Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg. Udvalget har med Pat Gallagher (UPE, IRL) som ordfører udarbejdet en betænkning om en meddelelse fra Kommissionen om tekniske foranstaltninger i den fælles fiskeripolitik.

Små fiskebestande i nogle områder og lave markedspriser som følge af en ukontrolleret indførsel i EU har bidraget til, at fiskerisektoren befinder sig i krise. Fiskeriudvalget understreger, at det er nødvendigt at beskytte ungfisk, gydende fisk og i sidste ende selve bestandene for at sikre fiskeriet på lang sigt. I Gallagher-betænkningen henvises til, at de tekniske foranstaltninger, der hidtil er truffet på EU-plan, har været mindre effektive på grund af de spredte tekniske undersøgelser, hvilket har ført til, at nogle lande har gjort betydelige fremskridt, mens andre fuldstændig har ladet hånt om bevarelsesteknologi.

Fiskeriudvalget opfordrer Kommissionen til at fremsætte nye forslag og understreger, at de tekniske foranstaltninger skal være enkle, omkostningseffektive, teknisk gennemførlige og anvendes i praksis under kommercielle vilkår. Bestemmelserne skal også være let forståelige for fiskerne og enkle at håndhæve. Udvalget opfordrer til, at der indføres høringer og samarbejde på græsrodsplan, så fiskerne kan tilskyndes til og uddannes i at anvende bevaringsteknologi. Fiskeriudvalget opfordrer Kommissionen til især at lægge vægt på bestemmelser om maskestørrelser samt fredning af områder for at beskytte ungfisk. Udvalget opfordrer Kommissionen til straks at løse problemerne i forbindelse med bifangster og genudsætninger. Endvidere opfordrer man Kommissionen til at overveje en ny ordning med bevaringspræmier for at belønne de EU-lande, der frivilligt vedtager bevaringsforanstaltninger på fiskeriområdet.

Når der indgås internationale aftaler, bør Kommissionen også tage hensyn til de tekniske foranstaltninger, som gælder for EU-fiskere, opfordrede Pat Gallagher (UPE, IRL), da han forelagde sin betænkning.

Krisen inden for laksesektoren

I november 1995 bad vi Kommissionen gribe ind for at regulere det, der foregik på det europæiske laksemarked, sagde Miguel Arias Cañete (PPE, E), da han forelagde en forespørgsel fra Fiskeriudvalget til Kommissionen om krisen inden for laksesektoren i EU. Allerede i december 1995 fastlagde Kommissionen en mindstepris for importerede laks. Men det har desværre vist sig, at dette ikke har været tilstrækkeligt, idet priserne fortsat er faldet og har givet store afsætningsvanskeligheder, bl.a. for irske laks, forklarede Arias Cañete. Derfor har Fiskeriudvalget udarbejdet en ny forespørgsel til Kommissionen.

På grund af den nye krise inden for laksesektoren i EU som følge af øget norsk eksport til Unionen på 22% i de sidste otte måneder med deraf følgende prisfald på EU-markedet på indtil 21%, spørger udvalget, om Kommissionen ikke mener, at der omgående må træffes foranstaltninger for at genoprette stabiliteten på markedet. Udvalget beder Kommissionen oplyse, hvad den kan gøre for at beskytte beskæftigelsen inden for denne vigtige sektor.

Der foregår dumping, sagde Cañete, da han forelagde forespørgslen, og oplyste, at Kommissionen har indledt en dumpingprocedure mod norsk laks, men denne procedure vil tage omkring ni måneder at afslutte. Der er for lang tid for EU's laksesektor, understregede Arias Cañete. Han oplyste, at omkring 5.000 arbejdspladser i Skotland og 2.000 arbejdspladser i Irland er truet på grund af laksekrisen. Vi må prøve at få en aftale med nordmændene, men disse forhandlinger kan EU-producenterne ikke vente på, så der må ske noget her og nu, understregede han.

Kontrollen med den fælles fiskeripolitik

Kommissionen har for første gang fremlagt en rapport om kontrolaktiviteter i forbindelse med den fælles fiskeripolitik. I et bilag til rapporten findes en oversigt over, hvorledes de forskellige medlemsstater kontrollerer og overvåger fiskeriet.

