Banner page The European Parliament The European Parliament
Banner page

Hakemisto 
 
 

Päiväkatsaus: 25-10-96(1)

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Suojautuminen USA:n kauppalainsäädännön vaikutuksilta

Suojautuminen USA:n kauppalainsäädännön vaikutuksilta

Mietintö: KITTELMANN - * - A4-0329/96 - KOM(96)0420 - C4-0519/96 - 96/0217 - CNS. Taloudellisten ulkosuhteiden valiokunta.

Alustuspuheenvuoro

Peter Kittelmann (PPE, D) muistutti että parlamentti tuomitsi jo toukokuussa USA:n säätämän Helms-Burton -lain sekä kaikki muut vapaata kaupankäyntiä koskevat rajoitukset. Neuvoston ja komission olisi jatkettava vuoropuhelua USA:n kanssa Helms-Burton -lain ja d'Amato-lain voimaantulon estämiseksi. USA pyrkii ulottamaan kansallisesti säädetyn lain koskemaan kolmansien maiden kansalaisia ja yrityksiä. Vaikka presidentti Bill Clinton on lykännyt lakien voimaantuloa, on lykkäys vain tilapäinen.

Kittelmanin mielestä USA loukkaa toiminnallaan kansainvälistä oikeutta. Lait vahingoittavat erityisesti eurooppalaisia yrityksiä. Amerikkalaisten omaksuma poliisin rooli on torjuttava päättäväisesti. Se ei kuitenkaan merkitse että EU vastustaisi terrorismin vastaista taistelua. Sitä vastoin on välttämätöntä että liittolaiset noudattavat pelisääntöjä. EU:n on torjuttava USA:n harjoittama protektionismi.

Keskustelu

Ana Miranda de Lage (PSE, E) oli tyytyväinen neuvoston asetusehdotukseen. Parlamentti on jo kuukausia sitten hyväksynyt samansuuntaisia toimenpiteitä. USA:n toiminta on poliittisesti sietämätöntä ja sitä vastaan on ryhdyttävä vihdoin käytännön toimiin. EU:n on oltava asiassa yksimielinen.

Myös Patrick Cox (ELDR, IRL) paheksui USA:n toimintaa. USA:lla ei ole oikeutta puuttua kolmansien maiden välisiin suhteisiin ja kaupankäyntiin.

Laura González Álvarez (GUE-NGL, E) valitteli asetuksen viivästymistä. Parlamenttia ei ole riittävästi konsultoitu asetusta valmisteltaessa. USA:n toiminta tulee kuitenkin selkeästi tuomita. Asetuksen avulla EU puolustaa itsenäisyyttään ja jäsenvaltioidensa etuja.

Wolfgang Kreissl-Dörflerin (V, D) mielestä USA yrittää jälleen esiintyä maailman lainsäätäjänä. Siihen ei kuitenkaan pidä suostua. USA pyrkii lainsäädäntönsä avulla saamaan aikaan Kuubassa, Libyassa ja Irakissa demokraattista kehitystä. Toimet haittaavat erityisesti Saksan kauppaa. EU:n on toimittava kun sen kauppasuhteita yritetään vahingoittaa.


Komission vastaus

Komissaari Edith Cresson (F) ilmaisi tyytyväisyytensä siihen että parlamentti on valmis käsittelemään asiaa kiireellisesti. Komissio on myös tietoinen parlamentin aiemmista päätöslauselmista. Cressonin mukaan EU:n on suojeltava sekä yhteisön että kansalaisten etuja amerikkalaisia lakeja vastaan. Myös USA:lla on velvollisuus noudattaa kansainvälistä oikeutta.

Cresson lupasi pitää parlamentin ajan tasalla tilanteen kehittymisestä. Hän muistutti lopuksi Madridissa ja Firenzessä kokoontuneiden Eurooppa-neuvostojen Kuubaa koskevista linjauksista. Madridin Eurooppa-neuvosto päätti jatkaa Kuuban kanssa tehtävää yhteistyötä maan uudistusprosessin tukemiseksi. Firenzessä kuitenkin havaittiin etteivät EU:n ja Kuuban väliset suhteet ole kehittyneet merkittävästi.