Parlamentets Fiskeriudvalg har med Patricia McKenna (V, IRL) som ordfører udarbejdet en betænkning om rapporten. Ingen medlemsstat er hævet over kritik, ingen kan påstå, at de har et fyldestgørende og effektivt kontrolprogram, for det er klart, at der er betydelige mangler ved alles programmer, beklager McKenna i begrundelsen til betænkningen. Hun konstaterer f.eks., at hvor Frankrig og Tyskland i gennemsnit inspicerer hvert fiskefartøj mere end én gang om året, sker det i Danmark gennemsnitligt hvert tiende år. Danmark, Tyskland og Storbritannien har forholdsvis veludviklede og integrerede programmer hvad angår kontrollen af de nationale fiskerflåders kapacitet, herunder fartøjernes størrelse og tonnage, maskineffekt, redskabstyper osv. Andre medlemsstater har i bedste fald en ad hoc-approach.


Udvalget finder, at manglerne ved den nationale gennemførelse af kontrollen med og overvågningen af forordninger er udtryk for manglende politisk vilje på dette område fra medlemsstaternes side. Der rettes en indtrængende henstilling til medlemsstaterne om sammen med fiskeriorganisationerne at vurdere Kommissionens konklusioner i rapporten og at fremme nyskabende kontrolmetoder med brug af moderne informationsteknologi.

Udvalget støtter målsætningen om satellitovervågning af skibe på over 15 meter fra 1999. Det mener, at installeringen af det nødvendige udstyr ombord på disse skibe bør finansieres af EU.

Udvalget opfordrer Kommissionen til at udarbejde forslag til et decentralt kontrolsystem, der direkte vil inddrage fiskeproducenterne i afgørelser vedrørende deres fiskeri. Udvalget er overbevist om, at denne fremgangsmåde vil medføre en større ansvarsfølelse og større tillid blandt alle industriens parter.

Fangsterne overskrides for mange arters vedkommende langt ud over, hvad eksperterne finder forsvarligt, sagde Paul Lannoye (V, B), da han på vegne af McKenna forelagde Fiskeriudvalgets betænkning. Alle mistænker alle, når kvoterne overskrides, så vi er meget glade for, at Kommissionen ønsker bedre kontrol, sagde Lannoye. Vi ønsker, at der også bliver indført sanktioner, så det kommer til at koste penge, hvis et land ikke overholder reglerne, sagde han. Et grundlæggende problem er imidlertid ubalancen mellem fangstkapaciteten og fangstmulighederne, sagde Lannoye. En varig løsning kan kun etableres, hvis fiskeflåden begrænses, mente han.

Debatten

Vi savner forenkling og ønsker mindre bureaukrati, sagde Niels Sindal (socialdemokrat). Vi vil gerne være med til at løse problemet med allerede fangede fisk, der dør, inden de genudsættes, og vi vil gerne være med til at udvikle nye fangstmetoder, lovede han. Vi vil gerne være med til at beskytte fiskestammer og begrænse områder for fiskeri, fortsatte Niels Sindal, men understregede, at det kun kan foregå i samarbejde med fiskerne. Vi skal passe på, at vi ikke laver et topstyret Bruxelles-bureaukrati frem for noget, der kommer nedefra, nemlig fiskerne, sagde han. Endelig fandt Niels Sindal det pinligt, at vi skærer vores flåde væk i Danmark, mens resten af medlemslandene undlader det.
Kommissionen er enig i, at der bør gennemføres en bedre kontrol, og at fangstkapaciteten bør reduceres, sagde kommissær Edith Cresson. Hun var imidlertid bange for, at de mere dristige forslag i McKenna-betænkningen om f.eks. sanktioner næppe har store chancer for at kunne blive vedtaget i Rådet. Kommissæren understregede imidlertid, at man gerne vil være med til stramme kontrollen og søge at få et bedre samarbejde med og mellem medlemslandene. Edith Cresson lovede, at Kommissionen vil se opmærksomt på intentionerne i McKenna-betænkningen.

Kommissionen kan på nuværende tidspunkt ikke svare klart på, om priserne på norske laks er faldet til et niveau, som ikke svarer til omkostningerne, sagde Edith Cresson som svar på den mundtlige forespørgsel. Vi ved heller ikke, om de lavere priser er muliggjort via en form for statsstøtte, sagde hun. Kommissionen har imidlertid indledt en dumpingundersøgelse og vil ikke sidde med hænderne i skødet, understregede Edith Cresson. Hun lovede, at Kommissionen vil se nærmere på, om tærskelpriserne skal ændres. Kommissionen er ved at foretage en dybtgående undersøgelse af hele laksemarkedet, men kommissæren beklagede, at ikke alle medlemslande har givet Kommissionen de oplysninger, som man har brug for. Kommissær Cresson understregede imidlertid, at Kommissionen ikke mener, at laksepriserne for øjeblikket udviser større udsving, end hvad der kan forklares med normale sæsonmæssige udsving.