Äänestys

Parlamentti hyväksyi asetusehdotuksen pienin muutoksin. Muutokset koskevat parlamentin tiedonsaantia ja komissiota asetuksen täytäntöönpanossa avustavan komitean perustamista.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

EU:n toimet kalatalouden tukemiseksi ja valvomiseksi

EU:n toimet kalatalouden tukemiseksi ja valvomiseksi

Mietinnöt: KINDERMANN - * - A4-0306/96, D'ABOVILLE - A4-0271/96, GALLAGHER - A4-0270/96 ja McKENNA - A4-0305/96 sekä suullinen kysymys B4-0979/96 - C4-0312/96, C4-0268/96, C4-0016/96 ja C4-0213/96. Kalatalousvaliokunta.

Alustuspuheenvuorot

Heinz Kindermann (PSE, D) korosti että EU:n on pyrittävä edistämään jäsenmaiden kalastuksen kehittämistä. Rakenteellisista tukitoimenpiteistä Kindermann mainitsi erityisesti alkuperämerkinnät, jotka saattavat tarjota tärkeän välineen kalatuotteiden myynnin edistämiseksi.

Kindermann viittasi puheenvuorossaan Patricia McKennan (V, IRL) mietintöön toteamalla että EU:n on kehitettävä satelliittivalvontaa jäsenmaissa tapahtuvien kalastusrikkomusten ehkäisemiseksi. Hän muistutti että kalastussektori kärsii erityisesti liikakalastuksesta. EU:n on saatava aikaan selkeät kiintiöt sekä yhteinen valvonta kaikissa jäsenmaissa.

Gérard d'Aboville (UPE, F) jatkoi samassa hengessä korostamalla kalavarantoja koskevan suojelun tarvetta. EU:n on huolehdittava erityisesti nuorista kalakannoista.

D'Aboville kehui Seychellien hallitusta joka on ryhtynyt toimenpiteisiin pienimuotoisen kalastuksen suojelemiseksi. Seychelleillä kalastusmääräyksien rikkomisesta ja kalasaaliiden määrään kohdistuvista väärennöksistä on määrätty kovia rangaistuksia. Seychellien hallituksen toimenpiteiden tuloksena kalastussektori on noussut matkailun ohella tärkeäksi elinkeinoksi.

Pat Gallagher (UPE, IRL) vaati että komissio ryhtyy toimiin luottamuksen palauttamiseksi kalastussektorille. Hän pyysi komissiota käynnistämään tieteelliset tutkimukset, jotta voidaan selvittää miten EU:n kalatalous saadaan kestävälle pohjalle.

Gallagherin mielestä liikakalastus on johtanut tilanteeseen, jossa kalastajien on ryhdyttävä kalavarojen vapaaehtoisiin säilyttämistoimenpiteisiin. Ellei tilanne muutu vapaaehtoispohjalta, EU:n on sovellettava teknisiä sääntöjä tilanteen korjaamiseksi. Komission on huolehdittava nykyistä pontevammin verkkojen vähimmäissilmäkoon valvonnasta.

Miguel Arias Cañete (PPE, E) valitteli että Norja on viimeisten kuukausien aikana lisännyt lohituotteiden vientiä EU:n markkinoille 22 prosentilla. Samanaikaisesti lohen markkinahinnat ovat laskeneet 35 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Arias Cañeten mukaan EU:n kalatalouden työpaikat ovat vaakalaudalla ellei komissio ryhdy välittömiin toimenpiteisiin.

Hänen mukaansa ainoa keino rajoittaa Norjan lohivientiä on asettaa lohituotteille kiintiöt ja selkeä hintataso.

Patricia McKennan (V, IRL) puolesta mietinnön esittelyt Paul Lannoye (V, B) totesi että kalastuspolitiikan valvonnan osalta yksikään jäsenmaa ei välty kritiikiltä. Saalismääriä vääristellään keskimäärin 15-40 prosenttia. Tässä suhteessa EU:n kalataloutta koskevalla neljännellä puitesopimuksella saattaa olla ratkaiseva merkitys EU:n kalastussektorin tulevaisuuden turvaamisen kannalta.

Yhteiskeskustelu

James Provanin (PPE, UK) mielestä on mahdotonta hyväksyä että EU:n kalatalous kaatuu yksittäisen ETA-maan häikäilemättömiin toimiin. Kestämättömän tilanteen vuoksi EU:lla on oltava rohkeutta turvautua Norjaa koskeviin tuontirajoituksiin.

Robin Teversonin (ELDR, UK) mielestä kalastusalalla on pyrittävä juridiseen tasa-arvoon. Hänen mukaansa nykyinen kalastuspolitiikka ei suojele kalavarojen tulevaisuutta.

Allan MacCartney (ARE, UK) korosti että EU:n on selvitettävä miksi norjalaiset selviävät paremmin kuin EU:n sisällä toimivat jäsenvaltiot.

John McCartin (PPE, IRL) muistutti että Espanjan syrjäalueet ovat joutumassa norjalaisten jättiyritysten uhreiksi. Tämän vuoksi EU:n vastatoimet ovat perusteltuja. Patrick Cox (ELDR, IRL) jatkoi samassa hengessä vaatimalla tiukkoja tuontikiintiöitä Norjan lohituotteille.

Peter Crampton (PSE, UK) pahoitteli että EU:n kalataloutta käsitellään perjantaiaamupäivänä ilman asianmukaisen komissaarin läsnäoloa. Hän muistutti että kalastus on poliittisesti yksi tärkeimmistä elinkeinoista unionin alueella.

Komission vastaus

Komissaari Edith Cresson (F) kehui McKennanin mietintöä loistavaksi. Hän myönsi että EU:n on nopeasti parannettava kalastussektorin valvontamekanismeja. EU:ssa sovellettavia rangaistuksia on yhtenäistettävä komission valvontavaltaa lujittamalla. Cresson suositteli myös nykyistä kiinteämpää yhteistyötä jäsenmaiden välillä kalatalouden kontrolloimiseksi.

Cresson kehui myös d'Abovillen mietintöä erinomaiseksi. Hän muistutti että EU osallistuu täysivaltaisena jäsenenä Intian tonnikalajärjestön (COIT) toimintaan. Järjestön tehtävänä on valvoa ja kehittää Seychellien alueella tapahtuvaa kalastusta.

Gallagherin mietinnön osalta Cresson totesi että se tarjoaa syvällisen analyysin keinoista joita voidaan käyttää valvonnan tehostamiseksi. Samalla hän vakuutti että komissio on jo ryhtynyt tutkimuksiin selvittääkseen onko lohimyynnissä tapahtunut mahdollisesti polkumyyntiä.

Cresson torjui kuitenkin vähimmäishintoja koskevat vaatimukset toteamalla että tämä ei ole perusteltua niin kauan kun markkinahinnat pysyvät vakaina. EU:n on kunnioitettava kattohintoja ja noudatettava sovittuja asetuksia.

Äänestykset


Parlamentti hyväksyi Kindermannin, Gallagherin ja McKennan mietinnöt pienin muutoksin.

Parlamentti hyväksyi myös yhteisen päätöslauselman B4-1115/96 jossa se pahoittelee että kalastusministerien neuvosto käsitteli lohimarkkinoiden kriisiä 14. lokakuuta 1996 ainoastaan muiden asioiden yhteydessä eikä päässyt rakentavaan sopimukseen EU:n lohimarkkinoiden hintavakauden saavuttamiseksi. Parlamentti pahoittelee että jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet ehdottamaan määrällisten rajoitusten kaltaisia rakentavia toimenpiteitä.