Afstemning

Kindermann

Europa-Parlamentet vedtog Kindermann-betænkningen med stort flertal og godkendte Kommissionens forslag unden ændringer.

D'Aboville

Parlamentet vedtog kommissionsforslaget med de ændringsforslag, som udvalget havde foreslået, hvorefter betænkningen blev vedtaget med stort flertal.

Gallagher

Ved afstemningen om Gallagher-betænkningen blev der kun vedtaget ganske få ændringer, hvorefter betænkningen blev vedtaget med stort flertal.

Laksemarkedet i EU

Fælles beslutningsforslag B4-1115/96/RC1 af PSE, PPE, UPE, ELDR, GUE/NGL og ARE.

Europa-parlamentet beklager dybt, at det ikke lykkedes medlemsstaterne at foreslå konstruktive foranstaltninger som f.eks. kvantitative begrænsninger. I en beslutning, som blev vedtaget med stort flertal, beklager Parlamentet, at Rådet den 14. oktober 1996 kun behandlede krisen på laksemarkedet under "diverse sager" og ikke nåede frem til nogen konstruktiv aftale om krisen på laksemarkedet i EU. Parlamentet opfordrer Kommissionen til hurtigst at sikre lakseindustriens fremtid ved at genindføre mindsteimportpriser for hver enkelt leverance af laks, om nødvendigt fulgt op af kvantitative begrænsninger.

McKenna

Europa-Parlamentet vedtog McKenna-betænkningen med stort flertal.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Politik for landdistrikterne .

Politik for landdistrikterne

Betænk. af HYLAND - A4-0301/96. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har udarbejdet en initiativbetænkning om EU's politik for landdistrikterne og udarbejdelse af et europæisk charter for landdistrikterne. Ordfører for betænkningen er Liam Hyland (UPE, IRL). EU's udvidelse med Sverige, Finland og Østrig betyder, at 85% af arealet i EU nu er landdistrikter, og at en fjerdedel af befolkningen lever i landdistrikterne. Der er meget stor forskel på landdistrikterne, men den overordnede målsætning for en politik for landdistrikterne må være at udvikle og bevare samfund, som er levedygtige på lang sigt. Udvalget henleder opmærksomheden på de sociale omkostninger ved ikke at udvikle landdistrikterne og den uplanlagte vækst af byerne. Der peges bl.a. på stigende miljøproblemer, stigende kriminalitet og andre problemer i byområderne samt på isolation og en følelse af at være udstødt i landdistrikterne.

Der er behov for at udvikle en bedre kommunikation mellem landmænd og forbrugere, hedder det videre i beslutningen. Udvalget mener, at fødekæden skal diversificeres gennem støtte til regionale produkter af høj kvalitet.

Da Hyland fremlagde sin betænkning, pegede han endvidere på behovet for at udvikle de nødvendige tjenesteydelsesstrukturer i landdistrikterne. Det kan ikke nytte blot at anlægge en økonomisk synsvinkel, man må også se på det sociale aspekt. Den teknologiske fremgang har tidligere været fremhævet som årsagen til afvandringen fra landdistrikterne, men den nye informationsteknologi, herunder bl.a. Internettet, kan måske være med til at vende denne udvikling og blive en kilde til ny fremgang i landdistrikterne, håbede Hyland.

Kommissær Edith Cresson kunne tilslutte sig det meste af det, der står i betænkningen. Den kommer i rette tid, fordi den er et vigtigt signal til den konference, der om kort tid skal finde sted i Cork i Irland, sagde hun. Landdistrikternes særlige kendetegn gør, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem regionalpolitik og en politik for landdistrikterne, fordi der er så stor forskel på de enkelte distrikter, mente kommissæren.