Parlamentti panee merkille että vuoden viimeinen neljännes on lohimarkkinoiden kannalta ollut erityisen kriittinen jakso. EU:n lohentuottajat kärsivät todennäköisesti huomattavia tappioita, jollei kiireellisiin toimenpiteisiin ryhdytä.

Parlamentti muistuttaa samalla että lohentuotanto ja -jalostus on Skotlannissa ja Irlannissa elintärkeä työllistäjä erityisesti monilla syrjäisillä, meren rannalla sijaitsevilla maaseutualueilla. Kyseisillä alueilla on vain vähän vaihtoehtoisia työpaikkoja. Tästä seuraa että hintojen vakaus on alan tulevaisuuden kannalta elintärkeä.

Parlamentti kehottaa komissiota toteuttamaan viipymättä toimenpiteitä lohialan tulevaisuuden turvaamiseksi palauttamalla vähimmäistuontihinnat kunkin lohentuontierän osalta ja soveltamalla tarvittaessa määrärajoituksia.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Euroopan maaseutupolitiikka ja maaseudun peruskirjan laatiminen

Euroopan maaseutupolitiikka ja maaseudun peruskirjan laatiminen

Mietintö: HYLAND - A4-0301/96. Maataloutta ja maaseudun kehittämistä käsittelevä valiokunta.

Alustuspuheenvuoro

Liam Hylandin (UPE, IRL) mukaan maaseudun peruskirja sisältää laaja-alaisen ohjelman maaseudun kehittämiseksi. Ohjelma on tarpeen sillä maaseutualueet ovat kaikkialla vaikeuksissa. Ongelmat vaihtelevat alueittain ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan joustavia aloitteita. Päätavoitteena on maaseudun rakenteiden parantaminen. Peruskirjassa pohditaan erityisesti sellaisten elinkeinojen kehittämistä, jotka eivät liity viljelyyn. Maatalous ei riitä pitämään maaseutualueita elinvoimaisina.

Hylandin mukaan maaseutualueilla on kehitettävä infrastruktuuria ja palveluita. Toimenpiteitä ei saa arvioida vain taloudellisin mittarein. Euroopan maaseudun kehitykselle tarvitaan kestävä pohja. Yrittäjyys tuo vaurautta maaseudulle. Postipalveluiden, telekommunikaation ja tieverkon ylläpito on maaseudun tulevaisuuden kannalta tärkeää. Kehittämisessä tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa. Maaseutua varten on luotava uusia ohjelmia ja niille on taattava riittävä rahoitus.

Keskustelu

Kulttuurivaliokunnan edustajan Françoise Seillierin (EDN, F) mukaan maaseutu muodostaa yhteiskuntamme ja kulttuurimme perustan. Kaupunkien ja maaseudun kehityksen välillä on tärkeä yhteys. Maaseutua on kehitettävä paikallisia perinteitä vaalien. Maaseudun keskeisiä ongelmia ovat maaseutuväestön ikääntyminen sekä vähäinen koulutustarjonta. Seillier vaati maatalousyrittäjien vakuutusjärjestelmän ottamista mukaan maatalouden kehittämistä koskevaan politiikkaan.

Aluepoliittisen valiokunnan edustaja Luis Campoy Zueco (PPE, E) korosti rakenteiden luomisen tärkeyttä maaseudun aseman parantamiseksi. Maaseudun kehittämisen peruskirja sisältää strategian jolla voidaan pyrkiä maaseudun ja kaupunkien väliseen tasapainoon Euroopassa. Strategian keskeisiä osia ovat peruspalveluiden säilyttäminen, ympäristönsuojelu, taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vaaliminen sekä maaseudun infrastruktuurin kehittäminen.

David Thomasin (PSE, UK) mielestä maataloustuki olisi arvioitava kokonaan uudelleen. Nykyisin tukea myönnetään vain maataloudelle ja sen tuottama hyöty on suhteellisen pieni. Tulevaisuudessa tukea olisi suunnattava pikemminkin maaseutupolitiikan kehittämiseen. Maaseudun kehittämistyössä olisi kuunneltava tasapuolisesti maaseudun kaikkia asukkaita.


Hedwig Keppelhoff-Wiechertin (PPE, D) mukaan maaseudun kehittäminen onnistuu vain jos maatalous säilyy kilpailukykyisenä. Perinteinen aluepolitiikka ei ole kyennyt saamaan paljonkaan aikaan. Syynä ovat olleet sekä rahan puute että sen tehoton käyttö. Maaseutua olisi kannustettava omaehtoiseen alueelliseen kehitykseen. Erityisesti maaseudun yrittäjyyttä olisi tuettava.

Mirja Ryynäsen (ELDR, FIN) mielestä maatalouspolitiikka ei riitä maaseudun kehittämisen välineeksi. Lisäksi tarvitaan laaja-alaista ja monipuolista maaseutupolitiikkaa. Lähtökohtana on oltava eri alueiden omaleimaisuuden ja kulttuurisen rikkauden kunnioittaminen.

Ryynäsen mukaan Suomessa metsien hyödyntäminen on ollut maaseudun toimeentulon keskeinen edellytys. Suomessa luotiin jo vuonna 1989 kokonaisvaltainen ja edistyksellinen maaseutupoliittinen ohjelma. Sen toteuttamisen esteenä on ollut tarvittavien voimavarojen puute.

Ryynäsen mielestä maaseutua on kehitettävä siten että paikalliset ihmiset pystyvät tulemaan toimeen kotiseudullaan. Maaseudusta ei saa tehdä tiheään asuttujen alueiden reservaatteja. Maatalous on sopeutettava markkinoiden tarpeisiin siten että vanhoja elinkeinoja ei vedetä alas ennen kuin uusia syntyy. Maaseudun osaamista ja infrastruktuuria on kehitettävä. Erityisesti maaseudun naisten luovuus ja taidot on saatava tuottamaan laadukkaita tuotteita ja palveluja. Alihankintaverkostot ja laatuketjut voisivat tehostaa maaseudun elinkeinojen virkistymistä ja pienyrittäjyyttä. Itälaajentumiseen valmistauduttaessa olisi luotava ohjelmat joilla turvataan tämänhetkisen EU:n syrjäisten alueiden kehitysmahdollisuudet.

Komission vastaus

Komissaari Edith Cresson (F) kiitteli Hylandin mietintöä erinomaiseksi ja onnitteli parlamenttia merkittävästä työstä maaseudun kehittämiseksi. Mietinnön ehdotuksia käsitellään marraskuussa järjestettävässä maaseudun kehittämistä käsittelevässä konferenssissa. Komissio tukee suurta osaa ehdotuksista.

Cresson korosti että maaseutupolitiikassa ei ole kyse vain syrjäseuduista. Komissio tukee Hylandin esittämää integroitua lähestymistapaa. Maaseudun ongelmien ratkaisuun tarvitaan rakentavia ehdotuksia. Suurimmat ongelmat liittyvät väestön ikääntymiseen, koulutuksen tarjontaan ja työllisyyteen. Ympäristön ja luonnonvarojen suojelun on oltava osa maaseudun kehittämistä. Hylandin esitykseen maaseudun kehittämisrahaston perustamisesta Cresson suhtautui varovaisen myönteisesti.

Äänestys

Parlamentti hyväksyi mietinnön lähes sellaisenaan.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Äänestykset .