Afstemning

Parlamentet vedtog betænkningen med enkelte tilføjelser og ændringer.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Varer fremstillet af landbrugsprodukter

Varer fremstillet af landbrugsprodukter

Betænk. af GILLIS - * - A4-0264/96 - KOM(96)0049 - C4-0156/96 - 96/0039(CNS). Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Kommissionen har fremsat et forslag om en række ændringer i en forordning fra 1993 om handel med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter. I forbindelse med Uruguay-runden blev den måde, hvorefter importtolden på visse varer beregnes, ændret. Det berører bl.a. forarbejdede produkter, såsom kiks, chokolade, øl og de fleste spirituøse drikke. Ordfører for Landbrugsudvalget er Alan Gillis (PPE, IRL), og han anbefaler Parlamentet at godkende forslaget med en enkelt ændring. Kommissionen har foreslået, at der indføres en ordning vedrørende restitutionscertifikater, som vil gøre det muligt at kontrollere anmodninger om udbetalinger i stedet for de allerede foretagne udbetalinger. Udvalget ønsker en mere fleksibel løsning, som skal kunne defineres i henhold til den forvaltningsprocedure, der er fastlagt i forordningen.

Kommissær Edith Cresson fortalte, at Kommissionens forslag som helhed er blevet godt modtaget af industrien. Hun kunne acceptere udvalgets ændringsforslag, men havde forbehold over for et andet ændringsforslag fremsat af EDN-gruppen, hvori der foreslås en forenkling. Kommissæren begrundede det med, at forslaget er for vidtgående i sin nuværende form.

Afstemning

Parlamentet vedtog udvalgets ændringsforslag, og der var også flertal for ændringen fra EDN-gruppen. Herefter blev Gillis-betænkningen vedtaget med stort flertal.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Reformen inden for olievenoliesektoren .

Reformen inden for olivenoliesektoren

Mundt. foresp. B4-0977/96 af COLINO SALAMANCA m.fl. for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. samt fælles beslutningsforslag B4-1180/96/RC1 af PSE, PPE, UPE, ELDR, GUE/NGL, V, ARE og EDN.


Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har stillet en mundtlig forespørgsel til Kommissionen om reformen af olivenoliesektoren. Ordfører for forespørgslen er Juan Colino Salamanca (PSE, E). Kommissionen er nu i gang med at drøfte et forslag om reform af olivenoliesektoren, konstaterede han. Det er sket uden forudgående kontakt til de berørte sektorer til trods for, at der er brug for en bred debat, beklagede Colino Salamanca. Hvorfor har Kommissionen ikke fuldt samme fremgangsmåde, som den brugte i forbindelse med reform af andre sektorer, spurgte han.

Colino Salamanca fremhævede olivenoliesektorens store betydning for de sydlige medlemslande. Kommissionen begår en stor fejltagelse. Det er nødvendig med debat, så olivenlundene kan bevares, sluttede Salamanca.

Kommissær Edith Cresson bekræftede, at Kommissionen efter en foreløbig undersøgelse i den nærmeste fremtid vil forelægge Rådet og Kommissionen et forslag til ændringer i olivenoliesektoren. Forslaget vil tage hensyn til de særlige karakteristika for denne sektor, lovede hun. Cresson lagde imidlertid ikke skjul på, at det er nødvendig med en reform bl.a. for at kunne imødegå de problemer, som bl.a. Budgetkontroludvalget og Revisionsretten har påtalt med den nuværende ordning. Der har været tale om kontrolmæssige problemer samt svindel og svig, og derfor er det nødvendigt at rette op med fast hånd uden at skade de ærlige producenter, sluttede Edith Cresson.

Afstemning

Fælles beslutningsforslag B4-1180/96/RC1 af PSE, PPE, UPE, ELDR, GUE/NGL, V, ARE og EDN.

Alle otte politiske grupper i Parlamentet stod bag et fælles beslutningsforslag om reformen af den fælles markedsordning for olivenolie Beslutningen blev enstemmigt vedtaget.

Før Kommissionen kommer med et forslag til forordning om reform af den fælles markedsordning for olivenolie, skal der udarbejdes et oplæg med en grundig analyse af, hvordan den nuværende ordning fungerer, kræver Parlamentet i beslutningen. I analysen skal der også være forslag til løsning af de nuværende problemer.

Parlamentet kræver, at sigtet med forslagene skal være at garantere landbrugernes indkomst, at bevare oliventræet som afgrøde og at fremme hele produktionskæden som led i lokale eller regionale strategier for udviklingen i landdistrikterne og beskæftigelse. Det skal ske ud fra en strategi for en kvalitetspolitik.

I beslutningen henviser Parlamentet til, at Kommissionen i henhold til gældende lovgivning skulle være kommet med en beretning om den eksisterende støtteordnings funktion inden januar 1995.

 
  Juridisk meddelelse