Äänestykset

Rautateiden kehittämistä koskevan direktiivin muuttaminen

Mietintö: FARTHOFER - **I - A4-0293/96 - KOM(95)0337 - C4-0555/96 - 95/0205 - SYN. Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen muutettuna. Tarkistuksissa korostetaan että rautatiealan palveluiden vapautumisen edellytyksiä ovat liikkeenjohdon itsenäisyys, infrastruktuuriin pääsyn vapauttaminen ja rautatieyritysten talouden tervehdyttäminen. Velkojen anteeksiantoa koskevat erilaiset säännökset voivat vääristää kilpailua vapautettaessa palveluja olemassalevien ja uusien rautatieyritysten välillä. Rautatiealan kilpailutilannetta leimaa rakenteellinen epätasapaino suhteessa muihin liikennemuotoihin.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava vuoden 2000 alkuun mennessä, etteivät rautatiet ole rajat ylittävässä liikenteessä arvonlisäveron tai muiden verotuksellisten määräysten osalta huonommassa asemassa kuin muut liikennemuodot. Rajat ylittävän tavara- ja matkustajaliikenteen yhteentoimivuutta sekä yhteisön turvallisuusstandardien laatimista olisi edistettävä. Parlamentti pyytää komissiota laatimaan kertomuksen toteutettavista toimista vuoden 1988 alkuun mennessä.

EU:n toimet matkailun edistämiseksi

Mietinnöt: BENNASAR TOUS - * - A4-0298/96, PARODI - A4-0297/96 ja HARRISON - A4-0299/96 - KOM(96)0168 - C4-0356/96 - 96/0127 - CNS, KOM(96)0029 - C4-0125/96 ja KOM(96)0166 - C4-0266/96. Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Parlamentti hyväksyi Bennasar Tousin mietinnön ja komission esityksen muutettuna. Parlamentti esittää että yhteisön matkailuohjelma on sovitettava yhteen pk-yrityksiä koskevan kolmannen monivuotisen ohjelman kanssa. Yhteisön rahoitusavun myöntämisen perusteeksi parlamentti esittää alueiden välistä kumppanuutta, eristyneiden reuna-alueiden tai äärialueiden erojen vähentämistä sekä matkailun laadun ja turvallisuuden parantamista. Prlamentti esittää neuvoa-antavan komitean perustamista avustamaan komissiota ohjelman toimeenpanossa.

Parlamentti haluaa avata ohjelman assosioituneille Välimeren maille sekä Eta-sopimuksen piiriin kuuluville Efta-maille. Parlamentti esittää tarkennuksia myös matkailuohjelman tavoitteisiin. Se korostaa sosioekonomisesti ja ympäristön kannalta kestävän matkailun edistämistä. Euroopan matkailuviraston kehittämistä koskevat aloitteet, jotka Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt, voisivat Euroopan ympäristöviraston kanssa yhteensovitettuina edistää yhteisön matkailupolitiikan määrittelyä.

Parlamentti hyväksyi lisäksi muutosesityksiä jotka koskevat seksiturismin vastaisten strategioiden luomista, alan koulutuksen ja työllisyyden parantamista sekä Euroopan matkailun edistämistä.

Parodin mietintö hyväksyttiin sellaisenaan.

Parlamentti hyväksyi Harrisonin mietinnön sellaisenaan.

Elintarviketuotannon sivutuotteita koskevan kauppajärjestelmän muuttaminen

Mietintö: GILLIS - * - A4-0264/96 - KOM(96)0049 - C4-0156/96 - 96/0039 - CNS. Maataloutta ja maaseudun kehittämistä käsittelevä valiokunta.

Parlamentti hyväksyi mietinnön pienin muutoksin.

Oliiviöljyalan uudistus

Suullinen kysymys: B4-0977/96.

Parlamentti hyväksyi yhteisen päätöslauselman B4-1212/96 oliiviöljyalan yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta. Se pyytää komissiota laatimaan selvityksen voimassaolevan järjestelyn toimivuudesta, ongelmista ja niiden ratkaisuehdotuksista ennen uuden asetuksen antamista. Ehdotusten tavoitteena on oltava viljelijöiden tulojen takaaminen ja oliivinviljelyn säilyttäminen keskeisenä alueellisena erityispiirteenä Välimeren maissa. Parlamentti vaatii komissiota varmistamaan ettei EU:n suosituimmuusasemassa oleva öljyntuonti muista Välimeren maista johda sosiaaliseen ja ekologiseen polkumyyntiin. Komission olisi käynnistettävä keskustelu yhteisen markkinajärjestelyn uudistamisesta parlamentin, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean sekä alan ammattikuntien kanssa.

 
  Oikeudellinen huomautus